Zápis z jednání Rady SAS 26.7.2012

Rada SAS

26.7.2012 od  17.05 do  20.05 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci, že VZP stále ještě nezačala rozesílat vyúčtování za rok 2011, ačkoli již dávno uběhla úhradovou vyhláškou stanovená závazná lhůta 120 dnů. O pomoc v této věci jsme opakovaně požádali i vedení MZ. Zatím bez jasného pozitivního dopadu. Na základě četných dotazů členů potvrzujeme, že v případě pozdní platby je zdravotnické zařízení oprávněné VZP penalizovat.

 

2.     informaci o stanovisku MZ, jímž se vyjadřuje k povinnosti ZP akceptovat plně pravidla úhradové vyhlášky, pokud ZZ nesouhlasí s jejím návrhem „jiné dohody“. Toto stanovisko bylo zveřejněno na webu MZ 20.7.2012, k dispozici je i na www.sasp.cz.

 

3.     informaci o průběhu tzv. Kultivace seznamu výkonů. Zatím není jasné, kdy budou k dispozici výstupy, které dovolí alespoň odhad, jakou podobu by mohl mít seznam výkonů od začátku roku 2013. MZ má údajně stále ambici alespoň částečně výsledky kultivace do novely seznamu platného od 1.1.2013 promítnout. Na posledním jednání v této věci byl projednáván velmi zajímavý návrh na navýšení ohodnocení práce zdravotníků, který ale byl zatím schválen jen k diskusi, nikoli k zapracování.

 

4.     informaci o nedohodě v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro tok 2013 v segmentu ambulantních specialistů. Zástupci ZP odmítli návrh ZZ, přičemž jejich vlastní návrhy byly pro zdravotnická zařízení zcela nepřijatelné.

           Důvody nepřijatelnosti návrhů ZP - navrhovaly:

 

-          významné snížení ceny práce (VZP o minimálně 7%, Svaz ZP o minimálně 5%) se zrušením degrese,

-          vynětí části výkonů odbornosti 208 a 302 z výkonů hrazených ZP,

-          až na polovinu redukci ohodnocení výkonů, které nejsou nasmlouvány mezi ZZ a ZP (nenasmlouvané výkony by nebylo možné účtovat pacientům, ale museli bychom je účtovat ZP s poloviční úhradou)

-          přitvrzení regulací,

-          VZP navíc  navrhovala možnost změny způsobu úhrady během účetního období včetně upřednostnění svého zdravotně-pojistného plánu, nechtěla limit regulací ve výši 15% obratu ZZ u dané ZP ani lhůtu 120 dnů pro uzavření účtů po konci období, chtěla upravit úhrady nikoli dle nemocnosti jejich pojištěnců a návštěvnosti daného ZZ, ale dle změny   počtu jejích pojištěnců v ČR nebo v kraji.

-          Svaz ZP navíc chtěl významně přitvrdit regulační limity (navrhl zvýšit limit pokuty ze 40 na 50%) a zrelativizovat možnost užití medicínského zdůvodnění (záleželo by na vůli ZP)

 

 

Rada SAS

-          potvrzuje naprostou nepřijatelnost návrhů ZP na posledním jednání DŘ k hodnotě bodu a výši úhrad.

-          se pozastavuje nad tím, že ZP na uzavřených jednáních se ZZ přiznávají nedostatek peněz k úhradě zdravotní péče, což ale navrhují řešit tak, že za stejné či větší množství práce chtějí platit méně, nikoli tak, že by svým pojištěncům finanční deficit otevřeně přiznaly a připustily by diskusi na téma omezení rozsahu hrazené péče.

-          registruje, že ZP nadále navazují nové a nové smlouvy se ZZ, a to i v regionech, kde jsou příslušné zdravotní služby již dostatečně zajištěny, čímž systém jen stále více a více finančně zatěžují.

-          registruje, že ZP zcela rezignovaly  na cílenou revizní činnost, která by vedla k odhalení skutečných úniků financí ze systému a místo toho nabízení neustále méně peněz za odvedenou zdravotní péči. ZP nehledají, kde se finance ztrácejí, ale snaží se s použitím počítačových systémů omezit platby tam, kde tuší, že se poskytovatelé budou nejméně bránit.

-          také registruje, že letošní výběr pojistného je lepší, než ZP plánovaly, což se ale zatím nijak neprojevilo v úhradách za péči.

-          je připravena jednat o racionalizaci všech výše vyjmenovávaných kroků. Absenci otevřenosti komunikace s veřejností na téma nedostatku financí v systému a účinných opatření, které by regulovaly velikost sítě a racionalizovaly výdaje ZP považuje Rada SAS za velmi nebezpečné jak pro segment ambulantních specialistů, tak pro zdravotnictví jako celek.    

 

5.     informaci o vývoji projektu  POSYP (Podpora systematizace přístrojů). Další jednání tzv. Akceptační komise má být 4.9.2012. Dr. Jojko již požádal zástupce všech odborností, kterých se budou týkat návrhy na změnu zařazení přístrojů, o jejich vyjádření.

 

6.      informaci o jednání E.A.N.A.

 

7.     informaci o tom, že ASAC zdravotní, o.p.s byla řádně zapsaná Obchodním soudem, je přihlášena na živnostenském  i finančním  úřadu.

 

 

Rada SAS:

 

1.      vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, aby byť část výkonů odbornosti 208 a 302 byla hrazena přes odbornost 603. Takový krok považuje z odborného hlediska za krok zpět  (směrem do středověku). Rada SAS považuje za jisté, že by došlo k poklesu kvality a dostupnosti této péče, významně by se zhoršil záchyt vrozených srdečních vad se všemi negativními důsledky jak pro dotčené jedince, tak společnost jako celek.

 

2.      zhodnotila  podobu webových stránek virtuální polikliniky vycházející z akreditace založené na kontrole kvality zdravotnických zařízení ASAC. Rada SAS pověřuje Dr. Šťastného jejich dopracováním a novelizací původních stránek asac.cz.

 

Příští jednání Rady SAS:  6.9., 11.10., 8.11., 6.12. 2012.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko