Vyhláška o síti zdrav. zařízení

Vyhláška o síti zdravotnických zařízení

I. část - Síť ambulantních zdravotnických zařízení


Úvod - ambulantní péčí se rozumí dle § .. zákona o zdravotní péči : primární zdravotní péče (registrující lékař, popř.ošetřující lékař) specializovaná ambulantní zdravotní péče, zvláštní ambulantní péče (domácí zdravotní péče, stacionáře, zdravotní péče v ústavech soc.péče)

Základním článkem zařízení ambulantní péče jsou ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů ( § .. zákona o zdravotní péči).

Primární zdravotní péče je poskytována praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost, ambulantními gynekology a stomatology. Mezi poskytovatele primární péče patří i agentury komplexní domácí péče, lékařská služba první pomoci a lékárenská pohotovostní služba

Specializovaná ambulantní zdravotní péče je poskytována odbornými lékaři ve specializacích, stanovených vyhl.MZ ČR č.... Sb. o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, v oborech vyjmenovaných ve vyhlášce MZ ČR č..... Sb., kterou se vydává Seznam výkonů s bodovými hodnotami. Vedle těchto odborností je v ambulantní sféře ještě zajišťována pracovně lékařská péče v závislosti na počtu, rozsahu a závažnosti závodů a podniků v daném území.

Všechna zdravotnická zařízení musí poskytovat ambulantní zdravotní péči v návaznosti na služby komplementu, který v některých případech může být součástí lůžkového zdravotnického zařízení.

Dostupnost ambulantní zdravotní péče je stanovena

v primární péči :

u praktických lékařů pro dospělé počtem 1700 obyvatel na 1 lékaře
u praktických lékařů pro děti a dorost počtem 1100 dětí ve věku 0-18 let na 1 lékaře
u ambulantních gynekologů počtem 4 300 žen na 1 lékaře
u stomatologů počtem 1700 obyvatel na 1 praktického stomatologa
u pohotovostní stomatologické a pohotovostní lékárenské služby počtem minimálně 1 na okrese
u pracovišť LSPP podle potřeb regionu (spolupráce ref.zdravotnictví Okú, OS ČLK a OS SPLD a SPLDD)
u agentur domácí péče podle potřeb regionu (spolupráce dtto jako u LSPP)
u praktických lékařů je zohledňování dostupnosti podepřeno finančním dorovnáním od zdravotních pojišťoven u tzv.malých praxí, kde počet pacientů nepřesahuje 70% průměru, ale pro dostupnost ( viz faktory) je zachování ordinace potřebné

ve specializované ambulantní péči:
orientačně podle doporučeného počtu lékařských míst na 100 000 obyvatel. Tento počet se může i mezi sousedními okresy o srovnatelném počtu obyvatel s ohledem na místní faktory výrazně lišit. Počet LM na 100 000 obyvatel a faktory ovlivňující počet lékařských míst jsou uvedeny v příloze č.1 této vyhlášky. V tabulce jsou u jednotlivých odborností vyznačeny symboly A, O a S vyjadřující níže popsané rozlišení :

V síti ambulantních zdravotnických zařízení jsou jednak

1) zdravotnická zařízení, která musí být v dostatečném počtu zajištěna v každém okrese

Do skupiny 1) patří především

A) všechna zdravotnická zařízení primární péče, t.j. ordinace praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost, ordinace zubních lékařů, ordinace gynekologů, agentury domácí péče a dále pracoviště lékařské a lékárenské služby první pomoci, zdravotnická záchranná služba a dopravní služba nemocných, raněných a rodiček, a ambulantní ordinace základních oborů jako jsou interna, chirurgie, tuberkuloza a respirační nemoci, dermatovenerologie, otorhinolaryngologie, ophtalmologie, neurologie, urologie, ortopedie, pediatrie, psychiatrie a alergologie a imunologie a
O) zdravotnická zařízení, která by měla mít v každém okrese své zastoupení, což jsou navíc obory diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rheumatologie, rehabilitace a fyziatrie, dorostové lékařství, geriatrie, klinická onkologie, klinická logopedie, klinická psychologie, Mezi zdravotnická zařízení na území okresu patří i okresní hygienická stanice.

2) zdravotnická zařízení, která mohou být zajištěna smluvně mezi sousedními okresy

Do skupiny 2) patří odbornosti označené symbolem S

angiologie, endokrinologie, nefrologie, klinická hematologie, lékařská genetika, ortopedická protetika, foniatrie, nemoci z povolání

V návaznosti na reorganizaci státní správy v souvislosti s vytvořením vyšších územně samosprávných celků je možné ze zhora uvedených odborností vyčlenit pod symbolem R ty, které mohou mít spádové území pro celé takto definované území.

U odborností, které dle vyhl.MZ ČSR č.... Sb. mají rozlišení na dospělou a dětskou populaci, lze počet LM pro odbornost upravit vnitřním rozčleněním čísla pro odborníky dospělých a odborníky dětí v závislosti na demografickém faktoru a na erudovanosti lékařů v daném okrese.

Vybavení ambulantních zdravotnických zařízení vyplývá z vyhlášky MZ ČR č....... Sb., o technických, věcných a (perzonálních ?) požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

Touto vyhláškou není stanoveno personální vybavení zdravotnických zařízení. U ambulantních zdravotnických zařízení, především v primární péči, je předpoklad spolupráci lékaře minimálně s jedním kvalifikovaným středním zdravotnickým pracovníkem po většinu ordinační doby zdravotnického zařízení.


příloha č.1- Doporučený počet LM pro zajištění ambulantní zdravotní péče (na 100 000 obyvatel) :

001 PL pro dospělé
A
O
55-60
 
002 PL pro děti a dorost
A
O
22-25
 
014 praktický stomatolog
A
O
50-53
včetně ortodoncie
101 interní lékařství
A
O
5,3
 
102 angiologie
S
0,3
 
103 diabetologie
O
3
 
104 endokrinologie
S
0,5
 
105 gastroenterologie a hepatologie
O
4
 
106 geriatrie
O
1
 
107 kardiologie
O
1,5
 
108 nefrologie
S
1
 
109 revmatologie
O
1
 
201 rhc a fyziatrie
O
2,5-3
 
202 klinická hematologie
S
0,3
 
203 přenosné nemoci
S
0,3
 
205 tbc a respirační onemocnění
A
O
3-5
dle souvis.odb.*
207 alergologie a klin.imunologie
A
O
3
 
209 neurologie
A
O
5,5
 
301 pediatrie
A
O
3
 
303 dorostové lékařství
O
1
 
305 psychiatrie
A
O
6,5-10
včetně 308 a 309**
401 nemoci z povolání
S
0,5
 
402 klinická onkologie
O
2
 
404 dermatovenerologie
A
O
4
vždy s venerologií
501 chirurgie
A
O
7
bez pododborů***
603 gynekologie
A
O
10
 
606 ortopedie
A
O
5
 
701 ORL
A
O
4,5
 
705 ophtalmologie
A
O
4,5
 
706 urologie
A
O
2
 
901 klinická psychologie
A
O
7
 
903 klinická logopedie
A
O
4
 

205 - širší rozpětí s ohledem na možnosti spolupráce a propojení s odbornostmi alergologickou, * onkologickou ap.

305 - širší rozpětí s ohledem na lůžkovou kapacitu v regionu a na celkovou koncepci přístupu k ** duševně nemocným se snahou ve větší míře přesunout léčbu z ústavní do mimonemocniční sféry

501 - v čísle nejsou zahrnuty vysoce specializované chir.pododbory jako kardiochir.,neurochir., *** úrazová, plast. a hrudní chir., ap., které jsou zásadně součástí lůžkového zařízení

A - služby, které vedle primární péče musí být dostupné v každém okrese
O - služby příslušné odbornosti by měly být zajištěny v každém okrese
S - služby příslušné odbornosti mohou být zajištěny dohodou sousedních okresů


příloha č.2
Faktory, ovlivňující teritoriální nabídku zdravotnických zařízení a lékařských míst:

Při zajišťování dostupnosti ambulantní zdravotní péče je nutné v každém okrese doporučené počty lékařských míst upravit s ohledem na tyto objektivní faktory :

1) faktor geografický - daný rozlehlostí a terénem oblasti a její dopravní sítí - dosažitelnost zdravotní péče z osad a obcí, hustota dopravních komunikací, možnosti hromadné dopravy, možnosti individuální dopravy

2) faktor industrializace oblasti - s vyšší zaměstnaností, druhy a typy průmyslových objektů, jejich četnost, náročnost a rizikovost, s průvodními jevy migrace obyvatel a s tím související sociální skladbou zaměstnanců

3) faktor životního prostředí oblasti - zejména znečistěné ovzduší s důsledky na vyšší nemocnost s určitým orgánovým postižením

4) faktor demografický - daný hustotou obyvatelstva a jeho věkovým průměrem, v některých oblastech s převahou staršího obyvatelstva, v sídlištních zástavbách s převahou mladých rodin s malými dětmi, specifické problémy romského etnika v některých lokalitách apod.

5) faktor sezonnosti - daný v rekreačních oblastech a v některých turisticky atraktivních lokalitách vysokým nárůstem počtu obyvatel dočasně se v daném území zdržujícím, nárůst někde pouze sezonní, někde i celoroční Zohlední-li se všechny faktory, které mají vliv na zdravotní stav obyvatel a na kvalitu poskytované zdravotní péče, mohou se počty zdravotnických zařízení a lékařských míst na 100 000 obyvatel i v sousedních okresech výrazně lišit.