Zápis z 4. schůze Rady SSL ZP ČR ze dne 3. 3. 2000

Zápis z 4. schůze Rady SSL ZP ČR - 3. 3. 2000.


Schůze zahájena v 15.50 hod., konec v 18.00 hod.

Přítomni: Jojko, Potoček, Berka, Nedělka, Holanová, Chlebovský, Knajfl, Vydrová, Jelínková, Tautermann, Kopecký, Juliš, Rušavá, Horčička

Program:

1) Dohodovací řízení o hodnotě bodu pro 2. pololetí 2000.
2) Bulletin SSL ZP ČR.
3) Stanovy SSL ZP ČR.
4) Různé.


 

Rada bere na vědomí:

 • Informaci účastníků Dohodovacího řízení o hodnotě bodu pro 2. pololetí roku 2000.
  Schváleno jednomyslně.
 • Informaci Jojka, že probíhají konečné úpravy novely stanov SSL ZP ČR. Poslední připomínky sekcí byly doručeny předevčírem. Konsultace s legislativci proběhne v nejbližších dnech a ihned po té bude zahájena distribuce návrhu členům Rady a vedoucím sekcí tak, aby do konce března mohla být zahájena otevřená diskuse o nich a příprava Sjezdu SSL ZP ČR, který by měl novelu stanov SSL ZP ČR projednat a schválit.
  Schváleno jednomyslně.
 • Informaci Tautermanna o domluvené schůzce se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ve středu 8. 3. 2000 o otázkách zkvalitnění hospodárnosti systému zdravotní péče spoluprací mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty.
  Schváleno jednomyslně.
 • Informaci Juliše o možnostech nákupu OFFICE 2000.
  Schváleno jednomyslně.

Rada ukládá:

 • Vydrové dokončit práce na prvním čísle informačního Bulletinu SSL ZP ČR a ve spolupráci s předsednictvem zajistit jeho zveřejnění na www stránkách a distribuci ambulantním specialistům i nečlenům SSL ZP ČR.
  Schváleno jednomyslně .
 • Předsednictvu zajistit informovanost všech členů Rady a zástupců poskytovatelů v segmentu o konečném znění východisek pro další jednání Dohodovacího řízení pro hodnotu bodu pro 2. pololetí 2000 po připomínkování pojišťovnami a zajistit koordinaci prací na definitivním znění návrhu poskytovatelů pro jednání se zdravotními pojišťovnami 22. 3. 2000.
  Schváleno jednomyslně .
 • Předsednictvu navázat kontakt s vedením zdravotních pojišťoven za účelem zjištění jejich představy o systému řízení péče.
  Schváleno jednomyslně .
 • Julišovi do Bulletinu SSL ZP ČR zpracovat informaci o nabídce OFFICE 2000 pro členy SSL ZP ČR.
  Schváleno jednomyslně .

Rada souhlasí:

 • S úpravami s obsahem prvního čísla informačního Bulletinu SSL ZP ČR.
  Schváleno jednomyslně .
 • S tím, aby sponzorem Bulletinu SSL ZP ČR v tomto roce byla společnost GLAXO-WELLCOME.
  10 členů souhlasí, nikdo proti, 1 člen se zdržel hlasování - Berka .
 • Termín příští schůze Rady SSL ZP - 7. 4. 2000 v 15 hod.

Zapsal: Jojko