Zápis z jednání Rady SAS 11.11.2010

Rada SAS

11.11.2010 od 17.05 do 20.10 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.                  informaci o průběhu jednání o úhradové vyhlášce na rok 2011. Kompletní znění návrhu MZ a připomínky SASu jsou volně k dispozici na našem, webu. Za největší problém Rada SAS považuje plánované snížení hodnoty bodu, ačkoli zachování úrovně úhrad by spíše odpovídalo její navýšení. Mimo jiné nechceme připustit snížení platů střednímu zdravotnickému personálu. Rada SAS bere jako diskriminaci, že nemocniční ambulance - na rozdíl od terénních - mají v návrhu pravidlo, že léky a zdravotní prostředky schválené revizním lékařem jsou vyňaty z regulací a že mají větší počet pojištěnců stanovený jako „malý“ (v nemocnicích 50, v terénních ambulancích jen 25).

 

2.                  informaci o tom, že návrh novely zákona 48/1997 Sb. zatím kromě připomínkového řízení v říjnu nebyl nijak dál otevřeněji ze strany MZ komunikován.

 

SAS v návrhu odmítá hlavně

-          faktickou likvidaci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad (nereálné natažení lhůty pro odevzdání výsledku DŘ MZ),

-          snahu nepřiměřeně navýšit administrativní zátěž lékařů (nutnost podpisu pacienta v dokumentaci pod každou nabídkou péče ze strany lékaře).

 

SAS požaduje

-          znovuobnovení dohodovacího řízení o seznamu výkonů v podobě, v jaké fungovalo do konce roku 2007,

-          zavedení možnosti připojištění se pro pacienty k možnosti z tohoto připojištění hradit výkony ze zdravotního pojištění nehrazené nebo hrazené jen částečně,

-          vypuštění závaznosti KORKO v regulacích zdravotnických zařízení.

 

3.                  Informaci o dalším průběhu jednání o jiném systému úhrad PZT, ZÚM a ZÚLP.

 

4.                Informaci o průběhu jednání jednotlivých ZZ se ZP na téma regulací za předpis léků za rok 2009. Doporučení k této otázce jsou obsažena na našem webu v článcích pod daty 31.3, 5.5., 20.9 a 10.11. V poslední době jsme registrovali, že doporučení včetně vzorového dopisu vypracovalo i právní oddělení ČLK. Toto sice počítá s tím, že zdravotnická zařízení mají odmítnout avízo regulace, pokud bylo doručeno po 120 dnech po konci roku 2009, zároveň ale přidává další argumenty, čímž si nejspíš tvoří „zadní vrátka“ pro případ, že by ZP odmítnutí jen kvůli nedodržení lhůty 120 dnů neakceptovala. Právníci SAS považují tento přístup za problematický, neboť zahájením komunikace na téma jakýchkoli dalších zdůvodnění příslušné ZZ vlastně „odpouští“ z vyhlášky jinak povinnou lhůtu. Pokud ZZ cítí potřebu do odolání užít ještě jiný argument, než „120 dnů“, doporučují právníci SAS na konec dopisu do závorky napsat: „Zcela stranou nechávám argument a skutečnost, že bych plnou indikovanost a účelnost mnou předepsaných léků a indukované péče zdůvodnil a obhájil.“

 

 

Rada SAS:

 

1)     zhodnotila sjezd SAS ČR, který proběhl 5.11.2010.

Rada SAS

-          konstatovala, že na základě četných reakcí našich členů je možno hodnotit sjezd a jeho průběh jako velmi úspěšný.

-          vyslovila poděkování předsedovi, dr. Jojkovi, za kvalitně provedenou přípravu a průběh sjezdu, konstatovala, že díky především jeho dlouhodobé mravenčí práci je vidět stoupající vliv SASu při jednáních na úrovni zdravotních pojišťoven, i ministerstva zdravotnictví i ve společnosti lékařů.

2)     odmítá požadavek MZ na zaslání analýz týkajících se úhrad a finančních bilancí zdravotnických zařízení včetně výsledků jednání o kultivaci Seznamu výkonů před cca 3 lety. Rada SAS je připravena tyto analýzy užít sama v rámci vyjednávání nejen s MZ, jakmile bude takovéto jednání svoláno.

 

3)     registrovala zprávy, že SÚKL má záměr přesunout úhradu některých léčebných prostředků do položky ZÚM či ZÚLP. Proti tomuto záměru bude Rada SAS důrazně protestovat, neboť při současném systému .úhrad a regulací by šlo jen o nesmyslné finanční přetěžování zdravotnických zařízení

 

4)     doporučuje se proti avízu regulací od VZP obvolat i těm zdravotnickým zařízením, kterým vychází regulační srážka menší, než 5000,- Kč a má být tedy neuplatněna. Rada SAS upozorňuje, že z výpočtu této regulační srážky vyplývá i stanovení referenčních hodnot pro další období, kdy možná VZP stanoví hranici podstatně níže, než je právě těch 5 tisíc Kč.

 

5)     ukládá Dr. Duřpektové připravit návrh struktury dat pro jednání se ZP o změnách příjmů segmentu AS v letech 2007 až 2010.

 

6)     deleguje Dr. Medka k zastupování Dr. Šíra ve smírčím řízení s VZP, které má proběhnout koncem listopadu, Dr. Jojka a Dr. Vocilkovou k zastupování Dr. Větěchové také ve smírčím řízení s VZP, jehož jednání má proběhnout 23.11.2010.

 

7)     ukládá Dr. Šťastnému a Dr. Jojkovi zahájit pilotní projekt ASAC, v nejbližším Bulletinu o tom informovat členy SASu včetně vysvětlení, jakým způsobem se lze do něj zapojit, zajistit informovanost o projektu pacientům a zdravotním pojišťovnám.

.

Příští jednání Rady SAS: 2.12. 2010, 13.1., 17.2., 10.3., 14.4., 12.5., 17.6. 2011.

 

Zapsali Dr. Duřpektová a Dr. Jojko