Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

7.10.2010 od 17.10 do 20.10 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci o tom, že závěrečný protokol o nedohodě, resp. parciální dohodě v segmentu ambulantních specialistů byl předán na MZ (v kompletním znění je přílohou minulého zápisu z jednání Rady). Zatím není jasné, jak MZ plánuje úhrady na rok 2011 řešit.

 

2.                  informaci o tom, že v příštím týdnu má být další jednání vedení Koalice soukromých lékařů. Uvnitř členských organizací je t.č. patrná narůstající nervozita členské základny, neboť ze strany vedení MZ bylo opakovaně vyhlášeno do medií, že nejspíše nebude respektovat dohody o úhradách pro rok 2011 tam, kde byly uzavřeny a že plánuje snížení úhrad práce zdravotnických zařízení až o 5%, což všichni považují za nepřijatelné.

 

3.                  informaci o tom, že v příštím týdnu bude další valná hromada Národního referenčního centra, na které by měla být řešena koncepce a rozpočet této organizace pro další rok.

 

4.                  informaci o nových aktivitách E.A.N.A. Další zasedání této organizace je na konci  listopadu v Dublinu, v této chvíli ale není jasné hlavní diskusní téma, proto Rada SAS zatím nerozhoduje o eventuelní účasti.

 

5.                  informaci o tom, že byly ukončeny práce na úpravě Portálu ASAC. Členům bude tento Portál představen na sjezdu 5.11.2010.

 

6.                  informaci o tom, že vedením MZ v posledních dnech oznámilo plán navýšit finanční odvody (daně, sociální a zdravotní pojištění) OSVČ. Vzhledem k tomu, že většina soukromých lékařů pracuje v režimu OSVČ, považuje Rada SAS takový návrh za přijatelný jen v případě, že budou tomu přiměřeně navýšeny úhrady práce zdravotnických zařízení od zdravotních pojišťoven. Nepovažuje za možné, aby byly dále přetěžované již takto velmi napjaté rozpočty ordinací.

 

7.                  informaci o posledním jednání pracovní skupiny o úpravě Seznamu výkonů.

 

 

Rada SAS:

 

1)     vyhlašuje, že trvá na svém stanovisku týkajícím se plánu navýšení regulačních poplatků u ambulantních specialistů v případě návštěvy pacienta u nich bez doporučení od praktického lékaře, který je uvedený na našem webu pod datem 12.8.2010. Nadále vyzývá k ukončení mediálních dohadů a zahájení solidní odborné diskuze na toto téma.

 

2)     schvaluje program sjezdu a seznam oficielních hostů. Rada SAS rozhodla na letošní sjezd nezvat žádné jiné oficielní hosty, než zástupce MZ a zdravotních pojišťoven. Pověřuje Dr. Jojka sepsat a rozeslat zvací dopisy a dle instrukcí z Rady dojednat definitivní úpravu a technické vybavení sálu včetně občerstvení.

 

3)     vyhlašuje, že nadále trvá na plném znění varování lékařům týkajícím se plánu řešit spory ve zdravotnictví formou rozhodčích soudů, které je na webu SASu v části „archiv“ veřejně dostupné pod datem 31.7.2009.

 

4)     souhlasí s tím, aby MUDr. Konvalinková v roce 2010 nemusela platit členský příspěvek SAS.

 

5)     souhlasí s tím, že je třeba pokračovat v aktivitách, jejichž cílem by mělo být vynětí nákladů na úhradu ZÚM a ZÚLP z účetnictví zdravotnických zařízení.

 

6)     souhlasí s tím, aby další vydání bulletinu vyšlo až po listopadovém sjezdu. Všechny aktuální informace budou do té doby průběžně dávány členům k dispozici na webu SASu.

.

Příští jednání Rady SAS: 11.11., 2.12. 2010.

 

Zapsal Dr. Jojko