Zápis z 3. schůze Rady SSL ZP ČR ze dne 18. 2. 2000

Zápis z 3. schůze Rady SSL ZP ČR - 18. 2. 2000.


Schůze zahájena v 15.20 hod.

Přítomni: Jojko, Potoček, Berka, Vaněk, Nedělka, Holanová, Chlebovský, Knajfl, Vydrová, Jelínková, Tautermann

Program:

1) Referát o návštěvě u ministra zdravotnictví.
2) Předběžná fáze DŘ k ceně bodu na 2. pololetí 2000.
3) Rámcové smlouvy.
4) Sazebník lékařských výkonů.
5) Kalkulace režijních nákladů oborů.
6) Různé.


 

Rada bere na vědomí:

 • Informaci předsednictva o jejich setkání s ministrem zdravotnictví ČR 17. 2. 2000.
 • Informaci Berky o přehledu režijních nákladů jednotlivých odborností - přehled oborů, které cestou oborových komisí předaly analytické komisi vykalkulovaní režijních nákladů.
 • Informaci Tautermanna o tom, že SSL je t.č. svolavatelem DŘ o novele Sazebníku, které má být zahájeno od dubna 2000.
 • S současné situaci projednávání Rámcových smluv. Informaval o tom, že ČLK a SSL má v této věci prakticky stejné požadavky, které t.č. jsou projednávány.
 • Informaci Knajfla o tom, že údajně nebyl pozván na schůzi Rady Kopecký a informaci Tautermanna, že byl Kopecký pozván na svou mailovou adresu (doklad v počítači).
 • Informaci Jojka, že stále pokračuje práce na novele stanov SSL. Dnes nebyla tato otázka projednávána, neboť ještě tento týden přicházejí připomínky jednotlivých sekcí, které zatím nejsou zapracovány.
 • Rada se shoduje, že obsazení funkce výkonného tajemníka je stále naléhavější.

Rada ukládá:

 • Holanové referovat o setkání s ministrem zdravotnictví ČR dne 17. 2. 2000.
 • Holanové a Berkovi informovat o záměru z bodu 2) odstavce "Rada schvaluje" zástupce všech odborností nezastoupených v Radě SSL.
 • Tautermannovi, aby požádal ČLK, aby SSL dodala rozpisy režijních nákladů všech odborností, které zatím SSL nebyly dodány.
 • Předsednistvu vstoupit do jednání s ČLK ve věci řešení problému ocenění lékařské práce.
 • Tautermannovi zajistit poslední versi návrhu Rámcové smlouvy a dodat všem členům Rady SSL.
 • Tautermannovi zajistit zápis ze schůze revizní komise, na které byl zvolen její předseda.
 • Předsednictvu a Vydrové zahájit práce na tvorbě a distribuci vlastního bulletinu.

Rada schvaluje:

 • Postup v předběžné fázi DŘ pro hodnotu bodu pro 2. pololetí 2000.
  Zásady:
  a) bod 1,- Kč
  b) limit 12 hod./kalendářní den
  c) úhrnný příjem za celý rok 2000 se rovnal součtu úhrad za 2. pololetí 1998 a 1. pololetí 1999 nebo 2. pololetí 1998 bude referenčním obdobím pro 2. pololetí 2000. Z toho 100% + bonifikace za léky ve stejném znění jako v 1. pololetí 2000.
  d) Regulace:
  - nákladů na terapii na 1 rodné číslo při znalostí průměru za obor při znalosti na začátku příslušného období,
  - nákladů na terapii - totéž,
  - nákladů na výkony za porovnatelné období při průměrování se srovnatelnými praxemi.
 • Záměr ekonomické komise Rady SSL soustředit podklady ke kalkulaci nákladů typových ordinací jednotlivých oborů. Termín sumarizace těchto údajů je 31. 3. 2000.
 • Termín příští schůze Rady SSL - 3. 3. 2000 v 15 hod.

Zapsal: Jojko