Usnesení sjezdu Sdružení ambulatních specialistů ČR, o.s.

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

U S N E S E N Í    S J E Z D U

S D R U Ž E N Í   A M B U L A N T N Í C H   S P E C I A L I S T Ů   Č R, o. s.

konaného dne 21. 10. 2011

 

 

I. Sjezd schvaluje

-          zprávu o činnosti rady za uplynulé období od minulého sjezdu,

-          zprávu o hospodaření SAS ČR,

-          zprávu revizní komise.

 

II. Sjezd vyzývá  MZ, aby v úhradové vyhlášce pro rok 2012 zajistilo přiměřené navýšení úhrad práce zdravotnických zařízení tak, aby nebyla zhoršena kvalita a dostupnost ambulantní zdravotní péče o občany v ČR. Sjezd žádá ministra zdravotnictví, aby i v úhradách ambulantních specialistů bylo zohledněno plánované navýšení DPH a růst  nákladů na platy zaměstnanců. Jiný postup, resp. stagnaci nebo snížení příjmů  ambulancí bude sjezd považovat za jednání v rozporu s článkem 2 a 3 Memoranda uzavřeného mezi MZ a Koalicí soukromých lékařů 30.8.2011. V době, kdy v systému veřejného zdravotního pojištění chybí prostředky, považuje sjezd SAS za zbytečné plýtvání investovat tyto peníze do projektů jako je IZIP, AKORD, Akord Max a pod.

 

III. Sjezd žádá VZP, aby konečně začala v jednáních o úhradách a regulacích respektovat  úhradovými vyhláškami stanovenou lhůtu 120 dnů po ukončení období pro vzájemné vypořádání mezi VZP a zdravotnickými zařízeními.

 

IV. Sjezd důrazně odmítá  návrh Svazu zdravotních pojišťoven přesunout financování komplementu na zdravotnická zařízení.

Této případné zásadní změně financování komplementu musí předcházet jednání se všemi zainteresovanými, změna musí být připravena v dostatečném časovém předstihu a ambulantním specialistům musí být zajištěno za práci navíc přiměřené navýšení jejich finančního ohodnocení.

Sjezd v tomto vyjadřuje plnou podporu stanovisku Rady SAS ze dne 15.9.2011

 

V. Sjezd důrazně nesouhlasí s povinností plošné „přeregistrace“, jak je žádaná § 121 návrhu zákona o zdravotních službách. Sjezd toto ustanovení považuje za zbytečné obtěžování  soukromých zdravotnických zařízení, jejich zbytečnou administrativní  a finanční zátěž, za zásah do jejich dříve nabytých práv. Pro některá zdravotnická zařízení toto může znamenat i existenční ohrožení.

 

VI. Sjezd žádá krajské úřady i ostatní orgány, aby při udělování pokut zdravotnickým zařízením přihlížely k jejich velikosti a výši hrubého obratu ZZ a aby jejich rozhodnutí nebyla v rozporu s dobrými mravy.

 

VII. Sjezd žádá všechny kompetentní orgány ČR, aby v prosazování forem e.health respektovaly pravidlo, že elektronizace má být pomocníkem v komunikaci mezi zdravotníky, nikoli prostředkem ke shromažďování dat.

 

VIII. Sjezd považuje IZIP za v praxi nepoužitelný systém, který by lékařům jen přidal práci bez jakéhokoli pospěchu pro kohokoli. Sjezd odmítá myšlenku vnutit IZIP zdravotnickým zařízením jako povinný.

Sjezd odmítá medializované stanovisko vedení VZP zdůvodňující nezbytnost existence IZIP jako nástroj pro odhalení podvodně vykazovaných a duplicitních výkonů. Prohlašujeme, že VZP již dnes má dostatečné softwarové vybavení umožňující tato jednání detekovat a řešit.

 

IX. Sjezd odmítá jakoukoli formu i částečného gate-keepingu, žádá aby vztahy mezi obory a skupinami zdravotnických zařízení byly postaveny na vzájemné spolupráci a respektování typů vzdělání, aby nedocházelo ke zbytečnému

-          administrativnímu obtěžování pacientů,

-          nárůstu jejich finanční zátěže,

-          snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče o ně. 

 

X.  Sjezd vyzývá všechny členy SASu, aby se odvolali proti uplatnění regulačních srážek od zdravotních pojišťoven vždy, pokud takovou srážku považují za nespravedlivou a vždy, pokud ze strany zdravotní pojišťovny nebylo provedeno řádné zdůvodnění regulační srážky a/nebo pokud není respektována lhůta 120 dnů po ukončení období pro vzájemné finanční vypořádání.

 

XI. Sjezd SAS odmítá připravované zvýšení členských příspěvků v ČLK pro příští období a doporučuje sjezdu ČLK tuto změnu neschválit.

 

XII. Sjezd SAS vyzývá své členy, aby informovali své kolegy o  členství v SASu a možnosti dát SASu plnou moc k zastupování na jednáních. Na počtu plných mocí závisím, jakou váhu na jednáních segmentu  SAS ČR má.

 

Kongresové centrum hotelu Floret, Průhonice u Prahy 21. 10. 2011.