Zápis z jednání Rady SAS 6.9.2012

Rada SAS

10.9.2012 od 17.05  do  19.50 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci, že VZP stále ještě nezačala rozesílat vyúčtování za rok 2011. Vedení SAS opakovaně toto vyúčtování, resp. doplatky za výkony urgovalo, zároveň se v této věci již několikrát obrátilo na MZ. Zatím bez úspěchu. Způsob, jakým letos VZP zcela ignoruje úhradovou vyhláškou stanovenou lhůtu 120 dnů od konce roku 2011 vlastně s jen výmluvou na třetí stranu, nemá v historii současného systému obdoby. Rada SAS se také pozastavuje nad tím, že správní rada VZP ve výstupech ze svého posledního jednání tvrdí, že VZP nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, neboť nedoplatky několika jistě tisícům zdravotnických zařízení za rok 2011 takovýmto nesplaceným dluhem jistě jsou.     

 

2.     informaci o tom, že 21.8.2012 proběhl tzv. velký chural – poslední jednání dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2013. V našem segmentu trvá nedohoda, zatím nemáme žádné informace o tom, jak plánuje o úhradách naší práce rozhodnout MZ. K danému bodu  přijímá Rada SAS níže uvedená usnesení.

 

3.     informaci o průběhu tzv. Kultivace seznamu výkonů. K dnešnímu dni není stále jasné, jak bude vypadat seznam výkonů od začátku roku 2013.

 

4.     informaci, že členové SASu mají na našem webu již k dispozici doporučení, jak postupovat při provádění tzv. interního auditu kvality.

 

5.     informaci, že Ústavní soud stále ještě neprojednal stížnosti skupiny senátorů pod vedením MUDr. Dernerové na některá ustanovení zákona o zdravotních službách a není jasné, zda a kdy toto projedná. Rada SAS upozorňuje, že lhůta na požádání o tzv. přeregistraci je do konce roku 2012, proto doporučuje si již začít zjišťovat a plnit její podmínky všem, kteří chtějí provozovat svá zdravotnická zařízení i po 1.4.2015. Postupovat je třeba vždy dle instrukcí na www.sasp.cz a  webech krajských úřadů resp. Magistrátu hl. m. Prahy

 

6.     informaci o vývoji projektu  POSYP (Podpora systematizace přístrojů). Další jednání tzv. Akceptační komise bylo přeloženo na 10.9.2012. Dr. Jojko během prázdnin projednal se zástupci dotčených odborností návrhy, které mají být na programu  jednání právě 10.9.2012.

 

7.      informaci o jednání E.A.N.A. Rada SAS se seznámila se závěrečným protokolem posledního setkání v Bratislavě. Jeho kompletní znění je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

 

8.     informaci o tom, že ASAC zdravotní, o.p.s Rada SAS schvaluje záměr dále kultivovat systém kvality ASAC.

 

9.     že 25.6.2012 vešel v platnost nový cenový předpis MZ 2/2012/DZP. Nadále platí pravidlo, že pokud zdravotnické zařízení provádí výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, musí na jejich ceny písemně provedené kalkulace.

 

Rada SAS:

 

1.      vyzývá všechna zdravotnická zařízení, která očekávají od VZP doplatek za svou práci, aby tuto platbu urgovala a to včetně úroků z prodlení. Je-li pravda, že za tuto situaci  může nějaká třetí strana (firma tvořící pro VZP její nový počítačový systém),  nechť VZP tento úrok  přeúčtuje právě této třetí straně.

 

2.      vyjadřuje tímto svůj maximálně ostrý protest proti způsobu projednání a schválení předběžné dohody v segmentu ambulantní gynekologické péče. Kompletní znění protestu včetně zdůvodnění je přílohou č. 1 tohoto  zápisu. Rada SAS zároveň vyjadřuje souhlas s usnesením Vědecké rady České lékařské komory k této věci ze dne 6.9.2012.

 

3.      schvaluje návrhy na změnu zákona o zdravotních službách. Jejich soupis je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

 

4.      po zhodnocení návrhu nařízení vlády o časové a místní dostupnosti vyhlašuje, že pokud by existovala soutěž o obsahově nejnesmyslnější právní normu, toto nařízení by jistě bylo vítězem. Rada SAS považuje za chybu, že tato norma nebyla kvalitně projednána. Je toho názoru, že jde o zcela typický výtvor úředníka, který nezná obsahy jednotlivých vyšetření a oborů. Pokud by tímto předpisem stanovená pravidla byla uplatněna, je třeba počítat s tím, že zdravotnická péče v ČR by vlastně zmizela.   

 

5.      zhodnotila návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Rada SAS se zcela ztotožňuje se stanoviskem Sdružení praktických lékařů  (příloha  č. 3). Bez solidní diskuse o směrování systému zdravotní péče v ČR považujeme jakékoli návrhy na změnu jeho financování, resp. zvýšení možnosti zásahu státu za potencionálně nebezpečné pro stabilitu systému a existenci soukromých zdravotnických zařízení.

 

6.      nesouhlasí se způsobem, jakým bylo v některých regionech ČR postupováno v poslední době ze strany VZP vůči psychiatrům v krácení jejich úhrad, pokud v jeden den vykázali výkony 35117 nebo 09215 zároveň s výkonem klinického vyšetření (nejčastěji 35023).  Seznam výkonů kombinaci těchto nijak nezakazuje, takže krácení úhrad od stolu bez revize, která by prokázala, že výkony nebyly plně či částečně provedeny a zdokumentovány, je jednání v rozporu se Seznamem výkonů i vzájemnými smlouvami mezi VZP a dotčenými zdravotnickými zařízeními. Rada SAS vyzývá všechna takto postižená zdravotnická zařízení, aby se proti finanční srážce bránila, deklaruje připravenost pomoci, bude-li nutné absolvovat nějaká jednání včetně smírčích.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  11.10., 8.11., 6.12. 2012.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

Příloha č. 1.

 

Protest

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

proti některým závěrům dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2013.

Výzva ministru zdravotnictví ČR

 

Rada SAS

-         vyjadřuje svůj co nejostřejší protest proti způsobu, jakým byla v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad projednána a nakonec protlačena do závěrečného protokolu předběžná dohoda v segmentu ambulantní gynekologické péče.

-         považuje za nepřijatelnou formu, jakou byly do tohoto dokumentu  promítnuty části úhrad odborností 208 (lékařská genetika), 302 (dětská kardiologie), 809 (radiologie a zobrazovací metody) a 816 (laboratoř lékařské genetiky), odmítá jako neplatné a zástupné  argumenty užité zástupci Sdružení soukromých gynekologů (dále také jen SSG) při prosazování této změny.

 

  Rada SAS upozorňuje na to, že

-         zástupci SSG se, ačkoli to dle vyjádření zdravotních pojišťoven slíbili během předběžné fáze dohodovacího řízení, ani nepokusili kontaktovat reprezentanty odborností 208, 302, 809 a 816, natož  aby s nimi o věci solidně a věcně diskutovali. Tímto nebyla splněna základní podmínka závěrů jednání mezi zdravotními pojišťovnami a SSG a zároveň bylo znemožněno dotčeným odbornostem vznést protest proti této „dohodě“.  Jednání o úhradách odborností 208, 302, 809 a 816 proběhlo bez jejich účasti, bez toho, že by o věci byly kýmkoli (zdravotními pojišťovnami či gynekology) osloveny. Tedy o nich bez nich.

-         jsou zcela jistě zástupné a neplatné argumenty užité SSG v rámci jednání. Cílem celé této jejich akce jistě není racionalizace a zkvalitnění zdravotní péče s ušetřením finančních prostředků systému, ale je jím jen obyčejná snaha úskokem zajistit navýšení vlastních úhrad na úkor jiných oborů bez ohledu na nárůst  rizika zhoršení kvality a dostupnosti péče o těhotné v ČR. Existuje-li podezření, že některá péče v ČR je zbytná nebo špatně indikovaná, považujeme za správné jako první krok její poskytování omezit např. indikačními či preskripčními omezeními, nikoli tím, že by se bez potřebných pojistek přeneslo její financování na jiný obor.

-         gynekology navržený systém by jen znamenal likvidaci mnoho let budovaného vysoce kvalitního systému včasného záchytu vrozených vad v ČR. Hrozilo by, že naroste počet dětí, které se narodí s včas nediagnostikovanou vrozenou vadou se všemi negativními nejen ekonomickými dopady na stát i dotčené rodiny. Při vědomí si toho, že jde vlastně  systém, který před lety přechodně fungoval např. ve Velké Britanii a který byl zrušen ve chvíli, kdy se jasně prokázalo, že je příčinou nárůstu úmrtnosti populace, má Rada SAS za to, že návrh je v rozporu se základními etickými principy zdravotní péče.

-         závěrečný dokument z jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci SSG hovoří čistě a jen o přesměrování části finančních toků od jiných oborů - jinak vzdělaných lékařů zabývajících se jiným typem péče - směrem ke gynekologům, neobsahuje žádné algoritmy, jakým způsobem mají být tyto peníze využity, zcela neobsahuje pojistky pro případ, že by se příslušný gynekolog rozhodl peníze inkasovat, ale danou zdravotní péči neindikovat. Tato část péče by se  stala plně závislá na aktuální finanční situaci jednotlivých  gynekologických ambulancí.

-         existují věcné odborné argumenty shrnuté do písemných vyjádření odborností 208, 302, 809 a 816. Vyzýváme všechny, kdo mají zájem, aby těmto dopisům věnovali pozornost (všechny jsou přílohou tohoto protestu).

 

 

 

     Na základě výše uvedeného deklaruje Rada SAS, že závěr jednání  dohodovacího řízení po hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2013 v segmentu ambulantní gynekologické péče nepovažuje za dohodu, ale za věcně a odborně nebezpečný pokus o diktát motivovaný nikoli snahou o zefektivnění zdravotní péče, ale o přesměrování financí od cizích oborů    směrem k sobě. Jde o diktát, který je v první řadě nebezpečný pro těhotné a jejich zatím nenarozené děti. Způsob jeho projednání a promítnutí do závěrečného protokolu dohodovacího řízení je jistě v rozporu se základními principy práva v ČR  i lidské  morálky.

     Rada SAS vyzývá  ministra zdravotnictví ČR, aby v souladu s příslušným ustanovením zákona 48/97 Sb. v platném znění ve veřejném zájmu tento diktát neakceptoval a do úhradové vyhlášky nepromítl.

 

 

Příloha č. 2

Připomínky Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k současné podobě zákona po zdravotních službách.

Přijato 6.9.2012.

 

 

     Na základě výzvy z MZ Rada SAS posoudila současnou podobu zákona o zdravotních službách. Tímto dává na vědomí, že trvá na svých již dříve zaslaných připomínkách, z nichž hlavní a zásadní  jsou:

 

1)   Rada SAS nesouhlasí s povinností přeregistrace stávajících zdravotnických zařízení a navrhuje zrušit všechna příslušná přechodná ustanovení, tj. příslušné části § 121 a následujících. Za správné a účelné považujeme zachování kontinuity, tedy automatické udělení oprávnění k poskytování zdravotní péče těm zařízením, která mají k dané činnosti registraci z dle dříve platných právních předpisů.

 

2)   Rada SAS nesouhlasí s rozsahem a výší pokut (§ 114 a následující), které jsou často stanoveny i za „provinění“ která nijak nesouvisí s kvalitou péče o pacienty. Dosavadní praxe od začátku dubna 2012 nám dává za pravdu. Některé krajské úřady totiž již dnes pokutují soukromá zdravotnická zařízení nepřiměřeně vysokými finančními částkami jen např. za to, že jim chybí některé položky v ceníku vyvěšeném v čekárně nebo za jiná čistě administrativní a s lékařskou  praxí nesouvisející provinění.

 

3)   Nadále máme za to, že do lékárenské péče nepatří  poradenství v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví, neboť lékárník není v tomto dostatečně erudován – žádáme vypuštění příslušné části  §5, odst. (2), i.

 

4)   Nadále zásadně nesouhlasíme s tím, aby pro účely zákona o zdravotních službách byla narušena bezúhonnost jakýmkoli úmyslným trestným činem s omezením jen délku trestu. Jde nám o to, aby lékař nemusel ukončit provozování své praxe jen např. proto, že zavinil dopravní nehodu - § 13, odst. (1) a.

 

5)   Rada SAS nadále považuje za vhodné, aby i pacient byl ve svých povinnostech (§24 a 41) zainteresován na předávání zpráv mezi lékaři. Trvá na své dříve napsané připomínce, že by pacient, dostane-li zprávu od některého lékaře jinému poskytovateli, byl povinen tuto předat.

 

6)   Nesouhlasíme s tím, aby došlo ke ztrátě registrace, pokud poskytovatel neplní povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – žádáme vypuštění § 24, odst.(3) d.

 

7)   Uznáváme, že poskytovatel musí hlídat, aby jeho jménem neposkytovali zdravotní péči zdravotníci pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, požadujeme ale, aby registrace jakkoli velkého zdravotnického  zařízení nemohla být ohrožena jen náhodným a ojedinělým pochybením jednoho jeho zaměstnance a aby zákon jasně stanovil, co považuje za návykovou látku a jaké její zkonzumované množství, resp, hladinu alkoholu v krvi chce trestat právě odnětím registrace zdravotnickému zařízení – žádáme úpravu §24, odst. (4), a).

 

8)   Rada SAS považuje za nepřiměřeně krátkou lhůtu 60 dnů stanovenou v § 27, odst. 3 k pokračování poskytování zdravotních služeb v případě úmrtí původního poskytovatele. Pokud nebude  dědic s danou situací předem počítat, je tato lhůta nesplnitelná. Nerespektuje např. ani výpovědní lhůty dle zákoníku práce (příslušný lékař, má-li zde zahájit poskytování péče, musí odjinud nejdříve odejít).

 

9)   Stanoví-li zákon právo pacienta na „konsultaci“, měl by zároveň stanovit, co je tím myšleno (rozsah), maximální možnou frekvenci a také to, jak bude tato služba hrazena – žádáme rozšíření § 28, odst. (3), c.

 

10)  Pokud dává zákon pacientům právo komunikovat nějakým alternativním způsobem, měl by také na straně pacienta stanovit povinnost si přivést k účelům komunikace ve zdravotnickém zařízení tlumočníka a i jeho tlumočení hradit – žádáme rozšíření § 30, odst. (1).

 

11)  Při podávání informací požadujeme vyspecifikovat, že poskytovatel má právo podávat všechny informace jen v ČR uznaném oficiálním jazyku, tedy v češtině, max. připouštíme, že pacient má právo na tlumočníka do jemu srozumitelného jazyka, kterého ale musí uhradit ze svých prostředků. Tato připomínka se týká všech ustanovení, která hovoří o jakékoli komunikaci mezi lékařem, resp. poskytovatelem a pacientem nebo osobou oprávněnou dostávat informace o jeho zdravotním stavu, zejm. § 31, odst (1).

 

12)  Rada SAS žádá zrušení povinnosti mít tzv. interní audit (§47, odst. 3,b) pro ambulantní zdravotnická zařízení. Současná praxe vycházející z příslušného věstníku MZ ukazuje, že zejména pro menší zdravotnická zařízení (5 a méně nositelů výkonů) jde o naprosto zbytečné administrativní obtěžování, zcela zbytečnou administrativu navíc.

 

13)  Rada SAS nadále důrazně nesouhlasí s rozsahem údajů týkajících se poskytovatelů a zdravotnických pracovníků žádaných Národním informačním systémem k předání nebo dokonce i k umísťování na jakékoli weby (§70 a následující). Rada SAS zejména nesouhlasí s rozsahem dat žádaných § 76 až 78, nesouhlasí tím, aby tato data byla dostupná na webu MZ.   

 

14)  Rada SAS žádá, aby externí hodnocení kvality zdravotnických zařízení vycházelo z každodenní potřeby a ze zájmů pacientů a nebylo závislé na povolení MZ. Žádá tedy zrušení příslušné části § 98 a následujících. MZ by  nemělo rozhodovat o tom, kdo smí a kdo nesmí externě hodnotit kvalitu, ale mělo by jen stanovit základní požadavky na hodnotitele a základní nepodkročitelné minimum požadavků, jež by měl povinnost hodnotit každý z nich. Mělo by, samozřejmě, pak právo kontrolovat, zda jsou jím stanovená obecná pravidla všemi hodnotiteli dodržována.

 

 

     Rada SAS závěrem upozorňuje, že ve svých připomínkách vychází z předpokladu, že bude Parlamentem ČR schválen některý ze dvou návrhů,  řešících souhlas rodičů s péčí o nezletilé, které již mají poslanci a senátoři k dispozici, neboť současná podoba zákona v této oblasti prakticky paralyzovala nebo  značně administrativně zkomplikovala péči o pacienty ve věku do 18 let.

 

 

Příloha č. 3

 

Stanovisko Sdružení praktických lékařů České republiky k návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti a změně ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

 

Přijetí  navrhovaného ústavního zákona by zásadním způsobem negativně ovlivnilo celý systém veřejného zdravotního pojištění  a návazně i zhoršilo podmínky poskytování zdravotní péče.

Návrh nekoresponduje s platnými právními předpisy (zejména zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, zákon č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a další). Návrh ostatně nebere v úvahu ani právní předpisy připravované, které by měly systém veřejného zdravotního pojištění  a činnost zdravotních pojišťoven upravovat.

Návrh výrazně snižuje kompetence stávajícímu institutu vyjednávání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotní péče v rámci dohodovacího řízení upraveného zákonem. Návrh zásadním způsobem  zhoršuje postavení poskytovatelů zdravotní péče a fakticky mění systém pojišťovenský na systém rozpočtový.

Konečně návrh závazným způsobem striktně určuje  způsob hospodaření zdravotních pojišťoven, a to bez ohledu na jejich aktuální hospodaření a ekonomickou bilanci, ve vazbě na vývoj veřejného dluhu či HDP.

Domníváme se, že systém veřejného zdravotního pojištění by měl být zachován, a pravidla pro hospodaření pojišťoven v rámci tohoto systému by měly být řešeny bez vazby na státní rozpočet, na vývoj veřejného dluhu či HDP.  Výdaje zdravotních pojišťoven by měly být podle našeho názoru závislé na ekonomické bilanci zdravotních pojišťoven a bilanci systému veřejného zdravotního pojištění. Předpokládali jsme, že toto budou řešit připravované zákony v oblasti systému zdravotního pojištění a činnosti zdravotních pojišťoven.

Máme za to, že v České republice by bylo třeba posílit prvky pojišťovenského systému ve zdravotním pojištění a doufáme, že k tomuto v budoucnu dojde. Bohužel tím, že návrh daného ústavního zákona zařazuje pod svou působnost i zdravotní pojišťovny, dochází spíše k destrukci stávajícího systému veřejného zdravotního pojištění. Tedy namísto, aby prvky skutečného pojištění byly posíleny, jde o krok opačným směrem.

Z výše uvedených důvodů pokládáme za nutné vyjmout zdravotní pojišťovny z působnosti navrhovaného ústavního zákona.

 

V Praze dne 3.9.2012

 

MUDr.Václav Šmatlák

předseda Sdružení praktických lékařů ČR