Očkování chronických pacientů proti koronaviru (aktualizace ke dni 13.5.2021, 18.00 hod.)

Po občanech ve věku 70+ se rozhodla vláda ČR, že dále nebude postupovat jen podle věku, ale že v rámci očkování začne preferovat chronicky nemocné pacienty. První skupina dostala možnost registrovat se k očkování 24.3.2021, obory a diagnózy byly MZ aktualizovány nejdříve k 1.4.2021, dále pak k 9.4. a 26.4.2021

Pacientů  mají, samozřejmě, i možnost nechat se očkovat u svého praktického lékaře, pokud se mu podaří získat vakcíny.

 

Níže najdete:

A. Stručný návod, jak postupovat s informací o dopise, který každý ambulantní specialista dotčených oborů dostane od MZ.

B. Podrobný dopis vedení MZ s instrukcemi a k 26.4.2021 ktualizovaným seznamem diagnóz.

C. Informace pro pacienty s letákem aktualizovaným 10.4.2021

 

A. Stručný popis postupu v evidenci a provedení očkování dle metodiky MZ:

1. My (ambulantní specialisté dotčených odborností - jejich seznam je níže) jsme dostali nebo  dostaneme během několika dnů informační dopis a kód, a to e.mailem na adresu, kterou jsme zadali do Centrálního registru poskytovatelů.

2. Kód předáváme těm svým pacientům, které budeme v rámci  seznamu diagnóz (níže v příloze) považovat za pro očkování vhodné. 

3. Pacient se pak přihlásí přes Centrální registrační systém MZ, kde zaškrtne, že je "osoba s chronickým onemocněním", případně „osoba s chronickým onemocněním- druhá skupina“ a zadá kód. Tento systém byl v CRS   spuštěn 24.3.2021, pro část odborností a onemocnění bude fungovat do 30.4.2021, pro další část až do 15.5.2021.

4. Do očkovacího centra si pacient vezme s sebou zprávu z posledního vyšetření u lékaře, od něhož dostal kód. Jde o to, aby lékař v očkovacím centru měl o pacientovi všechny potřebné informace pro případ nějaké časné postvakcinační komplikace. Mimo to je toto i zpětná kontrola, že ten člověk, který přijde do očkovacího centra, je tím, jemuž jsme vydali kód.

 

B. a C. Dopis z MZ z 1.4.2021 s instrukcemi ambulantním specialistům (včetně specifikace oborů) i informacemi pacientům:

 

Vážený pane doktore,

v návaznosti na náš telefonát potvrzuji, že připravujeme spuštění registrací pro druhou skupinu osob s chronickým onemocněním (nižší priorita), a to od pondělí 12/4. Dochází jak k rozšíření okruhu pacientů, kteří se budou moci k očkování registrovat (viz. aktualizovaný seznam diagnóz a zdravotních stavů v příloze); tak i k rozšíření okruhu odborností lékařů, kteří budou moci poskytovat svým rizikovým pacientům za tímto účelem kód. 

 

Dle dohody zasílám krátké shrnutí komunikačních bodů:

 

 1. Přehled diagnóz/zdravotních stavů aktualizovaný MZ k 26.4.2021

/files/files_editor_uploads/diagnózy_a_zdravotní_stavy_prioritní_očkování_26_4_2021.pdf

 

Upozornění:

SAS nebyl tvůrcem tohoto seznamu. Jen jsme jej na MZ připomínkovali. Pokud vůči němu máte jakékoli výtky, směrujte je nejlépe cestou odborné společnosti přímo na MZ.

 

 1. Kdo vydává kódy/komu byly kódy zaslány?

Dle přehledu diagnóz/zdravotních stavů byl z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

 

SKUPINA 1 (vyšší priorita – rizikové skóre 5)

SKUPINA 2 (nižší priorita – rizikové skóre 4)

Alergologie a klinická imunologie,

Alergologie a klinická imunologie,

Angiologie,

Gastroenterologie,

Dětská endokrinologie a diabetologie,

Gerontopsychiatrie,

Dětská gastroenterologie a hepatologie,

Infekční lékařství,

Dětská kardiologie,

Klinická psychologie,

Dětská nefrologie,

Dětská klinická psychologie,

Dětská neurologie,

Psychiatrie,

Dětská onkologie a hematologie,

Dětská a dorostová psychiatrie,

Dětská pneumologie,

Revmatologie,

Dětská urologie,

Dětská revmatologie.

Endokrinologie a diabetologie,

 

Gastroenterologie,

 

Hematologie a transfuzní lékařství,

 

Infekční lékařství,

 

Intervenční kardiologie,  

 

Kardiologie,

 

Klinická onkologie,

 

Lékařská genetika,

 

Nefrologie,

 

Neurologie,

 

Onkogynekologie,

 

Onkourologie,

 

Pneumologie a ftizeologie,

 

Urologie,

 

Vnitřní lékařství.

 

 

Nové kódy jsou v těchto dnech zasílány ze strany ÚZIS poskytovatelům poskytující péči ve zvýrazněných oborech. Poskytovatelé zdravotní péče, kteří kódy získali v rámci registrací SKUPINY 1 mohou tyto kódy poskytovat i pacientům ze SKUPINY 2. Pacienty ze SKUPINY 2 je však třeba upozornit na potřebu zaškrtnutí možnosti „osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina“ v registračním formuláři v centrálním rezervačním systému (crs.mzcr.cz). 

 1. Platnost kódů

Platnost kódů je omezena. Zájemci o očkování se mohou jejich pomocí registrovat do centrálního registračního/rezervačního systému (crs.mzcr.cz) do: 15.6.2021

 

 1. Jsem ambulantní specialista, myslím si, že mi kód měl být zaslán, ale žádný mi nedošel.

Pokud máte v péči osoby s chronickým onemocněním, které spadají do prioritizované kategorie, a unikátní kód k distribuci jste neobdržel/a, doporučujeme následující kroky:

 1. kontrolu emailové adresy, kterou máte v NRPZS zadanou pro komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (včetně složky s nevyžádanou poštou);
 2. v případě, že Vám email opravdu nedošel, kontaktujte prosím sekretariát Sdružení Ambulantních Specialistů, o.s. na emailové adrese sasp@sasp.cz s žádostí o zařazení na seznam.

 

Naléhavé upozornění:

SAS je při řešení problému s nedošlými kódy jen pomocníkem MZ v předání informací od jednotlivých poskytovatelů.

Kontaktujte nás výhradně maliem, nikoli telefonicky.  V mailu uveďte vždy svůj název, IČZ a IČO.

Požadavky na kódy předáváme MZ každý den.

Nemáme vliv na rychlost jejich zpracování a ani zaslání jednotlivým poskytovatelům od MZ přes ÚZIS. Víme ale, že většina lékařů dostává kódy do 24 hodin od podání žádosti o ně.

 

Vzhledem k tomu,  že nejčastějším důvodem toho, proč jste nedostali kód (pokud pracujete v některém z výše uvedených oborů), je to, že jste sami nezadali na sebe platné kontakty do tzv. Registru poskytovatelů,  můžete se obrátit také přímo na na ÚZIS, zejména kvůli opravě Vašich údajů):

Komunikace s ÚZIS - ÚZIS ČR (uzis.cz)

 

 1. Informace pro pacienty
 • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s nižším rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace. 
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko osoba  s chronickým onemocněním“ neboosoba  s chronickým onemocněním – druhá skupina“ (podle zařazení odbornosti vašeho lékaře v tabulce výše) a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
 • Kód má omezenou platnost. Pro pacienty doporučené lékaři 1. skupiny do 30.4.2021, pro pacienty doporučenými lékaři 2. skupiny do 15. května 2021.
 • Jste-li osobou mladší 18 let (zákonným zástupcem osoby mladší 18 let) a váš ošetřující lékař vyhodnotil riziko těžkého průběhu covid-19 natolik vysoké, že je doporučeno očkování i v tomto nízkém věku, zarezervujte si prosím termín na očkování očkovací látkou Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTechJde o jedinou vakcínu, kterou je v současné době možné očkovat osoby ve věku 16 – 18 let věku.
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě.
 • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

       Informační leták pro pacienty:

/files/files_editor_uploads/letak_chronpacienti_2vlna.pdf

 

Pro úplnost dodávám, že důvodem rozlišování skupin chronických pacientů je odlišné riziko, které se pojí s danými diagnózami. Pacienti s vyšším rizikem (první skupina) mají rizikové skóre 5, zatímco s nižším rizikem (druhá skupina) mají rizikové skóre 4. Příslušnost k dané skupině vyplňují spolu s poskytnutým kódem do registračního formuláře na adrese crs.mzcr.cz. Podle rizikového skóre a věku jsou pak osoby řazeny do pořadí na očkovacích místech.

S pozdravem

Centrální tým pro koordinaci očkování proti onemocnění COVID-19

 

Poznámka vedení SAS k informaci pro pacienty výše:

I na nás se denně obracejí pacienti s žádostí, jak získat kód, pokud jim ho nechce vydat jejich ambulantní specialista nebo lékař pracující v nemocniční ambulanci, k němž pravidelně docházejí na kontroly se svým chronickým onemocněním, které je uvedené v seznamu diagnóz výše.

Všichni tito lékaři kód již dostali nebo do 12.4.2021 dostanou, případně jej dostanou do 24 hodin od doby, kdy si o něj požádají výše popsaným způsobem.

Je na nich, jakou techniku distribuce těchto kódů svým pacientům zvolí. 

Pokud Vám některý z nich řekl, že např. v rámci své vysoké pracovní zátěže kódy rozdávat nebude, SAS nemá žádnou možnost jej k tomu jakkoli nutit.

V takovém případě doporučujeme obrátit se na svého praktického lékaře s žádostí o radu, za kterým jiným ambulantním specialistou je možné s žádostí o kód zajít a tento získat.

Tímto se nijak nesnažíme zpochybňovat vysokou pracovní zátěž mnoha našich kolegů a ani skutečnost, že samotná práce spojená s distribucí kódů není nijak zaplacená. Sami ale včasnou proočkovanost našich pacientů považujeme za pro ně velmi důležitou, proto na tom (také zadarmo) rádi spolupracujeme.