Zápis z jednání Rady SAS 15.3.2012

Rada SAS

15.3.2012 od  17.15 do 20.00 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

 

1.     informaci o tom, že byla již se všemi ZP uzavřena jednání o úhradových dodatcích na rok 2012. Prakticky všechny ctí vyhlášku MZ. O výskytu i odchylných ustanovení nebo návrzích jiných výší úhrad či regulačních limitů některým ZZ jsme  informováni jen v případě  dodatků VZP, RBP a OZP. . Podrobné informace jsou  k dispozici v příslušném článku na  www.sasp.cz.

 

2.     informaci o vývoji situace ve věci  „přeregistrace“ stávajících ZZ. Písemná komunikace o pravidlech se všemi KÚ pokračuje, průběžné informace o ní jsou také k dispozici na www.sasp.cz. V současné době lze odhadovat, že valná většina krajů bude ctít  Metodiku MZ. Její plný text je k dispozici na našem webu pod datem29.2.2012 přičemž přesné informace, jak budou postupovat, slibují krajské úřady a Magistrát hl.m.Prahy zveřejnit včas na svých internetových stránkách.  Dle mediálních zpráv se jeví jako nepravděpodobné, že by Ústavní soud v této věci rozhodl před koncem března 2012.

 

3.     informaci o připravovaném souhrnném doporučení členům SASu, co vše si mají k 1.4.2012 připravit, aby plně vyhověli nové legislativě.

 

4.     informaci o tom, že mezi lékaři začala v rámci elektronické komunikace kolovat nabídka soukromé společnosti (Works Pro s.r.o.), která tvrdí, že máme od 1.1.2012povinnost na internetu zveřejnit ceníky našich výkonů nehrazených nebo jen částečně hrazených výkonů. Je třeba upozornit kolegy, že takto zveřejnit je povinné jen ceny tzv. nadstandartních výkonů (ceny výkonů při užití dražší varianty všude tam, kde Seznam výkonů tuto možnost připouští), pokud ZZ takové poskytuje. Jinýchvýkonů  ze zdravotního pojištění nehrazených nebo jen částečně hrazených (např. vyš. kvůli řidičskému průkazu  apod.) se tato povinnost netýká. Jejich ceník stačí umístit v rámci ambulance  na pacientům dostupném místě.

 

5.     informaci o tom, že 6.3.2012 bylo formálně zahájeno DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2013. Jednání se ZP v našem segmentu začne ihned, jakmile budou k dispozici údaje o výsledcích hospodaření ZP, tj. na začátku června 2012. Podle novely zákona  musí jednání v rámci segmentů  skončit už do konce srpna. Od roku 2006 v našem segmentu nedošlo k dohodě, neboť ve všech těchto letech jsme do doby, kdy nám zákon nařizoval jednání ukončit, nevěděli, jaké budou v následujícím roce platit legislativní pravidla. I jednání pro rok 2013 má zatím takovouto „nejasnou proměnnou“ - kultivaci  seznamu výkonů.

 

6.     informaci o přípravě výročního a právního semináře 20.4.2012 od 16.00 hod. v KC Floret Průhonice u Prahy. Vzhledem k velkému zájmu Rada SAS doporučuje účast na semináři umožnit i nečlenům SAS s tím, že tito by ji neměli zadarmo, ale za poplatek 300,- Kč. Pro členy Sasu je účast zdarma.

 

7.     informaci o posledním jednání Koalice soukromých lékařů  Vzhledem k narůstající nervozitě zapříčiněné jasnými signály, že MZ činí nebo se chystá činit kroky v neprospěch ambulantní zdravotní péče, KSL požádalo ministra zdravotnictví o svolání Rady poskytovatelů a oslovilo s žádostí o schůzku předsedy všech vládních stran. K dnešnímu dni nemáme zatím ale ani od MZ ani od  všech tří politických stran žádnou odezvu.

 

8.     informaci o průběhu tzv. Kultivace seznamu výkonů. Protože jsme zaregistrovali, že některé odborné společnosti návrh změn jejich kódů nijak nekomentují a to i v případě, že u nich dochází k výraznému ponížení úhrad, což by mohlo mít až likvidační důsledek pro dotčené soukromé praxe, dohodl Dr. Jojko s nám. ministra,  ing. Noskem, a předsedou pracovní skupiny k seznamu výkonů,  MUDr. Pokorným, že v takovém případě mohou být námitky uplatněny prostřednictvím SASu. Nabídka této pomoci byla již rozeslána. Prvním, kdo projevil zájem ji využít, jsou neurologové.

 

9.     informaci o průběhu certifikačních řízení ASAC, o přípravě podkladů pro podání žádosti na MZ k možnosti pokračovat v kontrolách kvality i po 1.4.2012. Rada SAS bere na vědomí informaci o tom, že pro podobnost názvu obchodní soud neakceptoval, aby se obecně prospěšná společnost  jmenovala ASAC o.p.s. Bude tedy nezbytné podat žádost novou s jiným názvem společnosti.

 

10. informaci o tom, že tzv. Akceptační komise v rámci  projektu POSYP na  NRC zatím nebyla svolána.

 

Rada SAS:

 

1)     jmenuje komisi o složení Dr. Jojko, Dr. Duřpektová, Dr. Šťastný, Dr. Příbaň, Dr. Plhoň a Dr. Tautermann, kterou pověřuje založením obecně prospěšné společnosti jako adaptaci systému ASAC na podmínky stanovené zákonem o zdravotních službách. Jediným zakladatelem bude SAS a společnost se bude jmenovat ASAC - zdravotní, o.p.s.

 

2)     souhlasí s tím, že sekretariát SASu bude uzavřen v rámci dovolených v letních měsících ve stejném rozsahu jako v minulém roce.

 

3)     souhlasí s proplacením ročního členského příspěvku E.A.N.A. ve výši 1.155,- Euro a ročního členského příspěvku NRC ve výši    50.000,- Kč.

 

4)     vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím,  v jak velkém rozsahu plánuje MZ  sbírat prostřednictvím Národního registru zdravotnických pracovníků  informace o jednotlivých osobách pracujících ve zdravotnictví. Rada SAS důrazně nesouhlasí s tím, aby byla jakákoli soukromá data těchto osob zveřejňována a to včetně webu MZ.  Záměr je zveřejňovat považuje za

-          diskriminaci zdravotníků,

-          potencionálně nebezpečný vůči soukromí těchto osob, ohrožující jejich majetek, zdraví i život.

Rada SAS vyjadřuje naději, že ústavní stížnost podaná i proti tomuto registru skupinou senátorů pod vedením MUDr. Dernerové, bude úspěšná a registry budou zrušeny, což bude považovat za vítězství zdravého rozumu.

 

5)     ukládá Dr. Jojkovi dotázat na MZ, co znamená zkratka „Sh“  u kódu 66039, která se bez příslušného slovního popisu objevila v Seznamu výkonů od roku 2012 a proč byla změněna u původní zkratky „S“..

 

6)     schvaluje záměr nákupu kopírky do informačního centra SASu s finančním limitem do 60.000,- Kč.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  12.4., 17.5., 15.6. 2012.

 

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko