Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

6. 8. 2009 od 17.00 do 19.50 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci o tom, že zatím zůstává nejasné, zda bude ze strany zdravotních pojišťoven skutečně splněn slib daný na MZ finančně podpořit stabilizaci počtu zdravotních sester tím, že opravdu všem zdravotnickým zařízením všech segmentů zdravotní péče rozešlou celkově 1,25 mld. Kč. Podle dostupných informací VZP řeší technické detaily distribuce peněz (viz zápis z jednání na webu - pod datem 16.7.2009), VoZP zvýšila s platností od 1.7.2009 hodnotu bodu na 1,01 Kč, ostatní pojišťovny zatím způsob distribuce peněz neoznámily. ZP Metal-Aliance podle posledních dat snad ustupuje od původního záměru žádné peníze zdravotnickým zařízením segmentu ambulantní specializované péče neposílat.

 

2.                  informaci o tom, že 21.7.2009 proběhlo jednání zástupců zdravotnických zařízení se zástupci zdravotních pojišťoven o kriteriích kvality a jejich promítnutí do úhrad na rok 2010. Zástupci zdravotnických zařízení na této schůzce přednesli společné stanovisko, zdravotní pojišťovny slíbily do 2 týdnů poslat své návrhy, což ovšem zatím neučinily. Další jedná DŘ k hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2010 je 25.8.2009.

 

3.                  s uspokojením, že se ÚOOÚ ztotožnil s argumenty z našeho odmítavého stanoviska k Centrálnímu úložišti receptů přijatého 20.2.2009 (viz též příloha zápisu jednání Rady SAS 19.6.2009) a označil, že aktivity SÚKLu ve shromažďování osobních dat pacientů jsou v rozporu se zákonem. Rada SAS vítá včerejší výzvu České lékárnické komory lékárníkům, ve které je žádá, aby přestali citlivá data o pacientech do úložiště receptů předávat.

 

Rada SAS souhlasí:

 

1)     se záměrem zahájit jednání o spolupráci na pilotním projektu ASACu se společností VIP Most, s.r.o.

 

2)     se základní koncepcí programu sjezdu SAS, který se bude konat 3.10.2009. Pozvánky s přesným programem sjezdu plánuje Rada SAS rozesílat s dalším vydáním informačního bulletinu na začátku září 2009.

 

Rada ukládá:

 

1)     Dr. Jojkovi a Dr. Šťastnému předjednat se společností VIP Most, s.r.o. podmínky smlouvy pro spolupráci na pilotním projektu ASACu.

 

2)     Dr. Jojkovi požadovat na MZ pomoc k dosažení  maximálního urychlení distribuce peněz na navýšení platů sestrám od zdravotních pojišťoven v duchu jejich vlastního slibu ministryni zdravotnictví. Rada SAS se obává, že pokud nebudou peníze distribuovány před parlamentními volbami, resp. před změnou vlády ČR,  zdravotnická zařízení žádné peníze k tomuto účelu nedostanou.

 

3)     zahraniční komisi připravit do příštího jednání Rady návrhy na další mezinárodní aktivity  SASu, připravit nejlépe na některou sobotu v září 2009 schůzku s  předsedou EANY MedDr. Prucknerem.

 

 

 

Příští jednání Rady SAS: 3.9., 15.10. 2009

 

Zapsal Dr. Jojko