Zápis z jednání Rady SAS 11.2.2010

Rada SAS

11.2. 2010 od 17.05 do 19.40 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

 

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci Dr. Tautermanna o přípravě na květnové setkání E.A.N.A. SAS nadále vyjednává o tom, aby se v nejbližší době věnovala E.A.N.A. hlavně problému obhajoby svobodného lékařského povolání.

 

2.                  informaci Dr. Jojka a Dr. Vocilkové o výsledcích jednání se ZPMV o avízech regulací za 1.pol. 2009 od ZPMV. Tato ZP zasílala avíza jen ambulantním specialistům, neboť to je jediný segment, u kterého jsou regulace počítané na pololetí. Avíza neobsahovala definitivní výpočty, neboť ty mohou vzniknout až po uzavření celého roku, výše srážek nebyla upravena na max. 15% z obratu ZZ u ZPMV, jak odpovídá cenovému dodatku. Přesto doporučuje Rada SAS toto avízo neignorovat, ale zkusit najít příčiny možného překročení limitů a zahájit svou obhajobu. V případě potřeby jsou členové Rady připraveni pomoci.

 

3.                  informaci Dr. Jojka a Dr. Duřpektové o úhradových pravidlech na rok 2010. Do příslušného článku na webu jsou průběžně doplňovány informace o specificích cenových dodatků jednotlivých ZP.

 

4.                  informaci Dr. Jojka a Dr. Tautermanna o posledních jednáních Koalice soukromých lékařů. Další jednání KSL bude 16.2.2010. Jednání bude věnováno návrhu novely zákona o léčivech, který opět chce zavést existenci tzv. Centrálního úložiště receptů a Národnímu referenčnímu centru. Dojde také k pravidelnému cyklickému předání funkce mluvčího KSL. Novým mluvčím by měl být dle pořadí MUDr. Vladimír Dvořák, předseda SSG.

 

5.                  informaci Dr. Jojka o telefonátu předsedy Slovenskej lekárskej únie špecialistov týkající se stále častějších pokut uložených ambulantním specialistům od zdravotních pojišťoven v souvislosti s nedodržením indikačních omezení při předpisech léků. Na Slovensku se toto týká t.č. hlavně psychiatrů, ortopedů, neurologů a diabetologů.

 

Rada SAS:

 

1)     schvaluje, aby materiál obsahující návrhy na řešení kompetencí ambulantních specialistů byl umístěn na webu jako podklad pro diskusi v rámci členské základny SAS. Příští jednání Rady se bude zabývat vypořádáním všech připomínek, které od členů SAS k tomuto materiálu přijdou.

 

2)     projednala výsledky ankety ke sjezdu. Tímto děkujeme všem, kteří se jí zúčastnili za jejich názory. Podněty a návrhy pro pořádání příštího sjezdu využijeme v naší další práci.

 

1)     schvaluje témata pro nejbližší vydání Bulletinu SAS.

 

 

Rada SAS ukládá:

 

1)     Dr. Duřpektové a Dr. Šupíkovi vypracovat na web informaci pro členy, ve které upozorní příslušné odbornosti na možné svízele s úhradami při přestupu většího počtu pojištěnců od jedné ZP k druhé.

 

2)     Dr.Jojkovi a Dr. Nedělkovi vypracovat na web informaci o úhradových pravidlech platících v roce 2009 a 2010 pro fyzioterapii, neboť je nezbytné, aby tato pravidla znali i RHB lékaři.

 

Příští jednání Rady SAS: 11.3., 15.4., 13.5. 2010.

 

Zapsal Dr. Jojko