MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Zápis z jednání Rady SAS 13.1.2011

Rada SAS

13.1.2011 od  17.10 do  19.50 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci o tom, že 27.12.2010 vyšla úhradová vyhláška MZ pro rok 2011. Na www.sasp.cz je článek, který obsahuje data z této vyhlášky týkající se ambulantních specialistů s vysvětleními. Zatím nejsou k dispozici žádné návrhy cenových dodatků od zdravotních pojišťoven. Jakmile je budeme mít, budou na našem webu průběžně komentovány včetně doporučení jejich (ne)podpisu.

 

2.                  informaci o tom, že 30.12.2010 napsal předseda SAS všem ředitelům zdravotních pojišťoven dopis. Ptal se v něm na výsledky jednání mezi ZP a MZ o způsobu financování ambulantní specialisované péče po 1.3.2011 v případě, že se bude v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ na ambulantní specialisty obracet více pacientů s žádostí o převzetí do péče. K dnešnímu dni máme jen čtyři odpovědi. K našemu překvapení dva ředitelé ZP napsali, že žádné jednání mezi nimi a vedením MZ na dané téma neproběhlo, všichni čtyři v dopisech zatím jen deklarují, že vyčkávají, jak se konkrétní situace vyvine.

 

3.                  informaci, že Dr. Jojko byl pozván jako host na veřejnou schůzi sdružení Praktik.cz, která se má konat 15.1.2011. Vzhledem k tomu, že hlavním tématem má být akce „Děkujeme, odcházíme“, Rada SAS Dr.Jojkovi ukládá referovat o stanovisku Rady SAS z 9.1.2011 (je na našem webu zveřejněno bylo i na webech Medical Tribune a Zdravotnických novin). Bude-li se diskuse věnovat  reformě českého zdravotnictví, doporučuje Rada SAS informovat účastníky této schůze o materiálech SAS, jež se tohoto týkají včetně stanoviska k tvorbě sítě (na našem webu v části „stanoviska“ pod datem 27.2.2006) a materiálu s názvem „Reforma českého zdravotnictví – její cíle“ (na webu SASu v části „archiv“ pod datem 29.5.2007).

 

4.                  informaci o vývoji a výsledcích individuálních jednání jednotlivých ZZ s VZP o regulacích za rok 2009. Podle průběžných zpráv až na výjimky, kde se stále o regulačních srážkách jedná, prakticky všechna zdravotnická zařízení, která se odvolala a užila mimo konkrétní argumenty i údaje a rady z webu SAS, se svými odvoláními u VZP uspěla. Rada SAS nadále deklaruje svou připravenost pomoci v obraně proti regulačním srážkám včetně smírčího řízení všem členům SAS.

 

5.                  že portál pro pilotní projekt ASAC (webová adresa byla uvedena v posledním vydání bulletinu) je plně připraven k pravidelnému užívání. Rada SAS zahajuje práci akreditačních komisí. Zdravotnická zařízení, která neanonymně a úspěšně vyplnila dotazník na portálu ASAC, budou v nejbližší době průběžně oslovována akreditačními komisaři.

 

6.                  Informaci o tom, že VZP teprve v dnešních dnech rozesílá vyúčtování výkonů za 1.pol. 2010. Dr. Jojko bude urgovat doplatky ze strany VZP jednotlivým ZZ na jednání na centrále VZP 19.1.2011.

 

7.                  Informaci o tom, že na 18.1.2011 je svoláno další jednání tzv. Rady poskytovatelů ministra zdravotnictví. Navrženými tématy k diskusi mají být   návrhy zákonů připravované  na MZ a akce „Děkujeme, odcházíme“.

 

Rada SAS:

 

 

1)      ukládá Dr. Jojkovi, aby na jednání Rady poskytovatelů 18.1.2011 důrazně žádal, aby vedení MZ spolu s řediteli  ZP vytvořilo jasná pravidla, jakým způsobem bude organizovaná a následně financovaná péče o pacienty, kteří ztratí své ambulantní ošetřující lékaře v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“. Cílem by mělo být, aby pacienti dostali včas a předem informaci, kam se mohou s žádostí o převzetí do péče obrátit a aby lékaři měli předem garantováno, že eventuelní navýšení intenzity jejich práce bude řádně zaplaceno a že nebudou ohroženi regulačními srážkami.

 

2)     ukládá Dr. Jojkovi se  na Radě poskytovatelů dotázat vedení MZ na způsob vypořádání připomínek SASu k návrhu zákona o zdravotních službách. Jde o připomínky, které byli prakticky všechny akceptovány  minulými vedoucími představiteli v čele MZ během let 2008 a 2009 a které současnému ministrovi byly předány během prosince 2010.

 

3)     informaci o tom, že jsme zatím nedostali od ředitele OZP, ing. Friedricha, informaci, podle jakých dat vedení této pojišťovny došlo k závěru, že příjmy  AS mezi léty 2008 a 2009 stouply o 9%, což bylo řečeno ing. Friedrichem na jednání sjezdu SAS 5.11.2010. Rada SAS má za to, že musí jí o  metodickou chybu ve zpracování dat, neboť reálně příjmy AS dlouhodobě stagnují. Dopis s dotazem na toto byl na adresu OZP poslán již 23.11.2010, 11.1.2011 byla urgována odpověď.

 

4)     Rada SAS trvá na svém stanovisku k systému IZIP, které vydala 22.11.2010. Souhlasí i se společným  prohlášením  Koalice soukromých lékařů, které je zveřejněno na našem webu pod datem 9.1.2011. Vzhledem k tomu, že ředitel VZP, MUDr. Horák, pozval na 18.1.2011 zástupce SASu Dr. Jojka a Dr. Nedělku na jednání ke „Kulatému stolu“ o IZIPu, vymezuje Rada SAS svým zástupcům mandát takto:

 

Předtím, než bude vůbec zahájeno probírání jakýchkoli jiných témat, Rada SAS žádá  odpovědi na tyto otázky:

 

a)     Kolik finančních prostředků ze zdravotního pojištění (jaké procento) plyne  t.č. mimo zdravotní péči samotnou a jak by se toto procento změnilo, pokud by byl IZIP opravdu uveden v reálný život?

 

b)     Kolik přesně a z jakých zdrojů  a k jakému konkrétnímu účelu bylo již od systému IZIP vynaloženo? Žádáme zvlášť vydefinovat kolik peněz bylo vynaloženo z fondů EU.

 

c)      Jakým způsobem bylo prokazováno, že by IZIP  mohl znamenat úsporu v rámci zabránění např. duplicitním vyšetřením, když dle našich dat je množství zdvojených vyšetření během posledních 15 let maximálně do 3%, takže náklady na její usměrnění by v každém případě vysoce převýšily možnou úsporu?

 

d)     Jak je a bude zajištěno, aby  nikdy a v žádném případě  nedošlo k úniku citlivých pacientských dat ze systému IZIP?

 

e)     Jak je zajištěno, že citlivá data nebudou nikdy a v žádném případě prodána společností IZIP např. jiné soukromé společnosti?

 

f)        Jak je a bude trvale garantovaná dobrovolnost pro pacienty a zdravotnická zařízení pro vstup  do systému IZIP a výstup z něj?

 

g)     Jakým způsobem plánuje vedení projektu IZIP tento změnit, aby  data uložená do IZIPu začala být použitelná reálně v rámci lékařské praxe? Kdo bude data v IZIPu k tomuto účelu třídit?

 

h)      Kdo a jakým způsobem a v jakých termínech zaplatí jednotlivým zdravotnickým zařízením čas a reálné náklady spojené s prací s Zipem, rozhodnou-li se s ním pracovat?

 

i)        Je systém IZIP adaptovatelný na to, aby data nebyla ukládána kdekoli centrálně, ale např. na čipových kartách, které by pacient měl u sebe, čímž by měl zajištěno, že jeho soukromá data neuniknou někam, kam on nechce?

 

.

Příští jednání Rady SAS:  17.2., 10.3., 14.4., 12.5., 17.6. 2011.

 

Zapsal Dr. Jojko