Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

19.6. 2009 od 19.00 do 22.30 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

 1. informaci o tom, že stále nebyla ukončena jednání o kompenzaci výpadku příjmů těm zdravotnickým zařízením, která u některých pacientů nemají od 1.4.09 povinnost vybírat tzv. regulační poplatky. Zájem pomoci v této věci vyjádřilo vedení MZ na jednání Rady poskytovatelů 5.6.2009. Nadále probíhá – nebylo ukončeno - jednání jen s vedením VZP, nově jsme v dané věci byli kontaktováni i vedením ZPMA.

 

 1. informaci o posledním jednání Rady poskytovatelů 5.6.2009. Vedení MZ na něm informovalo, že plán navýšení příjmů sester v tomto roce je koncipován tak, aby příslušné finanční prostředky dostala všechna zdravotnická zařízení – i soukromá, kde pracují zdravotní sestry. Zároveň MZ informovalo, že trvá plán prosadit protikrizový balíček. Ten se týká hlavně urychlení navýšení plateb státu za státní pojištěnce (dle v současné době platného zákona má být navýšení až od začátku roku 2010, návrh MZ obsahuje záměr navýšení od 1.7.2009 s tím, že ale částka navýšení by byla v celkovém součtu za celá období prakticky stejná) a úpravy úhrad léků (MZ užije návrh ČLK). Poslední informace však hovoří o tom, že plán MZ nemá zatím podporu ani vlády, ani většiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejspíše není reálné, aby mohl platit začátku 2.pol. 2009, jak bylo původně plánováno

 

 1. informaci o posledních jednáních pracovní skupiny k seznamu výkonů na MZ.

 

 1. informaci o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR již ve zkráceném jednání projednala a schválila návrh na významné zjednodušení administrativy při vedení PN a OČR. Schválí-li jej Senát a podepíše Prezident ČR, mohla by tato novela platit již od letošního října. Zástupci SASu byli letos v lednu a únoru iniciátory toho, že se na příslušné změně začalo pracovat.

 

 1. informaci o jednání zástupců členských zemí E.A.N.A, které se konalo 10.-11.6. 2009 v Bruselu. Příští jednání bude v Madridu 27.-28.11.2009. Jeho hlavním tématem má být koordinace postupu organizací zastupujících soukromé lékaře v EU v rámci ochrany svobodného lékařského povolání.

 

 1. informaci o jednáních s vedením ZPMV o minimalizaci výše regulačních srážek vyměřených jednotlivým ZZ v rámci vyúčtování za rok 2008. Rada SAS bere na vědomí, že na webu SASu již byla zveřejněná výzva členům s poučením jakým způsobem argumentovat při odvoláních proti oznámením zaslaným od ZPMV.

 

 1. informaci o posledním jednání Analytické komise k DŘ k hodnotě bodu a výši úhrad. Za zásadní informaci Rada SAS považuje, že na tomto jednání zástupci prakticky všech zdravotních pojišťoven deklarovali, že ZP budou do DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad vstupovat s požadavkem nulového navýšení úhrad v roce 2010 proti roku 2009.

 

 1. informaci o tom, že 16.6.2009 proběhlo první jednání zástupců zdravotnických zařízení v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2010. První jednání se zdravotními pojišťovnami má proběhnout 23.6.2009. Zdravotní pojišťovny zatím neposlaly žádný návrh k tomuto jednání.

 

 1. informaci o jednání Valné hromady Národního referenčního centra. Hlavním tématem byla další kultivace systému DRG v úhradách výkonů nemocnic.

 

 1. informaci o jednání konference na téma Národní program standardizace odborné zdravotní péče, kterou pořádalo MZČR ve spolupráci s Odborným forem pro tvorbu standardů péče dne 16.6.2009.

 

 

Rada SAS vyhlašuje:

 

že trvá na svém negativním stanovisku vůči Centrálnímu úložišti receptů, které vyjádřila ve výzvě lékárníkům ze dne 20.2.2009 (kompletní znění výzvy je přílohou tohoto zápisu).

 

 

Rada ukládá:

 

 1. Dr. Jojkovi pokračovat v jednáních o kompenzaci příjmů v rámci zrušení povinnosti výběru regulačních poplatků.

 

 1. Dr. Duřpektové nadále zastupovat SAS na jednáních na MPSV a prosazovat další novelizaci zákona o nemocenském pojištění s cílem dosáhnout ještě většího odlehčení od administrativní zátěže, než je formulováno v novele schválené v minulém týdnu v Poslanecké sněmovně, zároveň s cílem prosadit plnou úhradu výkonů zdravotníků související s vedením PN a OČR.

 

 1. Zástupcům v DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2010:

-          v případě, že budou dále rušeny regulační poplatky, žádat kompenzaci těchto finančních prostředků jinými příjmy.

-          v případě, že bude realizován plán MZ navýšit letos platy sestrám, žádat navýšení úhrad o příslušnou částku i v roce 2010, aby nebylo nutné na konci roku platy sestrám opět snižovat a aby slib MZ měl trvalejší platnost.

-          žádat sjednocení jednotlivých parametrů výpočtu úhrad – období na půl roku a „malý počet pojištěnců“ na 100.

-          odmítnout sjednocení systému úhrad mimonemocničních a nemocničních ambulancí. Oba typy ambulancí plní jiný účel a pracují v jiném režimu včetně požadavků na personální a technické vybavení.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 6.8., 3.9., 15.10. 2009.

Zapsal Dr. Jojko

 

 

Příloha zápisu:

Výzva Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

lékárníkům České republiky.

Přijato dne 20.2.2009.

 

 

Rada SAS konstatuje, že:

-          registruje aktivity Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále také jen SÚKL) v rámci zahajování provozu tzv. Centrálního úložiště receptů, přičemž je toho názoru, že rozsah dat o pacientech a lékařích, které chce SÚKL získávat od lékárníků, je výrazně nad rámec příslušného zákona.

-          nesouhlasí s tím, aby jakýkoliv úřad v ČR shromažďoval data týkající se zdravotního stavu lidí a údajů o lékařích bez toho, aby toto bylo podmíněno jejich informovaným a odvolatelným souhlasem.

-          jakékoli shromažďování dat o pacientech či lékařích považuje za možné jen tehdy, pokud bude pro tato data účinně zajištěna co přísnější kontrola proti možnosti jejich úniku a zneužití a pokud shromažďováním těchto dat bude pro pacienty či lékaře znamenat nějaký důležitý přínos, např. pokud shromažďováním dat bude dosaženo takové zlepšení zdravotní péče o pacienty, jež není možné dosáhnout jiným způsobem.

 

 

Vzhledem k tomu, že žádná z výše vyjmenovaných podmínek t.č. při vytváření Centrálního úložiště receptů není splněna a je jednoznačné, že požadavky SÚKLu vůči lékárníkům jsou mimo rámec příslušného zákona, Rada SAS opakuje nesouhlas s aktivitami SÚKLu v této věci a vyzývá lékárníky, aby do změny stavu, k němuž může dojít nejspíše jen změnou přístupu SÚKLu a dohodou mezi lékaři a lékárníky, event. změnou zákona, tomuto úřadu v žádném případě neposkytovali údaje o lékařích, kteří předepisují léky, ani o pacientech, kterým léky vydávají.

 

Rada SAS.