Zápis z jednání Rady SAS 6.12.2012

Rada SAS

6.12.2012 od 17.10  do 19.30 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci, že VZP se letos sice velmi opozdila s rozesíláním vyúčtování péče za rok 2011, velmi rychle (bez čekání na to, zda se příslušné ZZ odvolá či ne) ale uplatňuje resp. započítává regulační srážky do plateb či doplatků za výkony. Dr. Jojko se již v této věci obrátil na nového generálního ředitele, ing. Kabátka, s žádostí o úpravu postupu. Ing. Kabátek  ve včerejším dopise přislíbil nápravu.

 

2.     informaci o návrh úhradové vyhlášky na rok 2013, která byla MZ poslána do tzv. vnitřního připomínkového řízení  27.11.2012. Stanovisko Rady SASu i ostatních zástupců ZZ segmentu AS i části komplementu, které bylo přijato na společném jednání 4.12.2012 a které bylo již odesláno na MZ, je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Rada SAS odmítá místy až kritické snížení hodnoty bodu pro některé odbornosti a plán MZ zvýhodňovat větší ZZ na úkor menších, nejčastěji soukromých. Projde-li úhradová vyhláška v současné MZ navrhované podobě, hrozí nebezpečí, že bude realizován jeden z hlavních kroků na ekonomickou  likvidaci jednotlivých praxí soukromých lékařů.  Nezbývá, než se začít bránit  všemi dostupnými prostředky.

 

3.     informaci o tom, že Ústavní soud  zrušil některá ustanovení zákona o zdravotních službách. Rada SAS je zvláště spokojena s tím, že Ústavní soud zrušil povinnost tzv. přeregistrace, což vždy považovala za jedno z největších zel obsažených v tomto zákoně a proti čemuž vždy bojovala. Návod členům jak v nové situaci postupovat byl již umístěn na web a rozeslán mailingem. Jakmile vyjde rozhodnutí Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, bude článek na webu doplněn dalšími doporučeními.

 

4.     Informaci o tom, že 29.11.2012 byla MZ poslána do tzv. vnitřního připomínkového řízení novela Seznamu výkonů, která by měla platit od 1.1.2013. Do této změny budou nově promítnuty již některé výstupy z tzv. kultivace seznamu výkonů (zrušení omezení Q, sjednocení některých časů výkonů, změny v odbornostech 001, 002, 999). Stanovisko Rady k návrhu, které bylo již posláno na MZ, je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Rada SAS vyzývá členy, aby situaci kolem novely Seznamu výkonů sledovali velmi bedlivě, neboť zcela jistě bude potřebné změnit způsob vykazování výkonů skoro ve všech oborech.

 

5.     informaci op jednání s MUDr. Březovským, ředitelem SÚKLu. SASu byla přislíbena účast v tzv. Gremiu, které by se mělo od prosince  spolupodílet na úpravě preskripčních, indikačních a úhradových omezení předpisu léků. Zároveň byla slíbena spolupráce na tvorbě nových pravidel kontrol SÚKLu v ZZ včetně návodů pro ZZ, jak se na tyto kontroly nejlépe připravit.

 

6.     informaci o tom, že Dr. Jojko již zaslal vedení SPL, SPLDD a SSG návrh na pokračování jednání o kompetencích oborů. K dnešnímu dni zatím, jen předseda SSG napsal, že bude rád v jednáních pokračovat, SPL a SPLDD zatím nijak nereagovalo.

 

7.     informaci o práci na portálu Virtuální polikliniky.

 

8.     Informaci, že MZ sice pracuje na návrhu vyhlášky o externí kontrole kvality ambulancí, současné podoba jeho textu však není zatím dostupná. MZ zatím nijak nereagovalo na nabídku spolupráce v této věci.

 

9.     informaci o posledním  jednání E.A.N.A. v Paříži 30.11. až 1.12. 2012. Písemný referát o jednání bude v nejbližších dnech zveřejněn na našem webu, kde má E.A.N.A. již dnes vlastní rubriku (stačí kliknout na tuto zkratku vlevo nahoře). Příští jednání E.A.N.A. proběhne 16.-18.5.2013 v Praze.

 

10.  informaci, že na dodatečné dotazy hostům sjezdu zatím odpověděl jen generální ředitel ZPMV a prezident Svazu ZP, ing. Gajdáček. Jeho odpovědi jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Ostatní hosté (ministr zdravotnictví a tehdejší  generální ředitel VZP) k dnešnímu dni na naše otázky nereagovali.

 

11. abdikaci MUDr. Ivany Závrské z funkce členky revizní komise.

 

Rada SAS:

 

Deleguje Dr. Vocilkovou do tzv. Gremia, které bude provádět hodnocení preskripčních a úhradových omezení.

  

 

Příští jednání Rady SAS: 17.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5.  2013 a předběžně i 14.6.2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

Příloha č. 1:

 

Připomínky

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS),

České lékařské komory (dále také jen ČLK)

a ostatních zástupců ZZ v segmentu AS a části komplementu

k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013

v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 27.11.2012.

Schváleno na jednání 4.12.2012

 

Po prostudování návrhu úhradové vyhlášky a jeho příloh č. 3 a 5 zástupci zdravotnických zařízení  segmentu ambulantní specializované péče a komplementu vyhlašují, že nesouhlasí:

 

1)     s tím, že by u ambulantních specialistů měla zůstat stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč, u odbornosti 901  a psychoterapeutických stacionářů ve výši 1,08 Kč a u odbornosti 809 (RTG) na hodnotě 1,05 Kč.

2)     s koeficientem 0,98 v úhradovém vzorci, 

3)     s tím, aby do počtu bodů v úhradovém vzorci byly zahrnuty jen ty body, které byly v referenčním období oceněny hodnotou 1,02 Kč,

4)     s poklesem „malého počtu pojištěnců“ z 50 na pololetí na 50 na celý rok,

5)     s dalším  zpřísňováním  limitů ambulantním specialistům u některých  regulačních parametrů (léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP),

6)     s tím. že neodkladná péče by měla být hrazena nesmluvnímu ZZ jen ve výši 75% ceny , jež se hradí zařízení smluvnímu,

7)     s tím, že referenčním obdobím by měl  být rok 2011 a ne rok 2012,

8)     se snížením úhrady hemodialýze,

9)     s vlastně paušálním snížením hodnot bodu u velké části komplementu.

 

Zdůvodnění:

 

Ad 1), 2), 3) a 7)

      Hodnota bodu u ambulantních specialistů dlouhodobě stagnuje na hodnotě 1,02 Kč, a to přesto, že již došlo několikrát k navýšení DPH a i v rámci  inflace dochází  neustále ke zvyšování nákladů na provoz zdravotnických zařízení. To se dotýká prakticky všech ordinací ambulantních specialistů nárůstem jejich nákladů až o desítky tisíc Kč ročně.

     Kombinací toho, že do úhradového vzorce budou započítány jen některé body z referenčního období a že vše bude vynásobeno koeficientem 0,98 znamená, že MZ požaduje po AS, aby za stejnou práci, jako v roce 2011, tržili o 2% méně peněz.

     Tzv. nákladová rentabilita je u ZZ ambulantních specialistů již dnes kriticky nízká. Dojde-li k dalšímu poklesu úhrad, bude to znamenat reálné ohrožení ambulantní specializované péče v ČR s následným navýšením počtu hospitalizovaných, což bude mít za následek celkové prodražení zdravotní péče v ČR.

    Dle vyjádření vedení MZ je současný odhad příjmů zdravotního pojištění v roce 2013 jen o cca 1 a až 1,5 mld. Kč nižší, než pro rok 2012. T.j. pokles jen asi 0,5%, přičemž probíhá restrukturalizace lůžkové péče, která má řadu finančních prostředků prý ušetřit.

    Z toho plyne, že k omezování financí pro ambulantní zdravotnická zařízení není žádný objektivní finanční důvod.

    Za nepodkročitelnou hodnotu bodu pro rok 2013 považujeme u ambulantních specialistů 1,05 Kč se zahrnutím všech bodů z referenčního období do úhradového vzorce bez jakéhokoli ponížení jakýmkoli koeficientem.

    Stejně tak považujeme za nepřijatelné prolongovat platnost snížené hodnoty bodu u odbornosti 809. Žádáme její navýšení zpět na 1,10 Kč.

    U odbornosti 901 a psychoterapeutických stacionářů žádáme navýšení hodnoty bodu na minimálně 1,11 Kč.

 

Ad 4)

    Snížení tzv. malého počtu pojištěnců vlastně na polovinu, znamená snížení na úroveň, v níž prakticky žádné zdravotnické zařízení nebude schopno uhlídat výkyvy k nákladech v případě, pokud se bude muset v roce 2013 začít starat o nákladnější, tj. opravdu těžce nemocné pacienty. Jde o další mechanismus, který bude znamenat jen zhoršení finanční situace ambulantních specialistů, která takto péči o těžké pacienty bude muset zadotovat z plateb od ostatních zdravotních pojišťoven.

    Za minimální hodnotu „malého počtu pojištěnců“ považujeme 100 za rok. 

     

Ad 5)

   Limit 50% u některých  položek regulací znamená reálně přitvrzení těchto mantinelů o 10% proti roku 2012. Přičemž už pro rok 2012  byly regulace  přitvrzeny  (limit pro jejich uplatnění  byl ponížen z  110 na 100%).

    Reálná potřeba léků i v době  „měkčích “ regulačních limitů v letech 2009 a 2010 by při důsledném matematickém uplatnění znamenala, že by bylo regulační srážky nuceno zaplatit u některých zdravotních pojišťoven až  70% (za rok 2009), resp. 50% (za rok 2010) ambulantních specialistů. Jistě musí každý uznat,  že o takto velkém množství ambulancí nelze zodpovědně říci, že by snad léčily špatně či nehospodárně.

     Neustálé přitvrzování limitů  není  jen   silným stresujícím faktorem pro lékaře. Je i rizikem  pro pacienta, že nebude adekvátně jeho stavu léčen, protože doktor bude nucen na výdajích za léky, zdravotnické prostředky, ZÚM a ZÚLP, ale i indukovanou péči šetřit ještě více, než musel dosud.

     Z výpočtů samotných zdravotních pojišťoven plyne, že v letech 2005 až 2011 nedocházelo k prakticky žádnému navýšení výdajů na léky předepisovaných na recept.

   O těchto skutečnostech budeme pacienty otevřeně informovat.

    Žádáme zreálnění regulačních mantinelů na úroveň, v níž budou zdravotní pojišťovny o regulacích jednat s max. 5% zdravotnických zařízení, tj. na úroveň v níž půjde opravdu o snahu odstranit nežádoucí úniky financí ze systému, nikoli  o tlak na to, aby zdravotnická zařízení ze svého zaplatila nárůsty DPH.

 

Ad 6)

      Každý lékař je ze zákona povinen poskytnout pacientovi neodkladnou péči. Není nikterak zdůvodnitelné, aby za stejnou práci lékaře byla různá úhrada jen podle toho, u které pojišťovny je pacient pojištěn.  Návrh na snížení ceny práce jen při nesmluvním vztahu ZZ se ZP se jeví jako účelový  z důvodu úspory prostředků  těch pojišťoven, které nemají dostatečné pokrytí  smluvních ZZ  po území celé republiky.

     Za jediné správné řešení považujeme, aby hodnota bodu pro nesmluvní ZZ byla stejná nebo se hodně blížila hodnotě bodu ZZ smluvních.

 

Ad 7)

    Neustálé vracení referenčního období o dva roky zpět je jednou ze základních příčin značného zkomplikování vyjednávání o regulacích mezi  zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, neboť kvůli němu je třeba věci i dříve již vyjednané (např. před půl rokem) projednávat opakovaně. Uzná-li např. ZP, že ZZ nemohlo při své práci postupovat levněji v roce 2011, neznamená to automatickou úlevu i pro rok 2012, protože pro každé z těchto období platí  jiná referenční data.  Jde komplikaci, která v dobách, kdy referencím období byla pololetí předchozích let, neexistovala.

    Jediným logickým řešením je vrátit se k dříve obvyklé praxi, tj. aby referenčním obdobím pro rok 2013 byl rok 2012.

 

Ad 8)

    Viz rozbor asociace dialyzačních středisek na samostatném papíře.

 

Ad 9)

    Z informací zástupců dotčených odborností máme zprávy, že plánované ponížení hodnot bodu zvláště v oborech 807, 816, 817 a 823 (zde z původních 0,67 Kč nově na 0,40Kč) je zcela jednoznačně pro dotčená zdravotnická zařízení likvidační.

     Vyzýváme vedení MZ, ani touto cestou nelikvidovalo ekonomicky zdravotnická zařízení dotčených odborností.

 

       Zástupci segmentu AS i komplementu po prostudování legislativních norem, které mají ovlivnit financování zdravotnictví v roce 2013, dospěli k názoru, že jsou-li tyto normy součástí  transformace zdravotnického systému v ČR, pak tento  směřuje k centralizaci zdravotní péče do velkých "nemocnic s poliklinikami", tedy k znovuobnovení ústavů národního zdraví na bazi velkých podnikatelských korporací, popřípadě velkých neziskových organizací".

 

Závěr:

 

    Žádáme MZ, aby v segmentech ambulantní specializované péče a komplementu  přiměřeně navýšilo  hodnotu bodu a zreálnilo podobu úhradového vzorce a regulační mantinely natolik, aby zdravotnická zařízení poskytující tyto typy  péče nebyly existenčně ohrožovány a aby nedocházelo ke  zbytečnému  omezování ambulantní péče s jejím následným nežádoucím prodražením v důsledku nárůstu počtu hospitalizovaných. 

 

    Zároveň vzhledem k tomu, že úhrada v roce 2013 má být počítána nikoli po pololetích, ale za celý rok, žádáme MZ, aby hlavně na VZP důsledně vymohlo  dodržení lhůty pro konečné vyúčtování , tj. 120 dnů od konce roku 2013. Aby se již neopakovala letošní zkušenost, kdy jsme vyúčtování za rok 2011 od této ZP začali dostávat až na konci října 2012.

 

    Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. a segment ambulantní specialisované péče

 

    MUDr. Zorjan Jojko, předseda a koordinátor segmentu AS.

 

 

Příloha č. 2:

 

Připomínky

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

k návrhu novely Seznamu výkonů

v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 29.11.2012.

Schváleno 5.12.2012

 

 

    Rada SAS prostudovala návrh novely Seznamu výkonů  a sděluje k ní toto stanovisko:

 

1)     Součástí materiálu zaslaného k připomínkování nebyly celé kalkulační listy jednotlivých výkonů s popisy jejich provedení, proto se Rada SAS nemůže vyjádřit k otázce zrušení omezení „Q“. Přitom je evidentní, že zrušení tohoto omezení je jedním z vlivů, který mění  bodová hodnocení klinických vyšetření. Rada SAS žádá o zaslání těchto listů, jinak kvalitní připomínkování v této části návrhu není možné.

 

2)     Rada SAS registrovala, že z nových výkonů, které byly projednané a schválené pracovní skupinou do plánované novely prochází jen část z nich. Rada SAS žádá, aby všechny výkony, které byly projednané a schválené pracovní skupinu k seznamu výkonů na MZ a zejména ty, které by při širším zavedení do praxe znamenaly jistě úsporu peněz systému (jako např. Stanovení, vedení, kontrola a vyhodnocení kardiovaskulární RHB na přístrojích), byly zavzaty již do novely platné od roku 2013.

 

3)     Rada SAS se připojuje k protestu odbornosti 208 proti redukci bodového  hodnocení výkonu 28022. Viz samostatný dopis odborné společnosti. Tuto připomínku předkládáme jako zásadní.

 

4)     Rada SAS zásadně nesouhlasí s ponížením úhrady řady výkonů 09215,. 09233, 09235, 09237, 09239 a 09513. Jak plyne z přílohy níže, došlo k ní čistě a jen na základě toho, že byly z výkonu vyňaty součásti (hlavně spotřební materiál), bez nichž výkony nelze provést. Viz níže příloha č. 1. Rada SAS má za to, že v rámci časové tísně by bylo nejrozumnější, pokud by navržené změny těchto kódů  byly ze současného návrhu novely, která by měla platit od začátku roku 2013, vyňaty a  aby se promítly po úpravě až do změny Seznamu výkonů plánované na začátek roku 2014 stejně, jako ostatní výstupy tzv. kultivace. Tento návrh žádáme brát jako zásadní připomínku.

 

    Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR,o.s.

    MUDr. Zorjan Jojko, předseda.

 

Příloha č. 1 – připomínky k nežádoucím poklesům ohodnocení některých výkonů odb. 999:

 

09215  injekce i.m, s.c., i.d

Obsah a rozsah výkonu: Příprava léku do inj. stříkačky předepsaným způsobem. Dezinfekce kůže nad místem vpichu, aplikace injekce a následná opětovná dezinfekce kůže a sterilní krytí. Zajištění použité jehly astříkačky, úklid použitého materiálu.

 

PMAT: Stříkačka 10 ml,  tampón z gázy stočený,  JEHLA INJEKČNÍ NEOLUS

 

Chybí rukavice pro zdravotníka, desinfekce a krytí vpichu.

 

Podle jiných výkonů, kde jsou tyto položky uvedeny, žádáme doplnění:

PLP:

0015877 - Braunol (jc:210.0, hm: 0.05, ) celkem: 10.5

PMAT:

0080576 - NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CURAPOR STERILNÍ (jc:5.2, hm: 1.0, ) celkem: 5.2

A000006 - rukavice chirurgické sterilní (jc:6.81, hm: 1.0, ) celkem: 6.81

09233 injekční okrsková anestezie

Popis výkonu: Čím výkon začíná: Dezinfekcí anestezovaného místa.

Obsah a rozsah výkonu: Podslizniční nebo podkožní infiltrace místa intervence anestetikem. Nezáleží na počtu vpichů.

 

PMAT: jehla, 2x inj. stříkačka a tampon.

V popisu výkonu je uvedena desinfekce kůže – chybí na ni PLP.

Zcela chybí rukavice pro zdravotníka.

 

Podle jiných výkonů, kde jsou tyto položky uvedeny, žádáme doplnění:

PLP:

0015877 - Braunol (jc:210.0, hm: 0.05, ) celkem: 10.5

PMAT:

A000006 - rukavice chirurgické sterilní (jc:6.81, hm: 1.0, ) celkem: 6.81

09235   odstranění malých lézí

Obsah a rozsah výkonu:  Očištění a desinfekce, odstranění lézí doporučeným způsobem. Čím výkon končí: Hemostazou a přiložením sterilního krytí a obvazu a záznamem do zdravotnické dokumentace.

V kalkulovaném materiálu jsou uvedeny:

tampón z gázy stočený, KOMPRESY NESTERILNÍ,  rouška s otvorem malá,  rukavice chirurgické sterilní 

 

V PLP je uveden: FRAMYKOIN DRM UNG.

 

Chybí desinfekce kůže a krytí ošetřeného projevu.

 

Podle jiných výkonů, kde jsou tyto položky uvedeny, žádáme doplnění:

PLP: 0015877 - Braunol (jc:210.0, hm: 0.05, ) celkem: 10.5

PMAT: 0080576 - NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CURAPOR STERILNÍ (jc:5.2, hm: 1.0, ) celkem: 5.2

Dále jsou uvedeny nástroje (přístroje) – náklady na jejich použití jsou velmi nízké – s touto kalkulací nelze souhlasit. Nutno započítat pořizovací cenu, životnost, náklady na údržbu a sterilizaci.

V současné době se k odstranění malých lézí – bradavice, moluska – používají nejčastěji jednorázové pomůcky: Kyreta Stiefel 4 nebo 7mm prům – pořizovací cena 1Ks je 130Kč – není uvedena v číselníku.

 

Vzhledem k tomu, že jde o zákrokový výkon, žádáme o jeho přeřazení do kategorie vyšší minutové režie.

09237 ošetření a převaz rány

Popis výkonu zahrnuje: Omytí a povrchní desinfekce okolí, výplach a desinfekce afekce, event. incise, přiložení léčebného prostředku. Čím výkon končí: Přiložením sterilního krytí a obvazu, případně fixace.

PLP: FRAMYKOIN DRM UNG

PMAT: NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CURAPOR STERILNÍ ,  tampón z gázy stočený, KOMPRESY NESTERILNÍ,  rukavice chirurgické sterilní

Chybí desinfekce kůže.

 

Podle jiných výkonů, kde jsou tyto položky uvedeny, žádáme doplnění:

0015877 - Braunol (jc:210.0, hm: 0.05, ) celkem: 10.5

Dále jsou uvedeny nástroje (přístroje) – náklady na jejich použití jsou velmi nízké – s touto kalkulací nelze souhlasit. Nutno započítat pořizovací cenu, životnost, náklady na údržbu a sterilizaci.

Vzhledem k tomu, že jde o zákrokový výkon, žádáme o jeho přeřazení do kategorie vyšší minutové režie.

09239 sutura malé rýny

Obsah výkonu: Omytí a desinfekce okolí rány, revise a toileta rány, event. excise okrajů, nekrektomie, event. drenáž rány a sutura podkoží a kůže. Čím výkon končí:Přiložením sterilního krytí aobvau, event. fixacía záznamem do zdravotnické dokumentace.

PLP: Braunol 1x1000ml 210.0 0.05 10,50

PMAT:  rouška s otvorem malá , čepelka jednorázová,  tampón z gázy stočený, NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CURAPOR STERILNÍ , 0081417 KOMPRESY NESTERILNÍ,  rukavice chirurgické sterilní

Kalkulované množství materiálu neodpovídá spotřebě při popsaném rozsahu výkonu. Žádáme o navýšení množství spotřebovaného materiálu:

--- A000016 - tampón z gázy stočený (jc:47.44, hm: 0.3, ) celkem: 14.22

--- 0081417 - KOMPRESY NESTERILNÍ (jc:25.0, hm: 0.3, ) celkem: 7.5

Dále jsou uvedeny nástroje (přístroje) – náklady na jejich použití jsou velmi nízké – s touto kalkulací nelze souhlasit. Nutno započítat pořizovací cenu, životnost, náklady na údržbu a sterilizaci.

Nesterilní materiály je nutno k použití při zkroku vysterilizovat – připočíst náklady na sterilizaci a zabalení (kompresy) – případně kalkulovat sterilní materiály jednorázové.

Vzhledem k tomu, že jde o zákrokový výkon, žádáme o jeho přeřazení do kategorie vyšší minutové režie.

 

09513 Telefonická konsultace

Žádáme úpravu v textu:

Čím výkon začíná:

Telefonickým nebo e-mailovým kontaktem ošetřujícího lékaře s pacientem v případě, že pacient sám nebo jeho rodina žádá radu, jak postupovat v případě náhlého zhoršení nebo změny zdravotního stavu nebo pokud ošetřující lékař aktivně kontaktuje pacienta, aby mu předal informaci o jeho zdravotním stavu.

 

Příloha č. 3:

 

Odpovědi ing.J. Gajdáčka, Ph.D. na dodatečné otázky z našeho  sjezdu 2.11.2012

 

Pro VZP, možná ale pro všechny ZP

 

1)      Existuje něco jako „stopstav“ na počet ambulancí?  Neexistuje, ale zařazení nového subjektu do sítě smluvních poskytovatelů nebo rozšíření rozsahu poskytovaných služeb je posuzováno s ohledem na potřebu zajištění takových služeb každou jednotlivou pojišťovnou v daném místě a čase.

2)      Pokud ano, v jaké míře je dodržován? Viz výše

3)      Co děláte pro to, aby dodržován byl, resp. trestáte nějak vedoucí poboček, pokud dodržován není? Viz výše

4)      Sledujete nějak rozdíl přínosu ambulancí celoúvazkových v. malých úvazků lékařů z nemocnic? Zdravotní pojišťovny u svých smluvních partnerů preferují komplexnost a časovou dostupnost služeb.

5)      Berete při nasmlouvávání nových úvazků v potaz stanovisko zástupců příslušné odbornosti? Tím je myšleno, zda Vaše chování je v tomto ohledu ovlivnitelné tím, že by Vám např. odborná společnost dala stanovisko, že síť považuje za naplněnou, jako tomu před časem udělali urologové. Ano, ale při konkrétních jednáních v rámci výběrových řízení se bohužel setkáváme i s nekonzistentními reakcemi zástupců ČLK a odborníků, regionálně jsou výrazně odlišné jejich názory.

 

Pro všechny ZP a pro MZ

 

1.      Existují nějaká jasná objektivní a transparentní kritéria, dle nichž je plánována v současné době redukce počtu lůžek v nemocnicích v ČR? Pokud ano, je možné je znát? Kritéria byla opakovaně zveřejněna, projednávána jak se zástupci státu (v obou rolích - regulátor i zřizovatel), majiteli resp. zřizovateli, zástupci krajů a managementujednotlivžch nemocnic. Jsou součástí společného memoranda ZP a MZ - pro hodnocení poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s restrukturalizací jejich lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace jsou rozhodná kritéria založená na posouzení následujících klíčových oblastí:

-         data mapující migraci pacientů za zdravotní péčí,

-         plnění věcného, technického vybavení a personálního zabezpečení dle platné legislativy,

-         souběh úvazků lékařů,

-         využití lůžkového fondu za rok 2010 (podle stavu k 31. 12.),

-         geografická dostupnost péče,

-         zhodnocení produkce ve vybraných oborech,

-         minimální počet tzv. klíčových výkonů,

-         kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče,

-         akreditace poskytovatele zdravotních služeb,

-         klinicko-ekonomické parametry,

-         stanovení poměru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními důvody pro hospitalizaci (poměr terapeutických a diagnostických hospitalizací),

-         úroveň hotelových služeb;

1)     Plánujete redukci velikosti oddělení, počtu oddělení nebo počtu nemocnic? Ano, všechny varianty, rozsah je zveřejněn na webu SZP ČR.

2)     V mediích i na konferenci ČLK bylo ze strany pojišťoven řečeno, že redukce počtu  lůžek bude prý   kompenzováno rozšířením nemocničních ambulancí.  Je to opravdu tak? Půjde o transparentní proces, tj. cestou výběrového řízení, do nichž se mohou přihlásit i poskytovatelé z okolí nebo ne? Bude to znamenat podporu vzniku  nemocnic s poliklinikami na úkor sítě neústavních ambulancí? Jakým způsobem budou hodnoceny, hrazeny  a jak budou regulovány? Předpokládáme, že poskytovatelé, u kterých již nebude součástí smlouvy akutní lůžková péče, budou mít zájem nadále poskytovat ambulantní služby, využívající komplexního zázemí. Zároveň máme ale samozřejmě zájem na srovnatelném způsobu financování stejných služeb.