Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

3.9. 2009 od 17.10 do 20.30 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci o tom, že dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2010 v segmentu AS dopadla nedohodou. Kompletní informace o jednání bude členům rozeslána v nejbližší době v bulletinu. Zbývá ještě teoretická možnost dodatečné dohody před závěrečným velkým jednáním všech segmentů 17.9.2009, s vysokou pravděpodobností však o našich příjmech příští rok bude rozhodovat MZ.

 

2.                  informaci o tom, které zdravotní pojišťovny již začaly rozesílat finanční prostředky na navýšení platů sester. Informace o tom jsou průběžně zveřejňované na webu a jsou součástí nového vydání bulletinu.

 

3.                  informaci o tom, že k 1.10.2009 dojde ke sloučení Hutnické zdravotní pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny, čímž vznikne Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Zdravotnická zařízení, která mají smlouvy s jednou nebo oběma zdravotními pojišťovnami, budou mít automaticky smlouvu s nově vzniklou ZP.

 

4.                  Informaci o dopise zaslaném vedení E.A.N.A. během srpna. Zatím z jejich strany nepřišla žádná odpověď.

 

Rada SAS souhlasí:

 

1)     Konsensuálně s tím, že návrh na nové kódy v Seznamu výkonů, navrženém v projektu NRC pod názvem „Markery kvality pro sledování kvality péče“, jež byl prezentován v prostorách NRC 2.9.2009, je slepou cestou a nemá být dále rozvíjena. Dále viz bod 2) v odstavci „Rada ukládá“.

 

2)     S navrženým programem sjezdu SAS, bere na vědomí, že většina pozvaných hostů již pozvání přijala a účast slíbila.

 

Rada ukládá:

 

 

    1. Dr. Tautermannovi a Dr. Plhoňovi na jednání o Seznamu výkonů trvat na stanovisku Rady SAS k návrhům České asociace sester přijatém Radou SAS dne 26.8.2009. Rada SAS trvá na tom, že považuje za nemožné oddělovat edukaci pacienta od klinického vyšetření lékařem.

 

    1. po důkladném posouzení s důrazem nikoli na zatím užité příklady, ale na celý systém dr Jojkovi v případném hlasování na Valné hromadě NRC o návrhu projektu prezentovaném na NRC 2.9,.2009 pod názvem „Markery kvality pro sledování kvality péče“ hlasovat proti pokračování tohoto projektu. Rada SAS je toho názoru, že jde o snahu významně simplifikovat problém hodnocení kvality práce zdravotnického zařízení, což by v případě uplatnění mělo kladné finanční důsledky jen pro tvůrce, nikoli však pro pacienty nebo jinou část systému zdravotní péče v ČR, resp. že ty parametry, které jsou systémem dobře hodnotitelné (bez ohledu na zatím užité příklady), lze užít i bez tohoto systému, tedy s významně nižšími finančními náklady - některé se již  dnes běžně užívají. Rada SAS se problémem kvality zabývá dlouhodobě, vadí jí dosavadní praktické  neuplatnění  hodnocení kvality do úhrad. To ovšem ale neznamená, že bude souhlasit s čímkoli.

 

Příští jednání Rady SAS: 15.10., 12.11., 10.12. 2009, 14.1., 11.2.2010.

 

Zapsal Dr. Jojko