Zápis z jednání Rady SAS 11.3.2010 s přílohami.

Rada SAS

11.3.2010 od 17.05 do 19.30 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

 

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci Dr. Tautermanna o přípravě na květnové setkání E.A.N.A. Vedení E.A.N.A. v posledním týdnu rozeslala v rámci přípravy na květnové jednání v Lucemburku dotazník zaměřený na monitoraci hlavně finanční situace lékařů členských zemí a na míru nezávislosti lékařů na politických strukturách a farmaceutických firmách. Rada SAS ukládá Dr. Tautermannovi a Dr. Julišovi dokončit přípravu odpovědí a poslat je k připomínkám ostatním členům Rady, aby byl jejich text odeslán v požadovaném termínu 20.4.2010.

 

2.                  informaci Dr.Jojka o jednání s vedením ZP Metal-Aliance o úhradách komplementu. Výsledek – informace ing. Zigové ze dne 10.3.2010 - tvoří přílohu č. 1 zápisu. Ústně jsme byli ujištěni, že dohoda o změně úhrad je možná i v průběhu roku při vzniku jakéhokoli problému a pojišťovna je připravena v případě potřeby o ní jednat a parametry eventuelně změnit.

 

3.                  informaci Dr. Jojka a Dr. Duřpektové o úhradových pravidlech na rok 2010. Do příslušného článku na webu jsou průběžně doplňovány údaje o specificích cenových dodatků jednotlivých ZP. Rada SAS upozorňuje, že velký počet ZZ si stěžovalo na to, že v návrhu dodatku VoZP byly špatně vypočítané referenční hodnoty. Upozorňuje na nutnost si svá individuální čísla důsledně kontrolovat. Rada SAS také upozorňuje, že OZP prakticky všem ZZ nabízí „jinou dohodu“, která není ve znění vyhlášky MZ. Je na rozhodnutí každého ZZ, zda takový návrh příjme, nebo zda bude požadovat variantu dle vyhlášky. Dr. Plšková, zdravotní ředitelka OZP, slíbila každé takové žádosti plně vyhovět.

 

4.                  informaci, že členové SAS již začali vyvěšovat ve svých ambulancích diplomy a licence ČLK. Účelem je, aby pacienti poznali, že jsou ošetřováni plně erudovanými odborníky.

 

5.                  informaci Dr.Medka o pokračováních jednáních o úhradě PZT na půdě ortopedické společnosti.

 

Rada SAS:

 

1)     s uspokojením konstatuje, že dnes registrovala ve zprávě ČTK, že Úřad na ochranu osobních údajů označil návrh zákona o léčivech t.č. projednávaný Parlamentem ČR, počítající se zprovozněním tzv. Centrálního úložiště receptů, za neodpovídající zákonným požadavkům na ochranu dat občanů.

 

 

 

 

2)     Rada SAS vyjadřuje podporu hnutí Mladí lékaři. Kompletní prohlášení s nabídkou pomoci je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

3)     Rada SAS registrovala 11.3.2010 na titulní straně MF Dnes s názvem „Třetina lékařské péče je zbytečná“, ve kterém je konstatováno, že prý díky neexistenci elektronických karet pojištěnců a díky existenci podvodníků mezi lékaři je až 1/3 zdravotní péče v ČR poskytována zbytečně. Rada se proti tomuto tvrzení důrazně ohrazuje a přijímá prohlášení, jehož kompletní znění je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

 

Rada SAS ukládá:

 

1)     Dr. Jojkovi poslat všem mediím otevřený dopis – stanovisko k dnešnímu článku v MF Dnes.

 

2)     Dr. Jojkovi zajistit předání prohlášení k ustavujícímu shromáždění Mladí lékaři, o.s., které se má konat v sobotu 13.3.2010.

 

3)     Dr. Jojkovi zatupovat SAS na vzdělávací konferenci ČLK 24.4.2010.

 

Příští jednání Rady SAS: 15.4., 13.5. 2010.

 

Zapsal Dr. Jojko

 

 

Příloha č. 1:

 

Vážený pane doktore,

na základě našeho telefonického rozhovoru a s vědomím ředitele ÚZP MUDr. Kostky Vám potvrzuji, že v případech, kdy zdravotnickému zařízení nevyhovuje námi nabízená výše zálohových plateb nebo jiné ustanovení smluvního ujednání o úhradě zdravotní péče pro rok 2010, je možné se obrátit na příslušnou divizi ZP M-A (Divize Morava, Divize Čechy) s žádostí o individuální projednání návrhu. Těmito žádostmi se kolegové velmi intenzivně zabývají. Identický přístup uplatňujeme i v případě žádostí o zohlednění významných změn počtu ošetřených pojištěnců. Vzájemný dialog je možný nejen bezprostředně po rozeslání smluvních ujednání (leden-únor), ale v průběhu celého roku.

 

Vážený pane doktore, doufám, že se mi tímto podařilo odpovědět na Vaše dotazy. V opačném případě se na mě neváhejte kdykoliv obrátit.

 

S pozdravem

Z. Zigová

 

Ing. Zuzana Zigová

referent specialista pro rozvoj a strategii zdravotní politiky

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Čermákova 1951

272 01 Kladno

312 258 136

606 680 225

www.zpma.cz

Příloha č. 2:

 

Prohlášení

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s.

(dále také jen SAS)

k ustavujícímu shromáždění

Mladí lékaři o. s.

13. 3. 2010

 

 

Rada SAS vyjadřuje podporu hnutí Mladí lékaři.

 

Rada SAS

 

-          vítá tuto aktivitu, neboť považuje za jednoznačné, že postavení lékařů ve společnosti, míra možnosti vykonávat svou činnost formou svobodného lékařského povolání a ohodnocení lékařské práce je v ČR pokřivené. Práce zdravotníků a lékařů je oceněna nedostatečně, což je nezbytné zlepšit. Na toto Rada SAS upozorňuje již řadu let.

 

-          vyhlašuje za nezbytné, aby bylo konečně dosaženo stavu, že i v českém zdravotnictví začne platit zákoník práce.

 

Lékaři z Rady SAS považují mladé lékaře za své nástupce. Rada SAS nabízí hnutí Mladí lékaři pomocnou ruku v jejich snažení v narovnání pokřivených finančních i jiných poměrů v českém zdravotnictví.

 

 

Příloha č. 3:

 

Prohlášení

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s.

(dále také jen SAS)

k článku v MF Dnes ze dne 11. 3. 2010

 

Rada SAS registrovala 11. 3. 2010 na titulní straně MF Dnes s názvem „Třetina lékařské péče je zbytečná“, ve kterém je konstatováno, že prý díky neexistenci elektronických karet pojištěnců a díky existenci podvodníků mezi lékaři je až 1/3 zdravotní péče v ČR poskytována zbytečně.

 

Rada se proti tomuto tvrzení důrazně ohrazuje.

 

Rada SAS:

 

-          na základě svých dlouhodobých zkušeností konstatuje, že v ČR je poskytováno jen velmi málo zbytné péče. Považuje za jisté, že její množství nedosahuje ani 5%.

-          konstatuje, že zdravotní pojišťovny mají dostatek možností svou revizní činností identifikovat všechny možné finanční úniky, prakticky všechny tyto pojišťovny na svou revizní činnost ale rezignovaly.

-          konstatuje, že elektronizace zdravotnictví možné úniky financí neodstraní a nepřinese také žádnou finanční úsporu. Rada SAS je toho názoru, že systém elektronizace zdravotnictví v navržené podobě jen vše významně prodraží.

-          je toho názoru, že míra zabezpečení elektronických medií propojených s internetem není v současné době na takové úrovni, aby bylo možné je užívat bez obav z úniku dat s jejich možným následným zneužitím.

-          konstatuje, že kontrolu přiměřenosti a zbytnosti zdravotní péče nelze přenášet do vztahu lékař – pacient. Lékař není policista systému, má-li poznat, zda pacient jeho péči opravdu potřebuje, nebo ne, musí jej nejdříve vyšetřit. Náš právní systém nedává lékaři možnost pacienta odmítnout před vyšetřením. Funkci „kontrolora“ má plnit zdravotní pojišťovna pomocí nejspíše finanční motivace v jejím vztahu k pojištěncům.

-          odmítá paušalizaci a zobecňování týkající se podvodů ve vykazování neprovedené zdravotní péče. Z ojedinělých záchytů jakýchkoli podvodů nelze usuzovat, že ostatní lékaři uvažují nebo postupují stejně. Prohlášení, která toto zobecnění připouštějí, jsou jen koledováním si o trestní oznámení pro pomluvu.