Zápis z jednání Rady SAS 12.4.2012 včetně

Rada SAS

12.4.2012 od  17.15 do 20.00 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí:

 

 

1.     informaci o tom, že již byla podána žaloba na VZP ohledně nedodržování lhůty 120 dnů ve vyúčtováních se ZZ.

 

2.     radostnou informaci, že ZPMV v segmentu AS nebude za rok 2011 uplatňovat žádné regulační srážky za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče,ZÚMu a ZÚLPu. Kompletní text dopisu s touto informací z 11.4.2012  je níže jako příloha č. 1 tohoto zápisu. Součástí dopisu od poj. 211 je i upozornění na nárůst nákladů v roce 2012, který by mohl vést k tomu, že by ZPMV byla nucena za rok 2012 již regulační srážky uplatnit. K dnešnímu dni zatím nemáme žádné informace o tom, jak plánují v regulacích za rok 2011 postupovat ostatní pojišťovny.

 

3.     informaci MUDr. Plhoně o nových podmínkách poskytování pracovně lékařské služby osobám pracujícím v riziku hluku. Jde pravidla nově platící od 1.4.2012. Kompletní informace je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

4.     informaci o posledním jednání Koalice soukromých lékařů 3.4.2012. Části  se jako host zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví, ing. Nosek, přičemž probírány byly  problémy v rámci nové legislativy,  kultivace seznamu výkonů, příprava na jednání o úhradách na rok 2013.  Mimo to bylo přijato stanovisko KSL k návrhu MZ na text věstníku týkajícího interního hodnocení kvality a bezpečí. Stanovisko KSL je přílohou č. 3 tohoto zápisu, část textu návrhu věstníku  MZ týkající se ambulancí jepřílohou č. 4.  KSL je rozhodnuta vznést také společný protest proti registrům, zejména proti nepřiměřeně podrobným údajům žádaných do registru zdravotnických pracovníků.

 

5.     informaci o jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s premiérem ČR, ing. Nečasem, 26.3.2012. O schůzku jsme požádali, neboť ze strany MZ není dodržován prakticky ani jeden bod našeho memoranda s ním ze dne 31.8.2011. Ze strany MZ je také stále více podporován přesun financí hlavně k nemocnicím, ačkoli jde o trend jinde v EU neobvyklý a v rozporu s programovým prohlášením vlády. Premiér ČR nás požádal o podrobné písemné zdůvodnění neplnění všech bodů. Slíbil  pak věc osobně řešit. Tento kompletní soupis by měl být odeslán do konce tohoto týdne.

 

6.     informaci o jednání tzv. Rady poskytovatelů, orgánu, který byl zakládán jako poradní orgán ministra, ale plní funkci spíše občasně se scházejícího kulatého stolu. Poslední jednání bylo 10.4.2012. Vedení MZ zde deklarovalo svou ochotu v perspektivě 2-3 měsíců navrhnout novelu nově platících zákonů, jež by zejména řešila otázku péče o pacienty mladší 18 let a preventivních prohlídek před vstupem do zaměstnání. Přístup k registrům zvolí MZ  dle rozhodnutí Ústavního soudu ve věci stížnosti na ně. Mimo jiná témata Rada také vyslechla referát o jednáních o redukci počtu lůžek a o e.preskripci. Většina členů Rady poskytovatelů ostře kritizovala myšlenku vedení MZ zavést e.-preskripci v ČR povinně. Poslední jednání této Rady mělo, bohužel, opět charakter spíše „kulatého stolu“, je tedy t.č. nezodpovězenou otázku, zda, resp. které závěry jednání bude MZ respektovat.

 

7.     informaci o tom, že souhrnné doporučení členům SASu, co vše si mají k 1.4.2012 připravit, aby plně vyhověli nové legislativě, je již k dispozici na webu. Článek je průběžně aktualizován, větší aktualizace bude provedena po semináři 20.4.2012.

 

8.     informaci o přípravě výročního a právního semináře 20.4.2012 od 16.00 hod. v KC Floret Průhonice u Prahy.

 

9.     informaci o tom, že na písemný dotaz, zda by i ostatní ZP nemohly akceptovat stejný systém hlášení nositelů výkonů, jaký je t.č. užíván ve vztahu k VZP a RBP, k dnešnímu dni odpověděla jen ZP Škoda. I zde stačí mít vyplněnou přílohu č. 2., podmínkou je ale, aby toto bylo učiněno elektronicky.

 

10. informaci o průběhu tzv. Kultivace seznamu výkonů.

 

11. informaci o ukončení pilotního projektu  ASAC, o přípravě podkladů pro podání žádosti na MZ k možnosti pokračovat v kontrolách kvality i po 1.4.2012 v nových podmínkách dle zákona o zdravotních službách.

 

12. informaci o posledním jednání Představenstva NRC. Vzhledem k tomu, že je zvažováno přistoupení dalších organizací sdružujících zdravotnická zařízení, jednalo se o změnách v systému hlasování. Tzv. Akceptační komise v rámci  projektu POSYP na  NRC zatím stále nebyla svolána.

 

13. informaci o dopisu ing. Noska, náměstka ministra zdravotnictví, který se týkal označení „Sh“ u kódu 66039. MZ  označilo písmeno „h“ za překlep, takže limitace tohoto výkonu zůstává nadále jen „S - jen na specialisovaném pracovišti“. Pro výkon tedy neplatí limitace „H- pouze za hospitalizace“.

 

14.  informaci o průběhu příprav na jednání E.A.N.A, které má proběhnout v Bratislavě již 10.-11.5.2012.

 

 

Rada SAS:

 

tímto vyjadřuje rozčarování nad tím, že Rada poskytovatelů se schází tak řídce a že je spíše než poradním orgánem ministra  jen jakýmsi diskusním klubem bez závěrů. Rada SAS je překvapena tím, že se ministr zdravotnictví na posledním jednání Rady poskytovatelů  10.4.2012 ani slůvkem nezmínil o svých dalších plánech na změny českého zdravotnictví, ačkoli je v té době musel mít již připravené. Prezentoval je přeci dnes, o dva dny později, na tiskové konferenci. Rada SAS proti takovému postupu protestuje a pověřuje Dr. Jojka aby tento názor zveřejnil ve spolupráci s ostatními představiteli Koalice soukromých lékařů.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  17.5., 15.6. 2012.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

 

Příloha č. 1:

 

Vážený pane předsedo,

z pověření MUDr. Jiřího Svatoše - ředitele odboru zdravotnického ZP MV ČR, si Vám dovoluji oznámit postup ZP MV ČR při uplatňování regulačních omezení na léky + zdravotnické prostředky, ZUMy +ZULPy a vyžádanou péči za rok 2011.

Výsledky hospodaření ZP MV ČR za rok 2011 prokázaly, že skutečné náklady ZP MV ČR za rok 2011 na léky předepsané na recepty (celkem) + zdravotnické prostředky vydané na poukazy (předepsané v rámci specializované ambulantní péče) a náklady na vyžádanou péči nepřekročily hodnotu nákladů plánovaných nákladů ve zdravotně pojistnému plánu ZP MV ČR na rok 2011.

Z výše uvedeného Vám sděluji, že v souladu s úhradovou vyhláškou a dodatkem regulační omezení (léky, zdravotnické prostředky a vyžádaná péče) v rámci segmentu ambulantní specializované péče nebude ZP MV ČR za rok 2011 uplatňovat.

Z hlediska nákladů na ZUMy a ZULPy předepsané zdravotnickými zařízeními v segmentu ambulantní specializované péče (po odpočtu nákladů na ambulantní specializovaná centra) jsou skutečné náklady ZP MV ČR za rok 2011 na ZUM a ZULP ve výši 120,9 % nákladů na ZUM a ZULP za rok 2009. Tato skutečnost opravňuje ZP MV ČR k uplatnění regulačních omezení na ZUMy a ZULPy za rok 2011.

Skutečné náklady na ambulantní specializovanou péči překročily plánované náklady tohoto segmentu o 9,9 %, nicméně celkové náklady na zdravotní péči ve své skutečné výši plánovanou hodnotu nepřekročily.

Vzhledem k tomu, že náklady na ZUMy a ZULPy jsou významným způsobem ovlivňovány změnou cen, legislativními úpravami (přesuny mezi recepty a ZULPy) a v neposlední řadě žádostmi odborných společností o zohlednění nově vstupujících léčiv na trh je uplatnění regulačních omezení na tuto kategorii zdravotní péče velmi problematická.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti  Vám sděluji, že ZP MV ČR nebude regulační omezení na ZUMy a ZULPy v rámci segmentu ambulantní specializované péče za rok 2011 uplatňovat.

V této souvislosti si Vás pane předsedo dovoluji požádat o zprostředkování žádosti ZP MV ČR na racionalitu při preskripci v následujícím období, neboť jak ukazují první výsledky analýz nákladů, situace z hlediska dodržení zdravotně pojistného plánu v roce 2012 bude mnohem obtížnější než v roce 2011.

Vážený pane předsedo, věřím, že výše uvedená informace přispěje k naší další dobré spolupráci.

S pozdravem


Ing. Karla Kreuzová
vedoucí oddělení úhrad zdravotní péče
Odbor zdravotnický ZP MV ČR

 

 

Příloha č. 2:

 

Pracovně lékařské služby od 1.4. 2012

Vyšetření osob pracujících v riziku hluku

 

 

Jak vyplývá z rozboru vypracovaného Mgr. Jakubem Uhrem,  není přesně řešena  otázka vyšetření jednoho z nejčastějších rizik, tedy práce v riziku hluku. Jde o následné speciální vyšetření v rámci pracovně lékařských služeb.

      U pracovně lékařské slkužby je vyžadováno při vstupních, výstupních i periodických prohlídkách  vyšetření sluchu a sluchových orgánů lékařem a provedení audiometrie včetně výpočtu ztrát sluchu dle Fowlera. Pro tuto činnost v žádném případě není kvalifikován nikdo jiný než ORL lékař alespoň po absolvování základního kmene  ORL resp. kvalifikovaná audiometrická sestra – specialistka.  Je to ještě zřetelněji požadováno než byly vágní formulace v minolosti, protože se může zde aplikovat § 2 odst. 1 Zákona 372/2011 O zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování . Poskytovatelem zdravotních služeb se dle § 2 odst. 1 zákona o ZS rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podmínky, které musí daná osoba splnit, aby získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jsou vymezeny v § 16 a násl. zákona o ZS. Pro poskytovatele zdravotních služeb platí, že může poskytovat jen ty zdravotní  služby, které má uvedeny v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V souvislosti s pojmem zdravotní služba se vymezují pojmy "Poskytovatel zdravotních služeb a Oprávnění k poskytování zdravotních služeb".

 

      Rozhodně  tedy nelze akceptovat, bohužel, dosti často rozšířený nešvar,že nekvalifikovaná osoba objíždí s kufříkovým neocejchovaným audiometrem podniky a markýruje audiometrické vyšetřování nemajíc pro to ani kvalifikaci ani oprávnění materiálové a personální.

Jedině správný způsob provádění je vyšetření kvalifikovanou audiometrickou sestrou a Lékařem ORL alespoň po absolvování základního kmene ORL oboru.

Pokud  má PL nebo poskytovatel služeb s kvalifikací pracovního lékařství smlouvu se zaměstnavatelem, o poskytování závodní preventivní péče pak může zajistit kvalifikované provádění vyšetření osob pracujících v riziku hluku buď tak, že sám zaměstná nebo si smluvně zajistí provedení příslušných vyšetření kvalifikovanými pracovníky za standartních podmínek , a bude provedení těchto služeb jim hradit nebo může použít výsledků vyšetření těmito pracovníky, kteří  uzavřou samostatně smlouvu se zaměstnavatelem osob pracujících v riziku o provedení práce a jím také budou přímo za tuto službu honorováni.

Tímto způsobem byla zajišťována i hrazena až doposud audiometrická a ORL vyšetření vstupní a výstupní, nově, ve stejném režimu , bude třeba provádět a  nechat si hradit tyto služby i při vyšetřeních periodických, které do 31.3. byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

V žádném případě nelze řešit tak, že PL či poskytovatel služeb v oboru prac. lékařství napíše doporučení k ORL vyšetření a audiometrii na tiskopis VZP 06 - „Poukaz na vyšetření.. „ a očekávat, že tuto službu ORL lékaři uhradí zdravotní pojišťovna,.Pojišťovny takové slkužby hradit od 1.4. 2012 nesmí.

 

Je třeba , aby toto stanovisko bylo jednoznačně dáno na vědomí všem poskytovatelům, kteří zajišťují závodní preventivní péči na pracovištích s rizikem hluku.

MUDr František Plhoň

 

 

Příloha č. 3

 

Stanovisko Koalice soukromých lékařů

 

(dále také jen KSL)

 

k materiálu – tzv. pracovní verzi „Minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“, jak byl z Ministerstva zdravotnictví (dále také jen MZ) rozeslán k připomínkám 3. 4. 2012

 

 

KSL na svém jednání 3. 4. 2012 projednala příslušný materiál a zaujala k němu toto stanovisko:

 

KSL:

-         Odmítá materiál jako celek. Ve valné většině jde o soubor požadavků na v praxi nepoužitelná či zcela nepotřebná slohová cvičení a na činnosti, které nemají nic společného s kvalitou či bezpečím zdravotních služeb. Zdravotničtí pracovníci jsou v návrhu textu evidentně považováni za úplné hlupáky. Materiál nijak nerespektuje druh vzdělání pracovníků, kterých se týká a ani způsob práce v ambulancích. Je v praxi nepoužitelným kompilátem slov vhodným pouze a jen k zásadnímu přepracování.

 

-         žádá tímto ministra zdravotnictví nebo jeho příslušného náměstka o schůzku, na níž bude projednán základní účel připravované vyhlášky či věstníku MZ.  To považuje KSL za jedinou možnost k racionalizaci zatím zcela mylného postupu MZ v této věci.

 

 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů a mluvčí KSL,

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory,

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů,

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost,

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.

 

 

Příloha č. 4:

 

2.       Ambulantní zdravotnická zařízení

 

2.1.    Standard: Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování 

                            zdravotní péče (RBC 5)

Dezinfekce rukou před kontaktem s pacientem a bezprostředně po něm je účinným prostředkem prevence přenosu infekcí. Jedná se o nejefektivnější cestu k celkovému snížení výskytu nozokomiálních infekcí a snížení nákladů na léčbu infekcí.

Cílem standardu je zavést optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.

 

Standard je splněn, jestliže poskytovatel

 

·        Má zajištěné periodické školení všech zaměstnanců zdravotnického zařízení v oblasti hygieny rukou.

·        Má zajištěnou vybavenost každého umyvadla hygienickými potřebami a schématem správného mytí rukou.

·        Má zajištěnou vybavenost pracovišť dezinfekčními přípravky.

 

2.2.     Standard:  Bezpečnost při používání rizikových léčivých přípravků (RBC2)

Cílem standardu je stanovit, individuálně pro každé oddělení, seznam rizikových léčivých přípravků včetně opiátů, zajistit bezpečné skladování těchto léčivých přípravků v souladu s doporučením výrobce léčiv a podmínky užívání rizikových léčivých přípravků samotnými pacienty, které jsou vneseny do zařízení samotnými pacienty.

 

Standard je splněn, jestliže poskytovatel

 

·        Má stanovený seznam rizikových léčiv dle charakteru oddělení.

·        Má zajištěné bezpečné uložení rizikových léčivých přípravků v souladu s doporučením výrobce.

 

2.3.            Standard: Personální zabezpečení zdravotní péče

Cílem standardu je zpracovat popisy pracovních činností jednotlivých zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v souladu s jejich způsobilostí k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka.

 

Standard je splněn, jestliže poskytovatel

 

·         Má zpracovanou systemizaci pracovních míst v souladu s požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče.

·         Má stanovená pravidla pro zapracování pracovníků při jejich zařazení na pracovní místo.

·         Má zpracovány popisy pracovních činností jednotlivých zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. v souladu s jejich způsobilostí k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka.  

                                              

2.4.     Standard: Řešení neodkladných stavů

Cílem standardu je zajistit vybavenost pomůckami pro řešení neodkladných stavů a personál je plně proškolen v poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů.

Dále si stanoví frekvenci kontrol funkčnosti, úplnosti vybavení, exspirace léčiv včetně způsobu dokumentace provedených kontrol tohoto vybavení.

 

Standard je splněn, jestliže poskytovatel

 

·        Má zajištěné vybavení ambulance pomůckami pro neodkladné stavy včetně léčivých přípravků se zpracovaným plánem kontrol funkčnosti vybavení a exspirací léčiv

·        Má zavedenou dokumentaci o provádění pravidelných kontrol.

·        Má zpracovaný plán proškolení veškerého personálu v poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů.

·        Ambulantní zdravotnické zařízení má zaveden systém přivolání odborné pomoci-viditelné označení linek pro tísňová volání (155,112,150,158)