Zápis z jednání Rady SAS 4.4.2013

Rada SAS

4.4.2013 od 17.10  do 20.10  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci o vývoji jednání se ZP o zlepšení úhradových parametrů pro rok 2013.  Zápis z jednání se ZP na MZ 27.2.2012 v duchu informace dostupné na našem webu pod datem 28.2.2013 byl řediteli všech ZP podepsán dnes. Chybí již jen podpisy zástupců MZ, které by měly být doplněny do pondělí 8.4.2013. Během tohoto a příštího týdne budou probíhat jednání o tom, jak závěry plynoucí ze zápisu přesně technicky realizovat. Ve věci narovnání potencionálního propadu úhrad jde o odbornosti 101(zde je pokles 25%), 107, 202, 302, 404, 501, 502, 505, 506, 601, 702, 704, 705  a 707. Informace o výsledcích jednání  budou průběžně zveřejňovány na našem webu a mailingem.

 

2.     informaci, že vedení VZP vydalo příkaz pobočkám, že se nemají bránit ZZ, která se starají o děti do 6 let, v nasmlouvání kódu 09555. Požádalo-li ZZ o tento kód během ledna 2013, stane se součástí jeho smlouvy s VZP od začátku roku 2013. Pokud požádalo nebo požádá později,  bude mu do smlouvy dán od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost doručena VZP. Rada SAS vyzývá všechna dotčená ZZ, aby jí dala vědět, pokud by měla v tomto se svou pobočkou VZP jakýkoli problém. Zároveň upozorňuje, že je třeba si toto ohlídat i ve vyúčtováních jednotlivých měsíců.

 

3.     informaci, že mimo VZP, která za rok 2012 nebude uplatňovat regulační srážky za předpis léků a zdravotnických prostředků, zvolila vůči našemu segmentu velmi vstřícný postoj i ZPMV, jež za rok 2012 nebude uplatňovat regulace žádné, tj.  nejen za léky a zdravotnické prostředky, ale ani za ZÚM, ZÚLP a indukovanou péči. Oznámení členům o tomto bylo již vyvěšeno na web a rozesláno mailingem.

 

4.     informaci, že k dnešnímu dni máme  ZP odpovědi na otázky, které jsme formulovali na lednovém jednání a jež se týkají jednání o prolongaci našich smluv po roce 2015, jen od poj. 213.

 

5.     informaci, že stále nemáme k dispozici vzorový dodatek od ČPZP.

 

6.     informaci o vývoji jednání o Metodice VZP.

 

7.     informaci o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů. 

 

8.     informaci o stavu  přípravy jednání E.A.N.A., které  proběhne 16.-18.5.2013 v Praze.

 

Rada SAS:

 

1)    odmítá nepravdy a desinformace obsažené v zápise z jednání Představenstva ČLK 21.3.2013.

Pravda  je, že

-          vedení SPL sice nepodpořilo samotný protest 1.3.2013 (Den zdraví), vyjádřilo však podporu SAS ve snaze eliminovat významné zhoršení úhradových parametrů v roce 2013. Stejným způsobem postupovalo i SSG.

-          vedení SPL DD také nepodpořilo tento protest, ale také vyjádřilo podporu SASu, navíc dalo Dr. Jojkovi prostor v jejich časopise k vysvětlení situace a důvodů protestu.

-          Koalice soukromých lékařů nevydala k protestním akcím ČLK k dnešnímu dni žádné stanovisko. Není tedy pravda, že jej všichni členové KSL odmítají (stanoviska KSL se přijímají konsensuálně).

-          SAS vydal doporučení svým členům k účasti na protestech. Podle odezvy z členské základny byla účast více než 90%ní, z části ale jen formální (nošením zelené stužky). Není ale pravda, že by SAS protestoval jen napůl.

-          ve věci možné redukce počtu ZZ AS po roce 2015 Rada SAS v lednu a únoru tohoto roku rozeslala na MZ a všem ZP otázky (viz zápisy z jejího jednání v těchto měsících), v nichž se ptáme na záměry  všech oslovených institucí v této věci. Toto a urgence odpovědí (tu máme zatím jen do RBP) je zatím jediným krokem, který Rada SAS v tomto učinila. Až dle těch odpovědí se budeme rozhodovat, jak dále postupovat. Není tedy pravdou, že bychom byli ochotni souhlasit s redukcí sítě, jak je uvedeno v zápise z jednání Představenstva ČLK.

Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi tyto všechny informace poslat všem členům Představenstva ČLK. Rada SAS vyzývá představenstvo ČLK, aby napříště své informace lépe verifikovalo.

 

2)    nesouhlasí s tím, aby kterýkoli její zástupce vystoupil jako zástupce AS na konferenci ČLK 18.4.2013 nebo se jakkoli podílel na přípravě prezentací přednášejících.

 

3)    schvaluje návrh, s nímž půjde do 1.kola jednání se ZP v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2014. Návrh je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi tento návrh poslat ostatním zástupcům ZZ v segmentu AS. Zároveň mu ukládá začít pracovat   na svolání prvního jednání segmentu AS se ZP na cca začátek června.

 

4)    schvaluje připomínky k návrhu novely zákona o zdravotních službách. Jejich soupis je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi tyto připomínky hned zítra zaslat ostatním organizacím zastoupeným v Koalici soukromých lékařů a následně na MZ.

 

5)    soupis námětů pro přizpůsobení zpráv Analytické komise. Tyto náměty jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi tyto náměty zaslat s žádostí o rozšíření zprávy analytické komise  ing. Mrázkovi (s výzvou k jednání), ing. Kabátkovi, ing. Gajdáčkovi a ing. Noskovi.

 

6)    souhlasí s tím, že sekretariát SASu bude uzavřen v rámci dovolených v letních měsících ve stejném rozsahu jako v minulém roce.

 

7)    10.000,- Kč pro Dr. Plhoně jako dodatečnou kompensaci jemu vzniklých nákladů v souvislosti s účastí na jednáních skupiny k seznamu výkonů na MZ v roce 2012.

 

Příští jednání Rady SAS:  9.5.2013 a předběžně i 14.6.2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

Příloha č 1 – návrh SAS do jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2014

 

Návrh SAS pro jednání se ZP 

v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2014.

Schváleno Radou SAS 4.4.2013

 

 

Návrh zatím řeší jen princip úhrad, hodnoty bodů plánujeme doplnit, jakmile budou jasné definitivní   výsledky tzv. kultivace seznamu výkonů.

Naším cílem je, aby  úhrady v žádném případě neklesaly, ale aby naopak

Zahrnovaly nárůst našich nákladů ve všech položkách včetně DPH, inflace atd. 

A)               Hodnota bodu a výše úhrad

1.                                          Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a)                           Minimálně……. Kč, pro zdravotnická zařízení ve smluvních odbornostech 305, 306, 308, 309 vykazující výkony odbornosti 910 – psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů,

 

b)                           Minimálně ….. Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 – klinická psychologie, minimálně ….. Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti  903 – klinická logopedie a minimálně ….. Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti   927 – ortoptista, podle seznamu výkonů,

 

c)                            Minimálně …… Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, podle seznamu výkonů, smluvní odbornosti 403 – radiační onkologie, podle seznamu výkonů,

 

 

d)                           minimálně ….. Kč pro ostatní zdravotnická zařízení, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti, podle seznamu výkonů, takto:

 

                                                POPho

                                 PBro  x   --------------  x Ivp                                               

                                               POPro

            kde:

 

PBro              celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za  referenční období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2013 .

POPho          počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2014. Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, ošetřených v dané odbornosti, pouze jedenkrát.

POPro           počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období

 

Ivp-   index výběru pojistného (myšleno celkové příjmy zdravotní pojišťovny včetně plateb státu), který se rovná hodnotě poměru vybraného pojistného zdravotní pojišťovny v roce 2014 vůči sumě vybraného pojistného v roce 2013. Ivp se ve vzorci použije pouze  případě, že bude větší než 1.

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši ….. Kč.

2.        U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce, ošetřeného v dané odbornosti za referenční období, srovnatelných zdravotnických zařízení.

3.        U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů, na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů, podle bodu 1 písm. d) navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům. U zdravotnických zařízení odbornosti 205 – pneumoftizeologie ( dříve TRN ), která provádí kalmetizační výkony,  zohlední zdravotní pojišťovny při úhradě poskytnuté zdravotní péče změny počtu bodů, nákladů na léky a PZT a nákladů na indukovanou péči na jednoho unikátního pojištěnce, které vznikly vlivem změn v povinném očkování proti tuberkulóze novelami vyhlášky č. 537/2006 Sb.-(č.65/2009 Sb. a č.299/2010 Sb. ). V Zákoně o veřejném zdravotním pojištění  od 1.4.2012  již není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění dobrovolné očkování proti TBC a je hrazeno pouze u rizikových skupin, což je minimální počet dětí.

4.        Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 se nepoužije:

a)   v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 200 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 200 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem výkonu se zdravotní pojišťovnou,

b)   v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU. Je-li péče poskytnuta v jiném, než českém  jazyce (a to i u cizinců pojištěným u českých zdravotních pojišťoven),  je hodnota bodu 2,00 Kč.

c)   v odbornosti 105 (115)  u výkonů screeningová koloskopie  - kód  15101  a primární screeningová koloskopie – kód 15105.

V  případech uvedených v písm. a) až c) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu uvedenou v bodu 1 písm. d).

 

B)   Regulační omezení

1.        Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál (dále také jen ZÚM a ZÚLP) v hodnoceném období vyšší než 115 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2014, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 115 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

 

2.        Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 115 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2014, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 115%), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátníhopojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

 

3.        Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 115 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2014, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 115 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky, podle věty první, se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů platného k 1.1.2014 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

 

4.        Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3. Pokud zdravotní pojišťovna neprokáže, že zdravotnickým zřízením užitý postup nebyl lege artis a že existuje stejně účinný, ale levnější postup (užitá indukovaná péče, ZÚM, ZÚLP, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky), regulaci vůči zdravotnickému zařízení neuplatní.

 

5.        Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2014 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2013.

 

6.        Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v mimonemocničníchambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči  v roce 2014 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2014 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

 

7.        U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

 

8.        U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

 

9.        Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 200 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1. až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 200 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

 

10.   Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2014 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2014 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

 

11.   Zdravotní pojišťovna smí uplatnit regulační srážky dle bodů 1. až 3. maximálně u 5% zdravotnických zařízení příslušné odbornosti a to u těch, u kterých je překročení regulačních limitů nejvyšší.

 

12.   Regulační omezení podle bodů 1. a 3.  se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál a vyžádanou péči ve zdravotnickém zařízení v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v referenčním období.

 

13.   Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2014.

 

14.   Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 5 000,- Kč, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

 

15.   Zdravotní pojišťovny poskytnou zdravotnickým zařízením v rámci pravidelného měsíčního vyúčtování výkonů i přehledné informace průběžných měsíčních nákladů těchto zdravotnických zařízení na jimi předepsané léčivé přípravky a  zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP a indukovanou péči.   

 

16.   Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 110 % objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zachovají zdravotní pojišťovny po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení, během hodnoceného období, nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

 

17.   Referenčním obdobím pro všechny body odstavce B) Regulační omezení je myšlen rok 2013.

 

 

Příloha č. 2 – připomínky Rady SAS k k návrhu novely zákona o zdravotních službách.

 

     Rada SAS prostudovala návrh na novelu zákona o zdravotních službách.

 

      Mnohé navržené změny vidíme jako krok správným směrem a vítáme je.

Např.:

1.     Prodloužení lhůty v § 27, odst. (3) na alespoň 120 dnů.

2.     Rozšíření povinností pacienta §41, odst. (1), písm. g a h)

3.     Záměr zlepšení terminologie v § 45, odst. (2), písm. c).

4.     Záměr doplnit text v písm. g) odst. (2) § 45.

 

Rada SAS  má ale k návrhu  tyto zásadní připomínky:

 

1)     Nesouhlasíme s doplněním odst. 2) v § 1.

Zdravotní služby nejsou svou podstatou stejné, jako jiné činnosti, které jsou v této skupině již zahrnuty. U zdravotních služeb  nelze bez rizika snížení kvality s následným třeba až s velkým časovým odstupem se projevivším negativním dopadem na zdravotní stav pacientů  uplatňovat jinde obvyklou (hospodářskou) soutěž o nejnižší cenu.

 

2)     Souhlasíme s potřebou změny ustanovení pod písm. f) v § 45, odst. (2), nesouhlasíme ale se způsobem, jak je to navrženo.

-          Souhlasíme, že zprávu z vyšetření má  dostat lékař, který jej doporučil a registrující praktický lékař, pokud je nám znám.

-          Nesouhlasíme s tím, že bychom zvláštní kopii museli dávat na  naše vlastní náklady pacientovi. Chce-li pacient doma hromadit zprávy o svém zdravotním stavu, nechť si pořídí libovolný počet kopií na vlastní náklady z těch zpráv, jež dostane pro lékaře doporučujícího či/a registrujícího. Podle našich zkušeností navíc velká část pacientů o kopii pro sebe nestojí.

-          Zprávu záchranné službě bychom měli být povinni dávat jen v případě, že pacienta právě jí předáváme k převozu. Jinak to nemá smysl.

 

3)     Odmítáme nový text pod písm. d)  v § 47, odst. (3). Žádáme jeho vypuštění

Poskytovatelům je zde dána další administrativní povinnost, přičemž celá formulace je velmi obecná, tj. není vůbec jasné, co v jakém rozsahu, jak často by kam měli posílat.

 

4)     S odkazem na připomínku 3) výše žádáme o vypuštění

-          písm. g) odst. (1) § 72.

-          odst. (2) § 127d.

 

5)     Odmítáme nové texty pod písm. e), odst. (5) § 98 a pod písm. f), odst. (6) § 98. Žádáme jejich vypouštění.

Zákon sám, který velmi podstatně změnil podmínky  pro externí kontroly  kvality a bezpečí (včetně vymezení jaké osoby toto smějí činit),   je účinný teprve necelý rok. Požadavek by tedy šel ještě do období, kdy samotný zákon neexistoval.

Navíc  současné době stále není  příslušná vyhláška pro hodnocení kvality a bezpečí ambulantních zdravotnických zařízení, tj. rok  není možné toto provozovat.

Z toho dle našeho názoru plyne, že není možné žádat podmínku dvouleté praxe.

Návrh ustanovení bereme jako diskriminační vůči subjektům specialisovaným  na hodnocení kvality a bezpečí  v ambulancích. Vykládáme si jej jako nabídku exklusivity subjektům, které  v současné době hodnotí kvalitu a bezpečí v nemocnicích, což důrazně odmítáme.

 

6)     Žádáme o změnu formulace v § 117

Místo stávající formulace "za správní delikt se uloží pokuta do" navrhujeme  "za správní delikt lze uložit pokutu do".

Jde o analogii přestupku, kde je rovněž formulace "za přestupek lze uložit pokutu do"
 

7)     Žádáme o doplnění v § 117.

Máme za to, že u porušení povinností poskytovatele především pod písmeny
(1) e),f),g),h),o),p),q),r),s),t),u),
(2) b),c),d),e),f),
(3) c),f),g),h),i),q)
by mělo pokutě předcházet upozornění, tj. měla  by být udělena až při opakovaném porušení.

Jde o méně závažná pochybení, která bezprostředně nijak neohrožují pacienta ani péči o něj.
Nynější formulaci považujeme za snadno zneužitelnou, resp. již máme případy, kdy krajský úřad s odvoláním právě na ni poskytovatelům vyhrožoval.

 

8)     Žádáme o doplnění všech ustanovení o pokutách o text, na základě něhož bude pro orgány ukládající pokutu závazné, že tato musí být přiměřená závažnosti provinění poskytovatele. Vycházíme tím z textu   odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu 437/2012 Sb., kde je toto konstatováno.
 

     „Pod čarou“ Rada SAS konstatuje, že v materiálu zaslaném k připomínkám (platné znění s vyznačenými změnami) je chyba.

     A sice v § 121, odst. (4).

Modře a škrtnutě má být na   také text: „ nejpozději však uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ Tato slova byla mimo změnu odst. (1) téhož paragrafu  zrušena rozhodnutím Ústavního soudu 437/2012 Sb.

 

 

Příloha č 3 - Soupis námětů Rady SAS pro přizpůsobení zpráv Analytické komise.

 

     Zpráva je sice zpracována podle jednotného schématu, na který jsme po řadu let zvyklí. Domníváme se však, že postupem doby je třeba další informace. Jednak kvůli vývoji jednání o  úhradových vyhláškách a jednak kvůli zabránění alespoň do budoucna jakýmkoli účelovým výkladům, které jsme zvláště v poslední době mohli často sledovat.

 

     Základní problém vidíme v definici toho, co je a co není  ambulantní specializovaná péče. Zpráva analytické komise do ní evidentně  zahrnuje vše, co nešlo zařadit jinam. T. j. zahrnuje tam všechna ZZ, která nevykazují žádný ošetřovací den. Přičemž ale v současnosti  nemocnice ambulují tak, že v jejich příjmech se platby za ambulantní specializovanou péči pohybují mezi  20-50% (zdroj ÚZIS). Toto číslo je vysoce statisticky významné. Do budoucna tento způsob se  jeví jako neudržitelný.

 

Jako minimum navrhujeme v grafech a tabulkách odlišit nestátní ZZ s jednou nebo více odbornostmi bez lůžkové péče (včetně stacionářů), ambulantní provozy nemocnic odděleně dle typu vlastníka (stát, kraj, město, jiný,….)

 

 

Námět první:

Ve statistikách je třeba v péči lůžkové zvláště uvádět činnosti ambulantní.

Toto vidíme jako 1. krok k tomu, aby  mohla být zajištěna rovnoprávnost ve všech aspektech bez ohledu na zřizovatele, tj.  stejné personální, věcné a technické vybavení, stejné platby z veřejného pojištění, nikoli individuální výhody. Jako první krok k zajištění  transparentnosti celého procesu.

Za nejoptimálnější považujeme členění podle toho, zda pacient byl v lůžkovém zařízení opravdu ošetřen na lůžku, či nikoli. A pokud na lůžku, zda v rámci jednodenní či vícedenní  péče. Samozřejmě je třeba započítat i náklady na ZÚM, ZÚLP a léky.

 

Námět druhý:

V části ambulantní péče je třeba zvláště uvádět náklady na péči:

1.      vysokoškoláků nelékařů (nikde zatím není uvedeno, přičemž pracují-li de facto volně výkonově, je třeba o tom mít přehled).

2.      hemodialýzy (vykazuje velké meziroční nárůsty, které nejsou nikde nijak analyzovány, přičemž v následných rocích je jen celý segment postižen paušálním krácením úhrad) ,

3.      rehabilitace – s jasnou definicí, co je sem počítáno (opět je zde velký meziroční nárůst – 17,32% -bez jakékoli analýzy důvodů)

4.      ambulantní radiologie (jde o velmi nákladný obor, který do segmentu AS tak nějak časem přibyl)

 

Námět třetí:

Dojde-li v čase k jakékoli změně, dopady této změny uvést zvlášť. Podobně,  jak tomu je u  očkovacích látek. Došlo ke změně jejich úhrad, tj.  je správné, že nebyly zařazeny do segmentu praktických lékařů, ale vyčísleny samostatně.

    V segmentu ambulantních specialistů dochází průběžně k řadě změn, které pak není možno meziročně analyzovat a jeví se jako nárůst nákladů do segmentu.

 

    Konkrétní příklady:

1)      Před několika lety byly velmi drahé léky u psychiatrie i některých dalších oborů  z kategorie léků na recept změněny a zařazeny jako ZULP. U některých praxí s léčbou psychotiků to znamenalo  nárůst nákladů až o  50 000 Kč měsíčně. Ve zprávě analytické komise toto nebylo odděleno a vzniklo zdání  nárůstu nákladů v segmentu AS.

2)      V roce 2013 dojde jistě k optickému posunu nákladů jen na základě vzniku kódu 09555.

 

 Otázka na závěr:

     V průvodní zprávě analytické komise je uveden nárůst segmentu ambulantní specializované mimonemocniční péče o 11% meziročně.

     Podle našich analýz běžné ambulance v tomto segmentu žádný nárůst nezaznamenávají.

     Kde je tedy příčina?

     Proč toto zpráva analytické komise nezkoumá?

     Máme za to, že toto je třeba hledat. Odmítáme dosud obvyklý přístup, že se následně zkrátí úhrady všem ambulancím, nikoli že se hledají „díry“, které je (není-li k jejich existenci objektivní medicínská potřeba) nezbytné ucpat.