MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Zápis z jednání Rady SAS 21.7.2011 včetně příloh

Rada SAS

21.7.2011 od  17.03 do 20.45  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.       informaci o tom, že  VZP v některých regionech ČR začala uplatňovat vůči ambulantním specialistům regulační srážky za předpis léků a zdravotnických prostředků za rok 2010 a to ačkoli

-          již dávno uplynula lhůta 120 dnů od konce minulého roku,

-          dle jejích vlastních údajů VZP v celkových nákladech na léky a zdravotnické prostředky bráno sumárně za ambulantní specialisty, praktické lékaře a gynekology ušetřila.

Rada SAS nedostala od vedení VZP žádnou odpověď na dopis v této věci ze dne 19.6.2011 – jeho plné znění je k dispozici na našem webu.

Rada SAS doporučuje ambulantním specialistům v obhajobě své preskripce užít argumenty  uvedené na webu v článcích pod daty 31.3., 5.5., 20.9. a 10.11.2010. Většina z nich se sice týká roku 2009, tento ale měl stejné referenční období, takže vše napsané platí pro rok 2010.

 

2.      informaci, že ve věci úhradových dodatků na tento rok u OZP je situace  od  letošního května nezměněna. I bez dodatku ale pro vztah ZZ a OZP platí smlouva a úhradová vyhláška MZ.

 

3.      informaci o tom, že přinejmenším liberecká pobočka VZP rozeslala v minulých dnech ambulantním specialistům dopis, ve kterém je vlastně žádá, aby omezovali péči o jejich klienty zvláště staršího věku s polymorbiditami. Dopis v plném znění je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Rada SAS tento dopis zásadně odmítá tuto snahu o přesun odpovědnosti ve financování zdravotní péče na lékaře. Vyzývá lékaře aby nadále postupovali výhradně lege artis, VZP doporučuje, aby v dopise specifikované problémy řešila zlepšením komunikace se svými klienty.

 

4.      informaci o tom, že VZP údajně nezískala majoritní podíl ve společnosti IZIP. Nebude proto prý spuštěn program Akord2G. Rada SAS nedoporučuje ambulantním specialistům účast v žádném programu Akord ani AkordMax. Bližší zdůvodnění je na našem webu pod datem 22.6.2011.

 

5.      informaci o tom, že jsme se po důkladném rozboru počtu SASu přidělených plných mocí pro dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad od členů ohradili proti letošnímu přepočtu vydanému tzv. Madátovou komisí. Vše nasvědčuje tomu, že jejími chybami nám bez jakéhokoli racionálního důvodu nebylo připsáno možná až tisíc plných mocí, jež nám náleží. Reakci Mandátové komise zatím nemáme.

 

6.      informaci o průběhu jednání dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2012. Rada SAS plně podporuje požadavky segmentu vznesené vůči zdravotním pojišťovnám 30.6.2011, tj.:

-          Navýšení jednotkové úhrady o minimálně 12%, (při stávajícím Seznamu hodnota bodu 1,14, degrese 0,50 Kč)

-          Ref. období 2011.

-          Regulace max. 5% ZZ

-          Regulace min. 115% proti ref. období

-          Navýšení úhrady péče o cizince,

-          Regulace ne, pokud ZZ zařízení postupuje lege artis, a pokud ZP adresně neprokáže nehospodárnost v postupech ZZ

-          „Malý“ počet pojištěnců 100/pololetí,

-          Zdravotnické prostředky – limity 5000,-Kč, ne 15.000,- Kč,

-          Zohlednění změny struktury výkonů ve změně úhrad (u pneumologů v rámci rušení vakcinací).

Rada SAS odmítá

-          návrhy VZP, které počítají s přinejmenším 5% poklesem úhrad a rozšířením regulovaných položek.

-          návrh SZP, tj. úhrady na úrovni 100% roku 2010

Rada SAS odložila diskusi o návrhu SZP, dle kterého by měla přejít indukovaná péče do režie indukujícího lékaře. Návrh t.č. nemá takovou podobu, aby byl solidněhodnotitelný.

Pro jednání se zdravotními pojišťovnami 30.8.2011 svým vyjednavačům Rada SAS doporučuje počkat na výsledky jednání skupiny pro úpravu seznamu výkonů 11.8.2011.

 

7.      informaci o tom, že novela zákona 48/97 Sb. je t.č. projednávaná Senátem PČR, že Poslanecká sněmovna PČR schválila v prvním čtení (zahájila projednávání) návrhů zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a záchranné službě. Rada SAS s uspokojením konstatuje, že ačkoli jsou v návrzích nadále některá ustanovení, jež se nám nelíbí (např. vysoké pokuty i za banální či nesmyslná provinění, špatně nastavený systém určování nadstandardů), nejvíce nepřijatelné návrhy (např. generická preskripce, povinnost přeregistrace, katalog výkonů bez jejich cen) se podařilo z návrhů dostat pryč.

 

8.      informaci o tom, že vláda by měla v nejbližší době projednat věcný záměr návrhu zákona o zdravotních pojišťovnách. Rada SAS registrovala, že MZ navrhuje, aby

-          ZP měly možnost provozovat tzv. referenční a revizní (bez bližšího vysvětlení těchto přívlastků) zdravotnická zařízení s tím, že celkový obrat těchto pracovišť nesmí být větší, než jedno promile z výdajů ZP na zdravotní péči,

-          měly ZP posíleny kompetence vůči poskytovatelům zdravotní péče a v tvorbě sítě ZZ, odstavec, který tomu má být věnován, je ale velmi stručný. Chybí v něm jakékoli konkrétní údaje.

 Rada SAS konstatuje, že s hodnocením návrhu je třeba počkat na jeho paragrafové znění.

 

9.      informaci o tom, že MZ nadále pracuje na přípravě vyhlášek o personálním obsazení ZZ a o  věcné a technické výbavě ZZ. V nejbližší době by mělo začít oficielní připomínkové řízení k oběma návrhům vyhlášek. Dle dostupných informaci MZ nechce akceptovat návrhy Rady SASu týkající se přítomnosti sester v ambulancích – připomínky Rady SASu ze 7.7.2011 je přílohou č.2 tohoto zápisu. Na uvedených argumentech Rada SAS trvá.

 

10. Informaci o průběhu certifikace ZZ ASAC. Stále přibývá úspěšných absolventů dotazníku na portálu, byla zahájena činnost certifikačních skupin, několik ZZ t.č již čeká na podpis smlouvy a obdržení certifikátu ASAC.

 

11. informaci o průběhu a výsledcích posledního setkání členských organizací E.A.N.A.

 

Rada SAS:

 

1)     přijímá  stanovisko k tzv. kultivaci seznamu výkonů v t.č. dostupné verzi. Stanovisko  přílohou č. 3 tohoto zápisu. Rada SAS ukládá Dr. Jojkovi a Dr. Plhoňovi jej poslat na MZ, všem zástupcům ZZ v segmentu AS, Koalici soukromých lékařů a všem odborným společnostem.

 

2)     zhodnotila tzv. desatero NERVu pro efektivní využití peněz ve zdravotnictví ze dne 19.7.2011.  Zveřejněné texty považuje ve většině za příliš obecné, aby bylo možné se  k nim solidně vyjádřit, rozhodně však varuje české občany – pacienty -  před souhlasem s 

 

-          elektronizací českého zdravotnictví, pokud tato bude mít za účel   shromažďování dat o nich, nikoli zlepšení komunikace mezi zdravotníky vzájemně a zdravotníky a jejich pacienty.

-          návrhy, které sice povedou k ušetření financí, zároveň ale budou i možnou příčinou prudkého poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče.

 

Rada SAS doporučuje vládě ČR, aby situaci ve zdravotnictví řešila se skutečnými odborníky, nikoli jen s ekonomy, kteří dle jimi jmenovaných bodů nevědí nic o zdravotní péči v ČR.

 

Příští jednání Rady SAS:  15.9., 13.10., 10.11., 8.12.2011.

 

Zapsal Dr. Jojko