Zápis z jednání Rady SAS 8.12.2011

Rada SAS

8.12.2011 od  17.15 do 20.45 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.       informaci, že připomínky Rady SAS k návrhu úhradové vyhlášky v podobě, v jaké byla MZ rozeslána 29.11.2011,  byly v termínu – tj. 5.12.2011 - odeslány na MZ. Zatím není jasný jeho postoj. K návrhu úhrad na rok 2012 vydala výzvu i Koalice soukromých lékařů. Naše připomínky i tato výzva jsou k dispozici na www.sasp.cz.

 

2.      informaci o tom, že v Mladé Boleslavi VZP ambulantnímu specialistovi, kterému má končit smlouva s koncem roku 2012, tuto smlouvu vypověděla stejně jako nemocnicím s upozorněním,  že je připravena jednat o formě další spolupráce. Dle informací z ústředí VZP tato pojišťovna bude takto postupovat vůči všem ZZ, která jsou buď lůžkovými zařízeními nebo provozují dopravu, což je případ i tohoto ZZ. K věci zatím nejsou další informace,  nejsou ale také známá žádná objektivní data, podle kterých bude dál VZP s těmito typy ZZ navazovat či nenavazovat smlouvy.

 

3.      informaci o tom, že generální ředitel VZP, MUDr. Horák, byl požádán o schůzku, na které bychom s ním rádi probrali naše návrhy na racionální  elektronizaci českého zdravotnictví. Termín zatím nebyl stanoven.

 

4.      informaci o tom, že po jednání se SPL, SPLDD a SSG o kompetencích oborů  25.10.2011 jsme všem těmto sdružením odeslali návrh dalšího postupu. Zatím nemáme ze strany nikoho z nich žádnou reakci.

 

5.      informaci o tom, že v minulém týdnu byl odeslán otevřený dopis všem senátorkám a senátorům Parlamentu ČR s žádostí o pomoc se stížností k Ústavnímu soudu na „přeregistrace“ dle zákona o zdravotních službách. K dnešnímu dni máme pozitivní reakci jen od MUDr. Dernerové.

 

6.      informaci o tom, že Dr. Jojko se dopisem obrátil na všechny zdravotní pojišťovny s dotazem, jak budou ve 2. pololetí, resp. 4. čtvrtletí postupovat v rámci regulace de KORKO, neboť k 1.12.2011 byl v rámci novelizace zákona 48/97 Sb. zrušen jeho § 41, takže KORKO k tomuto datu zmizelo ze zákona.

 

7.      informaci o průběhu jednání o kultivaci seznamu výkonů. T.č. probíhá jednání mezi odbornými společnostmi a MZ s důrazem na přizpůsobení seznamu výkonů číselníkům materiálů a zdravotnických prostředků. Od 15.12.2011 bude na webu MZ dostupný seznam jedinců zplnomocněných za jednotlivé odbornosti jednat s MZ o kultivaci seznamu výkonů. Od tohoto data je také plánované provádění revize textů a náplní výkonů.

 

8.      informaci, že k 1.1.2012 vchází v platnost novela zákona řešícího zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jejíž § 86 nově obsahuje text: „Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle  posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti.“ Rada SAS   považuje to, že zákon  vyžaduje nikoli vydání posudkového závěru, ale celého posudku, za možný  naprosto nežádoucí průlom do pravidel zachovávání lékařského tajemství. Budeme žádat závazný výklad tohoto ustanovení.

 

9.      informaci o tom, že ve Sbírce zákonů vyšly dne  8.12.2011 nové zdravotnické zákon, tj. o zdravotních službách, specifických zdravotních službách, zdravotnické záchranné službě a novela zákona 48/97 Sb. Jde o  položky 372-375/2011 Sb. Zatím nenabyly účinnosti.

 

10.  informaci, že ani MZ ani žádný z krajských úřadů nevydaly zatím žádnou metodiku či jiný závazný pokyn, jak budou prováděny tzv. přeregistrace zdravotnických zřízení v rámci § 121 zákona o zdravotních službách.

 

11. informaci o posledním jednání E.A.N.A.  17.-20.11.2011. Zpráva z něj bude ve specielním článku k dispozici na webu. Příští jednání je plánované v Bratislavě na 11.-12.5.2012.

 

Rada SAS:

 

1)     dnem 15.12.2011 ukončuje pilotní projekt ASAC. Všechna zdravotnická zařízení, která do té doby úspěšně absolvují dotazník ASAC na jeho Portálu, budou absolvovat certifikační řízení v režimu pilotního projektu. Ta, která dotazníkem projdou (a tedy se přihlásí) později, již nebudou absolvovat řízení bezplatně, ale dle následujících pravidel:

-  v případě minimálně dvouletého členství v SAS s pravidelným placením členských příspěvků bude cena certifikátu 7.000,- Kč za každý, tj. pro každý certifikovaný obor.

-  v případě nečlenů SAS nebo kratšího členství SAS než  dva roky  bude cena certifikátu 13.000,- Kč.

-  platba za certifikát bude požadována předem před návštěvou revizorů v ambulanci. Půjde o poplatek za certifikační řízení, nikoli za získání certifikátu, takže nebude vratný i v případech, kdy ZZ nebude v certifikaci úspěšné.

Rada SAS ukládá Dr. Šťastnému informaci o ukončení Pilotního projektu zveřejnit v příslušné rubrice Portálu ASAC.

 

 

2)     bere na vědomí, že  Dr.Jojko byl k začátku roku 2012 zvolen členem   Představenstva Národního referenčního centra.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  12.1., 16.2., 15.3., 12.4., 17.5. 2012.

 

Zapsal Dr. Jojko