Zápis z jednání Rady SAS 7.3.2013

Rada SAS

7.3.2013 od 17.15  do 19.40  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci o vývoji jednání se ZP o zlepšení úhradových parametrů pro rok 2013.  Návrh textu zápisu z jednání se ZP na MZ 27.2.2012 v duchu informace dostupné na našem webu pod datem 28.2.2013 byl ZP a v kopii ing. Noskovi, náměstku ministra, odeslán 4.3.2013. 6.3. jim byl poslán seznam oborů, u nichž kombinací seznamu výkonů a úhradové vyhlášky pro letošní rok došlo k poklesu úhrad. Jde o odbornosti 101(zde je pokles 25%), 107, 202, 302, 404, 501, 502, 505, 506, 601, 702, 704, 705  a 707. Ředitelé  ZP sdružených ve Svazu ZP text schválili na svém dnešním setkání, zároveň jej ale v některých bodech pozměnili. Stanovisko generálního ředitele VZP zatím neznáme. Rada SAS návrh textu v podobě, jak jej upravila porada ředitelů Svazu ZP projednala. Pověřuje Dr. Jojka, aby žádal některé jeho změny vypustit, resp. upravit tak, aby text nepřipouštěl různé výklady a nebylo možné zpochybňovat jeho účel.

 

2.     informaci, že k dnešnímu dni nemáme od žádné ZP odpovědi na otázky, které jsme formulovali na lednovém jednání a jež se týkají jednání o prolongaci našich smluv po roce 2015.

 

3.     informaci, že generální ředitel VZP, ing. Kabátek, slíbil Dr. Jojkovi v telefonickém rozhovoru 26.2.2013, že VZP stáhne z webu informaci o tom, že bude zvýhodňovat v navazování smluv ZZ mající certifikaci ISO, SAK nebo JCI. Zatím neexistuje příslušná vyhláška MZ, která by dovolovala hodnocení kvality v ambulancích, tj. není možné odkazovat na něco, co ambulance nemohou získat.

 

4.     informaci, že VZP bude za rok 2012 uplatňovat regulace jen u cca 10% ZZ, a to u těch , která mají překročení limitu převyšující 50.000,- Kč. I s těmito ZZ plánuje VZP prý nejdříve jednat o důvodech překročení a až teprve pokud ZZ navýšení svých nákladů neobhájí, bude regulační srážka uplatněna. Rada SAS vítá tento přístup a členům SAS nabízí pomoc při obhajobách.

 

5.     informaci o stavu jednání o úhradových dodatcích jednotlivých ZP na rok 2013. Vzorové dodatky od jednotlivých pojišťoven jsou průběžně zveřejňovány na našem webu včetně doporučení, jak vůči nim postupovat. K dnešnímu dni chybí vzorový dodatek již jen ZP 205. U této ZP víme o jejích problémech s přepočítáváním referenčního období v rámci slučování se ZP Metal-Aliance. Vedení ČPZP deklarovalo, že i bez dodatku bude průběžně faktury ZZ proplácet, aby nedošlo k narušení finančních toků. Ředitelé všech ZP nám slíbili poslat všem ZZ referenční hodnoty týkající se výkonů i regulací, neboť v rámci přepočtu na poslední novelu seznamu výkonů není pro naprostou většinu ZZ toto hl. pro výkonu a indukovanou péči zjistitelné jinak. 

 

6.     informaci o potížích  v některých regionech těch ZZ, které, ač na to mají nárok ze znění Seznamu výkonů, chtějí  získat rozšíření smlouvy o kód 09555. (výkon je určen pouze pro ambulance všech oborů kromě psychiatrie) Rada SAS vyzývá všechny členy, aby ji o jakýchkoli problémech v tomto informovali. Jedině tak můžeme účinně zasahovat na úrovni vedení dotčených ZP.

 

7.     informaci o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů.  Letošní zkušenost s i na MZ nečekanými dopady na některé odbornosti vede Radu SAS k tomu, že již začala na vedení MZ žádat, aby jakékoli další změny seznamu výkonů byly uváděny do života až po solidních modelacích jejich dopadů na úhrady. Rada SAS zároveň registrovala, že se na příslušném portálu začaly v některých výkonech objevovat bez vědomí odborných společností změny, jež nebyly projednány příslušnou pracovní skupinou  na MZ, přičemž místy jde i o velmi podstatné zásahy do ocenění dotčených výkonů. Rada SAS ukládá svému zástupci v komisi k seznamu výkonů, MUDr.Plhoňovi, aby na jednání komise takovýto postup, který je vlastně za jejími zády, zásadně odmítl a žádal, aby odborné společnosti dostaly po uzávěrce všech změn předtím, než budou transformovány do návrhu novely Seznamu výkonů, časový prostor v minimálním rozsahu 2 týdnů, v němž by mohly překontrolovat, že to, co má být promítnuto do Seznamu výkonů, opravdu odpovídá výsledkům jednání a případné  neprojednané změny námitkovat.

 

8.     informaci o situaci v Královéhradeckém kraji, kde jsou soukromá ZZ krajským úřadem pod pohrůžkou kontroly s automatickým udělením vysoké pokuty přesvědčovány, aby sama „dobrovolně“ žádala o dokončení tzv. přeregistrace, ačkoli jim tuto povinnost zrušil Ústavní soud. Rada SAS považuje takový postup za nehorázný nátlak, resp. jednání v rozporu s dobrými mravy. Rada SAS tímto deklaruje to, že všem členům SAS, kteří se dostanou v rámci této situace do potíží, poskytne maximální pomoc včetně pomoci právní.

 

9.     informaci o stavu  přípravy jednání E.A.N.A., které  proběhne 16.-18.5.2013 v Praze.

 

Rada SAS:

 

1)    Zhodnotila průběh „Dne zdraví“ 1.3.2013. Dle odezvy z členské základny registruje, že naprostá většina AS souhlasí s důvody protestu a přinejmenším symbolicky (zelenou stužkou na plášti) se k protestu připojila.

 

2)    Rada SAS registrovala, že se prostřednictvím programu PC doktor začíná k AS dostávat tzv. pozitivní seznam léčiv, který byl vytvořen nejspíše VZP.  Léky jsou zde rozděleny podle ceny. Rada SAS zahájila práce na rozboru tohoto seznamu, neboť v něm už při prvním orientačním čtení našla řadu chyb a nelogičností.

 

3)    Rada SAS registrovala informaci v mediích, dle níž MZ plánuje zavádět tzv. nominální pojištění a v té souvislosti nejspíše i zrušení DŘ k hodnotě bodu a výši úhrad a seznam výkonů. S tím vyjadřuje Rada SAS zcela zásadní nesouhlas. 

 

4)    Rada SAS dlouhodobě protestuje proti zavedení povinné elektronické preskripci. Důsledky útoků hackerů v posledních 3 dnech ukazují, že  žádná internetová aplikace  proti ní není  bezpečná, přičemž v případě e.receptu by šlo ohrožení zdraví občanů ČR. Rada SAS vyzývá poslance Parlamentu ČR k revizi jejich rozhodnutí.

 

5)    schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2013 MUDr. Lence Brabcové, MUDr. Jiřímu Jacklovi a MUDr. Janu Šimkovi na 300- Kč s tím, že jim ale nebude poskytnuto heslo pro přístup na pod ním skryté články na webu.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 4.4., 9.5.  2013 a předběžně i 14.6.2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko