Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

16.2.2012 od  17.05 do 19.55 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.      informaci o jednáních o úhradových dodatcích s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Prakticky všechny zdravotní pojišťovny se t.č. ve svých návrzích drží textu úhradové vyhlášky MZ, což se nám podařilo pro letošní rok  vyjednat i v případě OZP (poj. 207). Jedinou ZP, u které nepovažujeme jednání za uzavřená a členům SAS zatím nedoporučujeme cenový dodatek podepisovat, je RBP (poj. 213), neboť v poslední nám dostupná verze návrhu obsahovala tvrdší limity úhrad (104% celkové úhrady roku 2010 nebo 100% roku 2011) než vyhláška MZ. Všechny informace jsou průběžně k dispozici v příslušném článku na  www.sasp.cz.

 

2.     informaci o vývoji situace ve věci  „přeregistrace“ stávajících ZZ. V posledních dnech MZ dokončilo tvorbu Metodiky, dle které by měly jednotlivé kraje postupovat, přičemž z naší písemné komunikace s hejtmany a pražským primátorem lze soudit, že valná většina z nich plánuje tuto Metodiku ctít. Pracujeme na tom, aby nejpozději k 1.4.2012 byl na webu jasný přehledný návod pro členy SAS, jak mají postupovat a to vždy s ohledem na postoj vedení kraje, v němž působí. Nadále jsme toho názoru, že „přeregistrace“ je zásah do dříve nabytých práv zdravotnických zařízení a že by měly ze zákona zmizet, jsme ale rádi, že tlak náš i ostatních lékařských organizací vede k tomu, že pokud „přeregistrace“ v zákoně zůstane, bude znamenat pro  stávající ambulance jen minimální administrativní zátěž.

 

3.     informaci o tom, že novým předsedou skupiny při MZ pro kultivaci seznamu výkonů je MUDr. Petr Pokorný.  MZ nadále plánuje, že k 1.7.2012 s účinností od 1.1.2013 vydá již „zkultivovaný“ nový seznam výkonů. Odborné společnosti by prostřednictvím svých pověřených zástupců měly co nejdříve uplatnit své eventuální námitky proti současné podobě návrhu. Rada SAS pověřila Dr. Jojka zjistit na MZ, kdo  v rámci kultivace SZV administruje obecné multioborové kódy.

 

4.     informaci o průběhu certifikačních jednání ASAC.

 

5.     informaci o průběhu prací na adaptaci  ASAC na podmínky zákona o zdravotních službách včetně založení ASAC o.p.s.

 

6.     informaci o projektu POSYP v rámci NRC. K dnešnímu dni bylo Představenstvem NRC rozhodnuto, že návrhy změny zařazení přístrojů bude projednávat a schvalovat tzv. Akceptační komise, do níž byl Radou SAS delegován Dr. Jojko.

 

7.     informaci, že od začátku roku 2012 významně vzrostlo tabulkové hodnocení práce lékárníku, což se promítá i do navýšení nákladů na výrobu magistraliter léků a může to tedy znamenat i skokové navýšení nákladů na předpis léků např. u dermatologů . Rada SAS je toho názoru, že upozornění na to, že k navýšení nákladů došlo v důsledku jakéhokoli plošného zvýšení ceny (nejen léků magistraliter, ale i např. navýšení DPH) je jednoznačně uznatelným  důvodem pro odmítnutí návrhu eventuelní regulační srážky.

 

Rada SAS:

 

zahajuje přípravu vzdělávacího právního semináře. Tento proběhne v dubnu. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka, Dr. Duřpektovou a paní Forrovou urychleným  rozeslánímpozvánek všem členům SAS.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  15.3., 12.4., 17.5. 2012.

 

Zapsal Dr. Jojko