Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

15.4.2010 od 17.05 do 20.15 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

 

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci Dr. Tautermanna o přípravě na květnové setkání E.A.N.A. Rada souhlasí s okamžitým poukázáním ročního členského poplatku SASu v této orgranizaci.

 

2.                  informaci Dr.Jojka o dnešním zahajovacím jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2011. Hlavním bodem byl jeho časový harmonogram. Aby bylo vyhověno všem zákonným lhůtám, bude přípravná fáze (jednání v jednotlivých segmentech) ukončeno 31.8.2010, oponentní a schvalovací fáze by měla končit 21.9.2010, kdy také proběhne závěrečné společné jednání zástupců všech segmentů se zástupci zdravotních pojišťoven. Mandátová komise v nejbližších dnech rozešle všem účastníkům počty plných mocí. Čas na námitkování nebo zaslání žádosti o úpravy počtů mandátů je do 31.5.2010. Zdravotní pojišťovny slíbily dodat své podklady pro jednání – hospodářské výsledky za rok 2009 - Analytické komisi tak, aby tato mohla jejich souhrny rozeslat koncem června. První jednání segmentu ambulantní specialisované péče se zdravotními pojišťovnami proběhne během června.

 

3.                  informaci Dr.Plhoně, Dr.Tautermanna a Dr.Jojka o jednáních pracovní skupiny při MZ o novelizaci Seznamu výkonů.

 

4.                  informaci o pozitivním ohlasu na iniciativu „Vyvěste své diplomy nebo licence“. Rada SAS doporučuje všem lékařům, kteří své atestační diplomy nebo licence ČLK nevyvěsili, aby tak v co nejkratším čase učinili.

 

5.                  Informaci Dr.Jojka o postupu přípravy spuštění pilotního projektu ASAC.

 

6.                  Informaci Dr.Medka o jednáních o úhradách PZT v rámci Ortopedické a Neurologické společnosti. Rada souhlasí s tím, aby SAS zahájil přímé jednání v této věci na MZ a se ZP. Ukládá Dr. Medkovi připravit pro to podklady.

 

 

Rada SAS:

 

1)     registruje, že dne 29.4.2010 mají být v pracovní skupině pro Seznam výkonů na MZ projednávány návrhy edukačních kódů prováděných nelékaři. Rada SAS přijímá stanovisko, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

2)     v souladu s názorem Koalice soukromých lékařů nesouhlasí s požadavkem LOK-SČL na jednotné „tabulkové platy“ všude ve zdravotnictví.

 

3)     souhlasí s dalším prohloubením spolupráce nejen v úhradových otázkách se Sdružením nestátních ambulantních radiodiagnostiků.

 

4)     souhlasí s tím, že v červenci a srpnu 2009 bude sekretariát po dobu 15 dnů z technických důvodů uzavřen.

 

5)     nesouhlasí s tím, aby ambulantní specialisty v jednáních nejen o standardech péče zastupovala Česká lékařská společnost J.E.Purkyně.

 

 

Rada SAS ukládá:

 

1)     Dr. Jojkovi a Dr. Duřpektové do příštího jednání vypracovat návrh pro DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad. Rada SAS bude mimo jiné požadovat navýšení ohodnocení péče o cizince.

 

2)     Dr.Berkovi, Dr. Duřpektové a Dr. Šmejkalovi vypracovat konečnou oponenturu - finalizaci podoby otázek - pro portál ASAC.

 

3)     všem členům Rady pravidelně informovat kolegy ve svém okolí o všem důležitém, co se jich týká a je projednáváno na půdě SAS a to jak formou přímé informace, nebo avíza s odkazem na článek na webu SAS.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 13.5. , 18.6.2010.

 

Zapsal Dr. Jojko

 

 

Příloha č. 1

 

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

k návrhům České asociace sester zavést v Seznamu výkonů tzv.edukační kódy prováděné nelékaři.

Přijato dne 15.4.2010.

 

 

Rada SAS konstatuje, že:

 

A)    registruje, že příslušná pracovní skupina na MZ se má od 29.4.2010 zabývat návrhem České asociace sester na vznik nových kódů výkonů, které by měly být prováděny samostatně středním zdravotnickým personálem a to v několika oborech, přičemž v naprosté většině jde o tzv. edukační činnost.

 

B)    stejně jako během projednávání identických nebo analogických návrhů v minulém roce, nejsou ani letos v žádném předloženém kalkulačním listu zodpovězeny jinak obvyklé otázky (příslušné kolonky jsou v návrzích nevyplněny), které jsou:

 

-          Jaký bude zdravotní a společenský dopad těchto nových kódů?

-          Jaká je objektivní společenská potřeba vzniku nových kódů? Znamená absence těchto kódů negativní zdravotní důsledky pro pacienty?

-          Jakým způsobem bude, kromě podmínky, že výkon indikuje lékař, zajištěno, že příslušná činnost bude navazovat na jiné činnosti lékaře, jak bude vyžadovaná a dokumentovaná spolupráce s tímto lékařem?

-          Jakým způsobem bude činnost během navrhovaných výkonů dokumentována a kdo ponese odpovědnost v případě u pacienta vzniklých zdravotních komplikací? Bude mít sestra povinnost nechat pacienta v jeho dokumentaci podpisem podepsat absolvování příslušné edukace, aby bylo zajištěno, že výkony nebudou prováděny u jednoho pacienta více sestrami?

-          Jakým způsobem tyto návrhy ovlivní náplň jiných zdravotních výkonů, které v současné době obsahují stejné nebo podobné činnosti? Budou ty činnosti, jež jsou t.č. standardní součástí klinických i jiných vyšetření lékařem z těchto klinických vyšetření vyřazeny?

-          Jaký bude event. i jiný ekonomický dopad vzniku nových kódů?

-          Zda, event jak se promítne vznik nových kódů do úhrad jiných odborností a do hodnot bodu ve všech segmentech včetně úpravy výše paušálních plateb v nemocnicích?

 

Rada SAS upozorňuje, že návrh má být projednáván v době, kdy zdravotní pojišťovny v rámci všech jednání opakovaně a nadále upozorňují na narůstající deficit v jejich příjmech, kdy avízují, že v nejbližší době jim dojdou i rezervní finance.

 

Rada tímto vyjadřuje zásadní a principielní nesouhlas s jakýmkoli aktivitami, které jen navyšují peněžní výdaje zdravotního systému v ČR bez reálného přínosu pacientům, nesouhlas s aktivitami, které mohou znamenat nežádoucí přesun finančních prostředků z ambulancí do nemocnic.

Rada SAS proto zavazuje své zástupce v komisi pro Seznam výkonů na Ministerstvu zdravotnictví hlasovat proti přijetí všech tzv. edukačních kódů, resp. žádat odložení jejich projednávání do té doby, než budou v široké odborné diskuzi zodpovězeny výše položené otázky společenského, odborného a ekonomického dopadu.

 

Rada SAS opakovaně deklaruje, že si práce zdravotních sester velmi váží, že ji považuje za nutnou a potřebnou a že cítí, že je třeba práci sester kvalitně ocenit a jasně ji oddělit od jiných, i když také potřebných, ale méně kvalifikovaných činností.

Lékaři, členové SAS, považují zdravotní sestry za své partnery v každodenní péči o nemocné a chtějí spolupracovat na jejich plné emancipaci. Za daleko lepší formu dosažení vylepšení postavení sester však považují např. vyčlenění ohodnocení práce sestry v Seznamu výkonů z položky režie a přesun ohodnocení jejich práce přímo do bodů každého konkrétního výkonu podobně, jak je v Seznamu výkonů stanovena práce lékařů.

 

Rada SAS navrhuje, aby se Ministerstvo zdravotnictví zaměřilo na opravdu systémové řešení postavení všech sester v nemocnicích i terénních ambulancích a vyzývá toto ministerstvo, aby změny, které nejsou pro systém zdravotní péče v ČR nezbytné, týkající se jen významné menšiny zdravotnického personálu a mohou ve svém důsledku znamenat nepřiměřený nárůst ekonomické zátěže systému, odložilo na dobu až skončí finanční krize české ekonomiky.

 

Rada SAS tímto žádá o podporu tohoto svého stanoviska všechny příslušné odborné společnosti a ostatní organizace zastoupené v pracovní skupině pro tvorbu Seznamu výkonů na MZ.

 

Rada SAS.