Zápis z jednání Rady SAS 2.12.2010

Rada SAS

2.12.2010 od 17.00 do 18.45 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci o průběhu příprav úhradové vyhlášky na rok 2011. 24.11.2010 proběhlo jednání na MZ, kde bylo slíbeno, že vedení MZ ustoupí v části našich požadavků:

-         hodnota bodu nebude 1,- Kč, jak navrhovalo MZ ale 1,02 Kč, tedy stejně, jako v roce 2010. Degresivní hodnota bodu bude také stejná, jako v roce 2010, tj. 0,30 Kč.

-         tzv. malý počet pojištěnců nebude 25, jak navrhovalo MZ, ale 50 v hodnocení výkonů i v regulacích – v roce 2010 je 100 pro výpočet výkonů, 50 v regulacích.

-         limity pro regulace nebudou 95%, jak původně navrhovalo MZ, ale 105% referenčního období, kterým ale bude nadále příslušné pololetí roku 2009, ne roku 2010 při zachování všech ostatních limitů (srážka max. 40% z překročení, max. 15% z obratu ZZ u dané ZP, se zachováním možnosti medicínského zdůvodnění nárůstu nákladů)

 

K dnešnímu dni jsme ale nedostali nově upravený návrh této vyhlášky, takže jsme neměli možnost posoudit, zda, resp. do jaké míry bylo vše slíbené dodržené.

 

2.                  informaci o vývoji individuálních jednání jednotlivých ZZ s VZP o regulacích za rok 2009 . Podle dostupných informací se velké procento dotčených ZZ setkává se vstřícným postojem poboček VZP, velkým problémem ale je, že ze samotné Rámcové smlouvy (vyhlášky MZ) nemá odvolání ZZ proti regulační srážce odkladný účinek pro její uplatnění, takže některé pobočky VZP zároveň se ZZ jednají o oprávněnosti jejich nákladů na dané typy péče a zároveň také strhávají peníze, resp. svou pohledávku započítávají proti úhradám nově poskytované péče. Pro další jednání o Rámcové smlouvě Rada SAS připraví návrh pravidel, podle kterých by bylo zajištěno, aby řádně a v termínu podaná námitka ze strany ZZ znamenala i odložení uplatnění srážka ze strany ZP.

 

3.                  informaci Dr. Plhoně o průběhu a výsledcích jednání skupiny pro tvorbu seznamu výkonů na MZ 2.12.2010.

 

4.                  Informaci, že na 6.12.2010 byla poprvé za dobu, kdy je ministrem zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., svolána tzv. Rada poskytovatelů (poradní orgán ministra zdravotnictví) kde je SAS zastupován Dr. Jojkem. Má se zabývat návrhem novely zákona 48/1997 Sb. a vývojem situace v souvislosti s výzvou „Děkujeme, odcházíme.“

 

SAS v návrhu novely zákona 48/97 Sb. odmítá hlavně:

-          faktickou likvidaci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad (nereálné natažení lhůty pro odevzdání výsledku DŘ MZ),

-          snahu nepřiměřeně navýšit administrativní zátěž lékařů (nutnost podpisu pacienta v dokumentaci pod každou nabídkou péče ze strany lékaře).

 

A požaduje:

-          znovuobnovení dohodovacího řízení o seznamu výkonů v podobě, v jaké fungovalo do konce roku 2007,

-          zavedení možnosti připojištění se pro pacienty k možnosti z tohoto připojištění hradit výkony ze zdravotního pojištění nehrazené nebo hrazené jen částečně,

-          vypuštění závaznosti KORKO v regulacích zdravotnických zařízení.

 

Vyjádření k otázce akce „Děkujeme, odcházíme“ je níže – poslední bod tohoto zápisu.

 

Rada SAS:

 

 

1)     zahajuje práci na databázi pochybení ZZ, která bývají nejčastěji předmětem finančních srážek v rámci revizí od ZP. Účelem je pomoci všem členům SAS v orientaci a zabránit tím do budoucna mnohdy zbytečným finančním ztrátám na straně ZZ.

 

2)     Rada SAS trvá na svém stanovisku k systému IZIP, které bylo vydáno 22.11.2010. Trvá na všech svých výhradách vůči němu, neboť považuje za jisté, že IZIP neprokazuje systému českého zdravotnictví žádný užitečný přínos a nezajišťuje dostatečnou bezpečnost před únikem citlivých dat. Rada SAS konstatuje, že nevidí důvod, proč by zdravotníci s citlivými daty pacientů měli zacházet jinak, než např. Policie ČR nebo hasiči, kteří předávat citlivá data soukromým subjektům striktně odmítají. I vznik a průběh causy „Wikileak“ dává Radě SAS v tomto za pravdu. Rada SAS ukládá předsedovi odmítnout nabídku jeho účasti v Radě projektu IZIP.

 

3)     konstatuje, že se od 5.11.2010, kdy se konal sjezd SAS, nijak nezměnil postoj vlády ČR k akci „Děkujeme, odcházíme.“ Rada SAS připomíná usnesení sjezdu SAS:

 

Sjezd vyjadřuje podporu hnutí lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby konečně již vyhovělo požadavkům nemocničních lékařů na navýšení příjmů jejich i ostatních zdravotníků a to systémově, tj. formou navýšení ohodnocení jejích práce v Seznamu výkonů.“

 

Rada SAS by vítala, pokud by byl navýšen příjem lékařů právě cestou úpravy ohodnocení jejich práce v Seznamu výkonů, neboť jiná cesta by mohla znamenat rozkolísání finanční nerovnováhy nejen v lůžkové péči, ale v celém systému českého zdravotnictví.

 

 

.

Příští jednání Rady SAS: 13.1., 17.2., 10.3., 14.4., 12.5., 17.6. 2011.

 

Zapsal Dr. Jojko