Zápis z jednání Rady SAS 5.9.2013,

Rada SAS

5.9.2013 od 17.10  do 19.30  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.     o vývoji jednání vycházejících ze závěrů setkání s řediteli ZP na MZ 27.2.2013 o zlepšení úhradových parametrů v roce 2013  všem postiženým oborům, zejména interního lékařství. V této chvíli stále ještě probíhají analýzy reálných dopadů změn  seznamu výkonů u postižených oborů v 1.pololetí 2013. Z jejich výsledků pak budou odvozena opatření k pomoci dotčených ZZ. Jednání by měla pokračovat v nejbližších dnech.

 

2.     o tom, že  ZPMV již všem ZZ, která si o to požádala, rozeslala referenční hodnoty týkající se výkonů za rok 2011. Nerozeslala výše přepisu léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu. Důvod je ten, že vzhledem k faktu, že ZP 211 v minulých letech v našem segmentu v žádné z těchto položek žádné ZZ neregulovala, nemá naše individuální hodnoty vypočítané, přičemž t.č. není jisté, že je bude třeba pro rok 2013 počítat. Rada SAS se rozhodla v této chvíli netrvat na tom, aby ZPMV příslušné hodnoty dopočítávala.

 

3.     že VZP již zaslala všechny referenční hodnoty za rok 2011 všem ZZ, s nimiž komunikuje přes její Portál. Ostatním je dostávají v těchto dnech spolu s měsíčním vyúčtováním. Doporučení, jak pracovat s obdrženými tabulkami je již členům dostupné na našem webu.     

 

4.     že k dnešnímu dni máme odpovědi na otázky, které jsme formulovali na lednovém jednání a jež se týkají jednání o prolongaci našich smluv po roce 2015, stále jen od poj. 213. Dne 13.8.2013 proběhlo jednání s vedením  VZP. Bylo nám slíbeno, že od VZP dostaneme návrh kritérií, podle nichž chce postupovat, jež pak budeme moci v dalším jednání (proběhne nejspíše 19.9.2013) modifikovat. Našim cílem (a i příslibem ze strany VZP) je, aby ke konci roku 2013 věděla všechna ZZ AS, zda patří do VZP deklarovaných 95%, která by po roce 2015 měla mít bez problémů prolongovanou smlouvu, nebo zda patří do zbylých 5%, u nichž chce VZP jednat o změnách vzájemných vztahů.

 

5.     o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů. V rozporu se všemi do dneška vyřčenými sliby MZ není stále jasné, jakou podobu bude mít Seznam výkonů od začátku roku 2014.

 

6.     že v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2014 došlo v segmentu AS k nedohodě, u komplementu byla přijata jen parciální dohoda týkající se RTG pracovišť.

 

7.     od vedení ZPMV týkající se oprávněnosti vykazování kódů   21510 a 21520. Dopis z 26.8.2013  Dr. Jojkovi, který v této věci dostal od PharmDr. Cimalové, zdravotní ředitelky ZP 211, je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Rada SAS  postup deklarovaný ze strany vedení ZPMV zcela radikálně odmítá, neboť  naprosto neodpovídá platným právním předpisům. Oprávněnost provádění a vykazování všech výkonů je dána zákonem 48/97 Sb. a Seznamem výkonů a nikdo nemá právo vymáhat cokoli navíc. Rada SAS tento případ vnímá jako precedens. Připustíme-li možnost svévolného rozšiřování našich povinností a navyšování našich finančních nákladů v tomto případě, lze očekávat, že podobný nápad budou mít v blízké době samozvaní „školitelé“ i z jiných oborů. Doškolování je  přeci z jejich pohledu  velmi lukrativní činností. Rada SAS toto  považuje za zcela nepřípustné, pověřuje Dr. Jojka, aby o tomto stanovisku informoval vedení ZP 211.

 

8.     že byla o 10 let (do roku 2024) prodloužena platnost ochranné známky na logo SASu.

 

9.     o problému psychiatrů s úhradou Amisulpridu ze zdravotního pojištění, který t.č. řeší prakticky všichni psychiatři ve vztahu s OZP. Podstatou neshod je to, že jednotlivé léky s obsahem Amisulpridu, ačkoli jsou dle názoru i vedení psychiatrické společnosti chemicky a tedy i účinkem identické, mají dle SPC různá indikační. Tento fakt nutí psychiatry k tomu, aby nikoli v zájmu pacientů a i ekonomicky racionální preskripce, ale v rámci byrokratického limitu předepisovali pacientům dražší léky, než je třeba. Dle názoru Rady SAS mají být SPC nástrojem pomoci lékařům v péči o jejich pacienty, nikoli administrativním limitem, jenž je navíc  v rozporu s ekonomikou a medicínskými pravidly. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka a Dr. Tautermanna, aby žádali v této věci schůzku s MUDr. Březovským, ředitelem SÚKLu. Nebude-li na ní vše uspokojivě vyřešeno, podáme stížnost na SÚKL u MZ. Při vědomí si toho, že daný problém přesahuje i do jiných oborů uvažujeme o podání i správní žaloby.

 

10.  informaci Dr. Plhoně, že krajská pobočka ZPMV pro Ústecký, Liberecký a Hradecký kraj v Ústí nad Labem zaslala dopis podepsaný ing. Ramajzlem , ve kterém připomíná poskytovatelům, že dle § 58 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách nejsou od 1.4.2012 periodické prohlídky v rámci pracovně lékařských služeb hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Současně také ZPMV informuje, že veškeré úhrady dokladů z období 1.4.2012 – 31.12. 2012, u kterých se vyskytla diagnosa Z100  nebo Z021 a byly poskytovateli proplaceny, budou odečteny z nejbližší příští úhrady za poskytnutou zdravotní péči. Podobně prý plánují postupovat i ostatní pobočky ZPMV. Rada SAS doporučuje, aby ta ZZ, kterých se tento problém  týká, nesouhlasila s okamžitým odečtem peněz a vyžádala si od této pojišťovny seznam dotčených dokladů. Je totiž vysoce  pravděpodobné, že řada z těchto dokladů  se týká běžné diagnostické a léčebné činnosti a výše uvedené diagnosy Z100 a Z021 byly  jen přeneseny softwarem z minulých návštěv jako vedlejší diagnosy.

 

Rada SAS:

 

1)     doporučuje všem ZZ, která si ještě nepožádala o referenční hodnoty  pro úhrady roku 2013 u VZP a ZPMV, aby tak neprodleně učinila.

 

2)     souhlasí se soupisem požadavků, při jejich splnění bude tolerovat  existenci tzv. pozitivních listů léků. Tyto požadavky jsou přílohou č. 1 zápisu. Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi, aby je formou otevřeného dopisu dal na vědomí všem ZP.

 

3)     formuluje  požadavky pro úhrady roku 2014. Tyto jsou přílohou č. 2 zápisu. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka, aby je předal vedení MZ.

 

4)     zahajuje přípravu sjezdu, který letos proběhne v pátek 8.11.2013 opět v KC Floret v Průhonicích u Prahy. Současný ministr zdravotnictví, MUDr. Holcát, byl již na něj předběžně pozván.

 

5)     registrovala informace v mediích, že MPSV plánuje od 1.1.2014 zrušit tzv. generální výjimku pro užívání e.neschopenek, tj.- že tyto mají být od tohoto data povinné. Rada SAS není v principu proti elektronizaci zdravotnictví, která by vedla k racionalizaci naší práce,  k  záměru MPSV ale  přijímá toto stanovisko:

 

-         pokud to MPSV  myslí dané nařízení vážně, pak  nám musí dodat příslušný hardware a software zdarma a vše pravidelně zdarma aktualizovat. Podle našich informací bylo vše připraveno za peníze EU a není důvod, proč bychom to měli my ze svého zaplatit znovu.

-         celý systém včetně příslušného programu  musí být nějakou vybranou skupinou lékařů otestován předem, musí být  zjištěna jeho časová náročnost.

-         musí platit, že povinnost elektronického zacházení s neschopenkou je
všestranná, tedy pro všechny účastníky systému. Tím myslíme MPSV, ČSSZ, lékaře všeho druhu, podnikatele a všechny zaměstnavatele. Psaní papírové neschopenky a hlášení elektronicky by znamenalo  zbytečnou dvojkolejnost s nezaplacenou  duplicitní prací lékařů (někdo nám naši práci navíc musí zaplatit - robota byla již zrušena).

-         Pokud nebudou splněny výše vypsané podmínky, Rada SAS (nejspíše ve spolupráci s ostatními organizacemi) vyzve lékaře k občanské neposlušnosti s ignorováním  e.neschopenek.

 

Příští jednání Rady SAS:  10.10., 14.11., 12.12. 2013.

 

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

 

 

Příloha č. 1:

 

Požadavky na „ pozitivní lékové listy“.

Radou SAS přijato 5.9.2013.

 

1)     Požadavek časový

-         Doba přítomnosti léku na pozitivním seznamu (PS) musí být minimálně 1 rok,

-         O tom, že zdravotní pojišťovna (ZP) plánuje zařadit některý lék na PS musí tato  ZP informovat minimálně 3, nejlépe však 6 měsíců předem.

 

2)     Požadavek odbornosti

-         Zařazení léku na PS musí kontrasignovat příslušná odborná společnost.

-         Zařazení léku na PS nesmí v rozporu s doporučeními odborných společností, ani s indikacemi k užití léku.

 

3)     Požadavek transparentnosti

-         Zařazení léku na PS nesmí být výsledkem jakékoli tajné dohody kohokoli s kýmkoli, musí být výsledkem otevřené veřejné soutěže.

-         Cena, kterou za lék platí ZP, musí být uvedena v číselníku, tj. zdravotnickým zařízením (ZZ) známá.

-         O existenci PS musí být nejlépe ze strany ZP informováni pacienti. Tito musí mít právo (písemně) odmítnout předpis léku z PS.

 

4)     Požadavek míry nezávaznosti

-         Užití PS nesmí být pro ZZ povinné, ZP může ZZ pozitivně motivovat, pokud lékaři daného ZZ všude, kde to lze léky z PS předepisují.

 

5)     Požadavek na číselníky a software

-         Označení, že lék je na PS musí být uvedeno v číselníku, tj. musí být dostupný všem ZZ nezávisle na to, zda předepisují léky na PC či nikoli, resp. jaký užívají SW.

-         Není přípustné, aby k PS měla přístup jen část ZZ, aby jej obsahoval SW jen jedné společnosti.

-         Více PS je možné připustit pouze tehdy, budou-li k tomu přizpůsobeny medicínské programy. Příslušný PS by se aktivoval vždy automaticky ve chvíli, kdyby lékař v PC otevřel kartu pojištěnce dané ZP – bez potřebnosti jakýchkoli dalších kroků, bez potřebnosti jakékoli práce navíc.

-         Žádný SW nesmí žádným způsobem žádný lék jakkoli vnucovat. Ani graficky, ani zvukově. Přípustné je jen to, aby, které jsou na PS byly označeny nějakým dohodnutým způsobem (např. logem ZP).

 

6)     Požadavek racionality v případě promítnutí do regulací

-         Má-li být PS využit při jednáních se ZZ o regulacích, musí být informace o záměru i přesném způsobu provedení známá minimálně 1 měsíc před započetím období, kterého se jednání má týkat.

-         Pokud ZZ předepíše lék z PS, ale lékárník jej vymění za jiný, je právě ten lékárník odpovědný za negativní finanční důsledky jeho zásahu. Alternativou může být to, že by lékárník měl generální zákaz vydat jiný lék, pokud je na receptu uveden preparát z PS.

-         Pravidla regulací musí být v souladu s etickým kodexem ČLK

-         V době zavádění PS do života musí být volnější limity na výkony, aby ZZ měla finanční rezervu k možnosti častěji kontrolovat své pacienty s ohledem na možný výskyt nežádoucích účinků při změnách léků.

-         Systém by měl být nastaven tak, aby na PS mohl být více než jeden lék (nejlépe minimálně  tři léky).

-         Využívání PS nesmí pro ZZ znamenat žádná finanční náklady navíc, resp. jakékoli náklady navíc mu musí být refundovány od ZP.

-         ZZ by měla být nikoli negativně (upuštěním od pokut), ale pozitivně (např. navýšením úhrad v daném nebo následujícím období, uvolněním regulačních limitů v následujícím období apod.) motivována, pokud v daném období je v jejich předpisech více než ……% léků právě z PS.

 

7)     Pravidlo zpětné kontroly

-         Po celou dobu existence PS musí existovat komise složená ze zástupců ZZ a ZP, která průběžně vyhodnocuje vše, co s existencí PS souvisí a racionalizuje pravidla pro příští období. Tato pravidla se smí v průběhu roku měnit jen ve výjimečných případech. Cílem je, aby v daném roce byla zajištěna maximální stabilita systému.

 

Závěrečná poznámka:

Vymýšlení jakýchkoli PS považujeme za „škrábání se levou rukou na pravém zátylku“. Za zcela nejracionálnější bychom považovali, pokud by všechny léky se stejnou účinnou látkou a způsobem podání měly stejně vysokou úhradu ze zdravotního pojištění.

 

 

Příloha č. 2:

 

Požadavky na úhrady roku 2014.

 

Rada SAS pro  segmenty ambulantní specializované péče a komplementu žádá:

 

1.     Odložení platnosti či alespoň účinnosti možné novely SZV po „kultivaci“ až na rok 2015 s tím, že před tímto termínem budou provedeny podrobné modelace dopadů jeho změn. Alternativou může být i to, že podle novely SZV budou počítány výkony již v roce 2014, které však budou hrazeny dle SZV platného do konce roku 2013.Účelem tohoto návrhu je provedením modelace zjištění vlivu změn na výši úhrad u jednotlivých odborností a tím zabránění možného nežádoucího poklesu či rozkolísání úhrad u některých oborů podobně, jak tomu je v roce 2013 u interny.

2.     úhrady výkonů za rok 2014 minimálně na úrovni roku 2012.

3.     regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu také minimálně  na úrovni roku 2012.

 

 

Příloha č. 3:

 

Dopis ze ZPMV ve věci kódů 21510 a 21520.

 

Vážený pane doktore,

k oprávněnosti vykazovat výkony 21510 a 21520 Vám sděluji následující.

Česká společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP nás informovala o
vývoji v oboru, kdy je v myoskeletální medicíně odklon od nárazových
technik, přicházejí nové postupy a zlepšuje se péče o pacienty i jejich
bezpečí. Pro provádění a úhradu výkonů 21510 a 21520 musí být lékař
absolventem dlouhodobého kurzu myoskeletální medicíny, na základě kterého
odborná společnost vystavuje oprávnění k provádění výkonů myoskeletální
medicíny. Tento dlouhodobý kurz je povinnou součástí specializační přípravy
před atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, ale až v
posledních 2 letech.
Pro obnovení technik a osvojení nových postupů pořádá odborná společnost
inovační kurzy zakončené vydáním certifikátu. ZP MV ČR akceptovala návrh
odborné společnosti, aby si lékaři, kteří dlouhodobý kurz myoskeletální
medicíny absolvovali před 1.1.2004, doplnili kvalifikaci v refresh kurzu, a
to nejpozději do 1.1.2018. Požadavek na aktualizaci kvalifikace je v zájmu
našich klientů. V současné době provádíme u smluvních partnerů kontrolu
oprávněnosti vykazovat výkony 21510 a 21520. Ti lékaři, kteří dlouhodobý
kurz absolvovali před 1.1.2004, budou vyzváni, aby si kvalifikaci
aktualizovali. Popsaná lhůta 4 let je jistě dostatečná a splnitelná.

Vážený pane doktore, věřím, že se mi podařilo vše vysvětlit a uvést na
pravou míru.

S pozdravem

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
ředitelka odboru zdravotnického