Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

6.3. 2009 od 20.00 do 23.30 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

 1. informaci o tom, že již postupně přišly cenové dodatky pro rok 2009 od prakticky všech jednotlivých zdravotních pojišťoven. Nadále průběžně probíhá aktualizace článku „Co dělat….“ na našem webu, kde jsou uvedena obecná pravidla, jak postupovat, informace o výsledcích jednání o kompenzaci výpadků příjmů těm zdravotnickým zařízením, která od 1.4.2009 nebudou vybírat regulační poplatky (zatím nemáme od MZ ani jednotlivých ZP konečná rozhodnutí) a o výsledcích jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu a způsobu rozesílání referenčních údajů za rok 2008. Nově je tam i informace o různých podobách nabídek cenových dodatků hlavně o poj. 207.

 

 1. informaci o tom, že stále probíhají jednání se všemi zdravotními pojišťovnami o promítnutí ohodnocení kvality do našich úhrad, t.č. není ale jasné, zda pojišťovny splní svůj původní slib a začnou kvalitu práce hodnotit již v roce 2009, některé z nich však slibují již s tímto začít nejpozději v letošním druhém pololetí.

 

 1. informaci o další komunikaci s MPSV a MZ ve věci nových pravidel pro vypisování pracovních neschopností a ošetřování člena rodiny. Účelem je zajištění minimalizace nákladů s tímto spojených na straně zdravotnického zařízení, maximální administrativní zjednodušení a upřesnění definice „ošetřujícího lékaře“.

 

 1. informaci o to, že další jednání s ministryní zdravotnictví týkající se novel zdravotnických zákonů by mělo proběhnout 11.3.2009. Našimi hlavními požadavky jsou odstranění povinnosti přeregistrace stávajících soukromých zdravotnických zařízení, ujasnění definice účelu Katalogu služeb nebo jeho vypuštění ze zákona, korekce zatím neúměrně vysokých pokut a redukce počtu kontrol RTG pracovišť.

 

 1. informaci o posledním jednání Koalice soukromých lékařů.

 

 1. informaci o valné hromadě Národního referenčního centra.

 

 1. informaci o tom, že v duchu posledních dohod Rady SAS byl odeslán dopis ministru vnitra s výzvou účinně bránit zákonnost v ČR a tím odstranit mimo rámec zákona vzniklé nerovné postavení soukromých zdravotnických zařízení vůči krajským, která přestala vybírat od pacientů regulační poplatky. Věříme, že jsme i tím přispěli k tomu, že vláda ČR a ministerstva zdravotnictví, financí a vnitra konečně začnou důsledně hlídat dodržování zákonů v ČR a napomohou odstranit stávající nerovnosti v postavení soukromých zdravotnických zařízení vůči krajským.

 

 1. informaci o tom, že již byla odeslána výzva lékárníkům, ve které je žádáme, aby do Centrálního úložiště receptů nebo SÚKLu neposkytovali žádné údaje o našich pacientech nebo o nás, které jsou mimo rámec příslušného zákona.

 

 1. informaci o míře připravenosti spuštění pilotního projektu systému hodnocení kvality ASAC.

 

 

Rada nesouhlasí:

 

aby se součástí segmentu ambulantních specialistů pro účel dohodovacích jednání o úhradách pro rok 2010 staly i nemocniční ambulance. Rada doporučuje, aby ambulance nemocnic nejdříve vytvořily samostatný segment s vlastním systémem hlasování a vlastním podílem financí a teprve následně (po minimálně dvou letech) aby bylo provedeno zhodnocení, zda mohou být součástí jiného segmentu, či nikoli. Rada tento návrh formuluje proto, neboť si je vědoma, že nemocniční ambulance mají ve velké části úplně jinou strukturu pacientů a plní často i zcela jiné úkoly vyplývající z toho, že jako součást své činnosti musí zajistit i služby pro lůžkové části nemocnic.

 

 

Rada vyhlašuje:

 

že registrovala v dnešních mediích informaci o tom, že je MZ údajně připraveno nejspíše s platností od 1.7.2009 zavést nový systém předepisování léků, kdy lékař by nově na recept již nepsal název konkrétního léků od konkrétní firmy, ale jen chemický název účinné látky.

Rada SAS konstatuje, že registruje objektivní potřebu pracovat na takových opatřeních, která povedou k redukci zbytečných finančních výdajů za léky, takovéto opatření ovšem by jednak dle názoru Rady SAS k deklarovanému ušetření peněz nevedlo a přineslo by proti stávající situaci řadu nových problémů odborných, etických i psychologických a zároveň by vyvolalo potřebu vícenákladů na straně zdravotnických zařízení.

Rada SAS upozorňuje na to, že:

-          léky nelze považovat za prosté zboží s možností zcela volné záměny.

-          vznikne-li situace, kdy bude hrozit, že pacient při každé návštěvě v lékárně dostane jiný lék, nebude-li pacient farmakologicky vzdělaný, ztratí ve velmi krátké době všichni jeho ošetřující lékaři přehled o tom, co kdy a jak užíval. Naprostá většina pacientů nebude u lékaře schopna vyjmenovat léky, které v poslední době užívala. Dále je také velké nebezpečí v tom, že při neznalosti jednotlivých léků dojde k tomu, že si pacienti začnou léky se stejnou účinnou látkou brát současně a dojde k toxickému účinku léků. K takovým případům dochází již dnes např. u psychofarmak stejné generické substance.

-          lékař je ten, kdo nese plnou odpovědnost za léčbu pacienta včetně eventuelních nežádoucích účinků léků, musí tedy mít plnou záruku, že pacient dostane opravdu přesně to, co mu bylo předepsáno.

-          u pacientů existuje řada genových mutací, které vedou i k různým reakcím pacientů na různé příměsi hlavních účinných látek různých léků a že je mimo jakoukoli možnost lékárníka takováto rizika včas identifikovat a vyhnout se jim.

-          zdravotnické zařízení by, ačkoli je k tomu vázáno smlouvou se zdravotní pojišťovnou, ztratilo tímto krokem jakoukoli možnost kontroly nákladovosti své preskribce.

-          uvažované úsporné opatření do značné míry bude znamenat vznik potřeby nových finančních výdajů na straně zdravotnických zařízení a je otázku, zda tyto výdaje nebudou vyšší, než možná uvažovaná úspora. Myslíme tím hlavně vyvolání potřeby nákladů na změnu naprosto všech software u naprosto všech zdravotnických a lékárenských zařízení.

 

Rada SAS je toho názoru, že pokud by se vůbec o nějakém takovém podobném návrhu mělo začít uvažovat, jako povinnou součást jeho plnění by bylo nutné zajistit:

 

1) finanční kompenzaci zdravotnickým a lékárenským zařízením za vícenáklady s tímto vzniklé,

2) to, aby se všechny léky jmenovaly stejně a rozlišovaly by se jen názvem společnosti za názvem účinné látky (za pomlčkou nebo v závorce). I zde je třeba určit, kdo takovéto přejmenovaní zaplatí a tyt výdaje kalkulovat proti případné úspoře.

3) to, aby byl při všech výdejích všech léků ve všech lékárnách trvale osobně přítomen plně erudovaný lékárník (nikoli jen laborant), přičemž zákonem by muselo být zajištěno, že za nežádoucí účinky vydaných léků není odpovědný předepisující lékař, ale právě lékárník.

Rada SAS považuje za nesporné, že požadovaného ekonomického efektu lze dosáhnout daleko jednodušeji. Je možné například zajistit, aby lékárny měly povinně své ceníky dostupné internetem z jejich internetových stránek pro potřeby předepisujících lékařů. Další možností je, aby bylo umožněno lékařům vydávat alespoň některé léky, jež tvoří základ jejich preskripce, přímo v ambulanci. Tímto krokem by byla vedle finanční úspory zajištěna i úspora času pacienta.

 

Rada SAS s myšlenkou, že by byl zaveden systém, kdy by lékař předepisoval jen hlavní účinnou látku a lékárník by pak bez kvalitní znalosti konkrétního zdravotního stavu příslušného pacienta vybíral přesný přípravek, důrazně nesouhlasí. Je toho názoru, že v celkových výdajích k žádné úspoře peněz nepovede a bude jen nově vzniklým nebezpečím pro samotné pacienty.

 

Rada ukládá:

 

 1. Dr. Jojkovi a Dr. Šťastnému nadále pokračovat v jednáních se zdravotními pojišťovnami o ohodnocení kvality v práci ambulantních zdravotnických zařízení, zároveň dle původního zadání připravit spuštění pilotního projektu ASAC.

 

 1. Dr. Jojkovi a Dr.Duřpektové nadále pokračovat v jednáních s MPSV.

 

 1. Dr. Jojkovi a Dr. Duřpektové nadále prosazovat to, aby v rámci zrušení placení regulačních poplatků u ambulantních specialistů (např. t.č. u dětí do 18 let) nedocházelo k  poklesu příjmů těchto zdravotnických zařízení, aby požadovali od zdravotních pojišťoven plnou kompenzaci s tím souvisejících finančních výpadků.

 

 1. Dr. Jojkovi, aby ověřil, zda informace v médiích o tom, že MZ hodlá vydat vyhlášku, podle které by nejspíše od 1.7.09 lékaři na recepty na léky nepsali konkrétní název léku, ale jen chemický název účinné látky, je pravdivá. V případě že ano, aby ihned vyzval vedení MZ k jednání v této věci s výše uvedenými argumenty v části Rada vyhlašuje.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 23.4., 14.5., 19.6.2009.

Zapsal Dr. Jojko