Zápis z jednání Rady SAS 11.10.2012

Rada SAS

11.10.2012 od 17.05  do 19.35 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci, že VZP stále ještě nezačala rozesílat vyúčtování za rok 2011. V minulém týdnu vedení SAS toto opět urgovalo  a opět žádalo pomoc na MZ. Zatím stále bez výsledku.  

 

2.     informaci o jednání Dr. Jojka s ing. Rögnerovou, ředitelkou Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním na  MZ. Dle jeho výsledků by snad až cca 20.10.2012 měl být připraven první návrh způsobu úhrady naší práce v roce 2013. Na základě zde zjištěných údajů není jasné zda, resp. jak a v jakém rozsahu budou od 1.1.2013 užity výsledky tzv. Kultivace seznamu výkonů.

 

3.     informaci o vývoji projektu  POSYP (Podpora systematizace přístrojů) a o jednání o kultivaci seznamu výkonů.

 

4.      informaci o jednání E.A.N.A.

 

5.     informaci o další úpravě metodiky ASAC.

 

6.     informaci o přípravě sjezdu. Rada schválila návrh programu sjezdu, návrh Rady pro orgány sjezdu a pro nové vedení SASu. Všichni hosté pozvaní do panelové diskuse již potvrdili svou účast.

 

Rada SAS:

 

1.      nadále vyzývá všechna zdravotnická zařízení, která očekávají od VZP doplatek za svou práci, aby tuto platbu urgovala a to včetně úroků z prodlení. Je-li pravda, že za tuto situaci  může nějaká třetí strana (firma tvořící pro VZP její nový počítačový systém),  nechť VZP tento úrok  přeúčtuje právě této třetí straně.

 

2.      po prostudování návrhu metodiky VZP v podobě, jak byla probíraná na posledních jednáních vyjadřuje nesouhlas

 

-         se změnou způsobu vykazování ZÚMu a ZÚLPu. Stávající systém užívaný již řadu let je plně funkční, lékařům dobře známý a není tedy žádný důvod jej měnit. Navržené změny by znamenaly jen navýšení administrativní a finanční náročnosti pro zdravotnická zařízení.

-         se zaváděním systému subdodávky včetně jemu příslušející dokladů. Z příkladu v současné době diskutovaného návrhu gynekologů hradit přes ně některá genetická a kardiologická  vyšetření je jasné, že systém by mohl být i velmi nebezpečný pro pacienta. Rada SAS odmítá navržený princip subdodávky jako takový.

-         se zbytečným navyšováním  počtu údajů, které bychom měli uvádět na recept.

-         s návrhem  zrušit papírové doklady. Např. u cizinců jde o cestu, která může být  výhodnější než elektronická.

-         s návrhem měnit jednací řád smírčího řízení.

 

Rada SAS registruje, že všechny navržené změny by byly  pro zdravotnická zařízení administrativně a počítačově náročná. Jejich zavedení by nebylo jistě zadarmo.

Rada SAS zároveň registruje velké potíže VZP se zavedením nového počítačového systému včetně velkého zpoždění, s jakým je uváděn do života. Rada SAS je toho názoru, že jakékoli změny vykazování by měly být diskutovány až tehdy, kdy bude tento systém plně funkční a budou zjištěny a odstraněny všechny jeho vady.

 

Příští jednání Rady SAS: 8.11., 6.12. 2012.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

Příloha č. 1.

 

Návod, jak vypočítat zákonný úrok z prodlení

v rámci obrovské zpoždění VZP  s vyúčtováním za rok 2011.

 

 

Uplatnit lze  tzv. zákonný úrok z prodlení, který se počítá za rok tak, že se k repo sazbě ČNB přidá 7%, čímž se vynásobí dlužná částka.

 

Repo sazba ČNB byla od roku 2010 do 28.6. 2012 0,50%, od 29.6.2012 je 0,75%.

 

Zjednodušeně řečeno tedy lze úrok ke konci září (to ale jistě není definitivní doba, peníze stále nemáme na účtu a úrok můžeme žádat ne jen  k datu vyúčtování, ale k datu doručení peněz)  vypočítat takto:

 

Za květen a červen:

2x (0,075 KRÁT dlužná částka DĚLENO dvanácti)

 

Za červenec až září:

3x (0,0775 KRÁT dlužná částka DĚLENO dvanácti).

 

Příklad:

Při dluhu 60 tisíc Kč by  úrok ke konci září byl celkem 1912,50 Kč (750,- Kč za květen a červen a 1162,50 Kč za červenec až září).