Zpráva o jednání na MZd konaném 24.1.2000

Zpráva o jednání na MZd konaném 24.1.2000

Dne 24.1. 2000 se na ministerstvu zdravotnictví mezi 16 a 19.hod. uskutečnilo na žádost MUDr.P.Tautermanna, předsedy rady SSL a MUDr.L.Berky,CSc. místopředsedy SSL jednání s nám. min.zdravotnictví MUDr.Čihařem. Jednání se na žádost členů předsednictva Rady SSL zúčastnila také MUDr.Hana Váchalová, předsedkyně Analytické komise Dohodovacího řízení o cenách v uplynulém období. Jednání se dále zúčastnil MUDr. Augustin Špírek, ředitel odboru zdravotní péče a MUDr. Vlasta Vrchotová z oddělení primární a ambulantní péče.

Prvotní příčinou žádosti o jednání byla nespokojenost členů vedení SSL s formulacemi, které používali někteří ministři ve veřejných sdělovacích prostředcích v případě poznámek o úrovni domělých příjmů ambulantních specialistů. Zástupci SSL upozornili na skutečnost, že veřejnost neznalá problematiky provozování nestátních zdravotnických zařízení může snadno zaměnit úhrnný příjem ZZ s platem osob v zaměstnaneckém poměru, aniž by si byla vědoma, že z příjmu ZZ je kryt pronájem prostor, splátky úvěrů na zařízení, platy všech zaměstnanců příslušného ZZ a úhrada všech ostatních nákladů ordinací. Kromě toho: uváděná výše domnělých příjmů ordinací ambulantních specialistů se významně odlišuje nejen od skutečnosti, ale také od údajů poskytovaných např. Aktuálními informacemi ÚZIS č.48. Pracovní hypotézou při návrhu jednání byl předpoklad, že jedním ze zdrojů informací, (na jejichž podkladě mohlo k presentovaným kontraversním výrokům dojít) mohly být údaje pracovníků MZd a není-li tomu tak, pak měly být pracovníky ministerstva vhodným způsobem korigovány .

Zástupci SSL a Dr.H.Váchalová informovali nám. min. MUDr. Čihaře o záměru Analytické komise DŘ a ve spolupráci s ní i ekonomické komise SSL vyčíslit údaje o nákladech ordinací ambulantních specialistů, které by se co nejvíce blížily skutečnosti. Upozornili na problematiku spojenou se získáváním potřebných dat i na problém jejich využití, budou-li v žádoucí kvalitě shromážděny a zpracovány. (Hlavním problémem je mezioborová i vnitroodborová různorodost činnosti a s tím související výbavy a struktury ostatních nákladů ordinací ambulantních specialistů.)

Účastníci jednání si vyměnili názory na průběh dohodovací ho řízení o cenách a na naprostou neudržitelnost stavu, kdy je možné cílevědomé zablokování dohody některým segmentem zdravotní péče či některou zdravotní pojišťovnou. Zástupci SSL jednoznačně odmítli praxi převahy administrativních rozhodnutí nad výsledkem dodody zvláště v podmínkách, kdy uzavření dohody ze strany zdravotních pojišťoven se děje na bázi limitací stanovených správními radami , v nichž mají své zástupce i orgány státní správy i zástupci pacientů. Předmětem obsáhlé diskuse byla problematika dokončení prací na novém Seznamu výkonů s bodovými hodnotami a stanovisko zástupců SSL k aktivitám kolem upřesnění sítě zdravotnických zařízení ve smluvním vztahu k zdravotním pojišťovnám.

Zástupci SSL i na tomto jednání presentovali prioritní potřebu vytvoření prostředí právní jistoty, pak stanovení kritérií k hodnocení stávající sítě ZZ a kritérií k optimalizaci síně s následující veřejnou diskusí nad skutečným současným stavem sítě zdravotnických zařízení. Teprve poté považují za vhodné přistoupit k optimalizaci stávající veřejné sítě ZZ v případech, kde se odlišuje od řádně zdůvodněných a veřejně oponovaných potřeb. V této souvislosti upozornili na nezbytnost jednotného postupu ústředí zdravotních pojišťoven a jejich okresních poboček při povolování souběhů praxí a praxí se zlomkových úvazky lékařských míst. (Prohlášení ústředí pojišťoven strategické povahy se mnohdy odlišují od skutečné praxe v okresech či velkoměstských obvodech.) Upozornili na problém náležitého dovybavení a provozování ambulantních nestátních zdravotnických zařízení v době restriktivního financování ambulantní péče zvláště přístrojově a materiálově náročných oborů a na řadu problémů spojených s neregulovaným zřizováním a nelimitovaným provozováním ambulancí nemocnic na rozdíl od stále důrazněji regulovaných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení.

Zástupci SSL vyslovili protest proti praxi, kdy neuvážená a více emotivně než racionálně motivovaná činnost nebo nečinnost některých nestátních zdravotnických zařízení (která je nepochybně s rozporu se sjednanou smlouvou se zdravotními pojišťovnami) je vydávána za postup typický pro ambulantní specialisty, místo aby byla předmětem jednání konkretních smluvních partnerů (ZP+ZZ) o konkretním domělém či skutečném porušování smlouvy o poskytování zdravotní péče.

V závěru jednání diskutovali účastníci jednání problematiku potřebnosti Analytické komise, jako společné instituce zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče a o nutnost jejího materiálního, technického i datového zajištění. Zástupci SSL a MUDr.H.Váchalová přijali pozvání nám. min. Dr. Čihaře k dalšímu jednání, jehož termín byl stanoven ve vztahu k nejbližšímu zasedání Analytické komise.

Informaci podal Dr.L.Berka.