Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

12.2. 2009 od 17.05 do 20.10 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

 1. informaci o tom, že teprve v dnešních dnech začínají postupně přicházet cenové dodatky od jednotlivých zdravotních pojišťoven. Nadále průběžně probíhá aktualizace článku „Co dělat….“ na našem webu.

 

 1. informaci o tom, že stále probíhají jednání se všemi zdravotními pojišťovnami o promítnutí ohodnocení kvality do našich úhrad, t.č. není ale jasné, zda pojišťovny splní svůj původní slib a začnou kvalitu práce hodnotit již v roce 2009.

 

 1. informaci o dnešním jednání s 1.náměstkem ministra práce a sociálních věcí, MUDr. Mariánem Hoškem, o nových problémech, které se objevily v souvislosti s vypisováním pracovních neschopností od počátku roku (finanční náklady, možná nedostatečná ochrana dat pacientů, nedostatky formulářů PN a OČR, definice ošetřujícího lékaře). Většina problémů je společná pro AS, PL i PLDD.

 

 1. informaci o jednáních týkajících se kontrol SÚKL. Kompletní informace pro zdravotnická zařízení, která obsahuje doporučení, jak postupovat při těchto kontrolách a výzvu informovat Radu SAS při potížích při těchto kontrolách, je na našem webu.

 

 1. informaci o jednáních o aktivitách SÚKLu v rámci spouštění tzv. Centrálního úložiště receptů. S ohledem na to, že získáváme stále nová právní stanoviska, která potvrzují oprávněnost našeho negativního postoje k těmto záměrům, nesouhlas Rady SAS trvá.

 

 1. informaci o posledním jednání Rady poskytovatelů na MZ. Ministryně zdravotnictví iniciovala pozastavení projednávání zdravotnických zákonů v Parlamentu ČR a slíbila projednání našich návrhů na jejich změny. Našimi hlavními požadavky jsou odstranění povinnosti přeregistrace stávajících soukromých zdravotnických zařízení, ujasnění definice účelu Katalogu služeb nebo jeho vypuštění ze zákona, korekce zatím neúměrně vysokých pokut a redukce počtu kontrol RTG pracovišť.

 

 1. informaci o tom, že pokračuje jednání o vyhlášce o věcném, technickém a personálním vybavení. Zatím nebylo zahájeno oficielní připomínkové řízení.

 

 1. informaci o posledním jednání Koalice soukromých lékařů.

 

 1. informaci o tom, že v duchu posledních dohod Rady SAS byly odeslány dopisy předsedovy vlády, ministryni zdravotnictví, ministru financí, úřadu na ochranu hospodářské soutěže a všem zdravotním pojišťovnám s výzvou účinně bránit zákonnost v ČR a tím odstranit mimo rámec zákona vzniklé nerovné postavení soukromých zdravotnických zařízení vůči krajským, která přestala vybírat od pacientů regulační poplatky.

 

Rada souhlasí:

 

s tím, že regulační poplatky ve zdravotnictví by neměly být dále rušeny. Takový krok není v zájmu ani zdravotníků, ani pacientů. Zdravotnictví není zadarmo a odstranění poplatků by bylo jistě provázeno opětným zavedením jiných skrytých regulačních limitů, které známe s dřívější doby.

 

Rada vyzývá:

 

Ministerstvo zdravotnictví a všechny zdravotní pojišťovny, aby v úhradových pravidlech pro rok 2009 a dále zajistily všem těm ambulantním specialistům, u nichž dojde k výpadku příjmů v rámci zrušení vybírání regulačních poplatků (jako je t.č. např. u dětí do 18 let), plnou kompensaci formou navýšení plateb od zdravotních pojišťoven.

 

Rada ukládá:

 

 1. Dr. Jojkovi a Dr. Šťastnému nadále pokračovat v jednáních se zdravotními pojišťovnami o ohodnocení kvality v práci ambulantních zdravotnických zařízení. Vzhledem k tomu, že jednání jsou plánovaná do poloviny příštího týdne, další závazné stanovisko k této věci přijme Rada na konci příštího týdne.

 

 1. Dr. Jojkovi a Dr.Duřpektové nadále pokračovat v jednáních s MPSV.

 

 1. Dr. Jojkovi zaslat dotaz na ministerstvo vnitra, proč, přesto že nejen ministerstvo zdravotnictví považuje postup krajských úřadů v odpouštění regulačních poplatků pacientům v jejich zdravotnických zařízení za nezákonné, zatím nijak nezasáhlo, resp, již nepozastavilo účinnost rozhodnutí krajských zastupitelstev.

 

 1. Dr. Jojkovi a Dr. Duřpektové nadále prosazovat to, aby v rámci zrušení placení regulančních poplatků u ambulantních specialistů (např. t.č. u dětí do 18 let) nedocházelo k  poklesu příjmů těchto zdravotnických zařízení, aby požadovali od zdravotních pojišťoven plnou kompentaci s tím souvisejících finančních výpadků.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 6.3., 23.4., 14.5., 19.6.2009.

Zapsal Dr. Jojko