Usnesení sjezdu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

U S N E S E N Í    S J E Z D U

S D R U Ž E N Í   A M B U L A N T N Í C H   S P E C I A L I S T Ů   Č R, o. s.

konaného dne 8.11. 2013.

 

 

I. Sjezd schvaluje

-          zprávu o činnosti rady za uplynulé období od minulého sjezdu,

-          zprávu o hospodaření SAS ČR,

-          zprávu revizní komise SAS ČR.

-          zprávu předsedy mandátové komise- sjezdu se zúčastnilo 140 delegátů

s hlasem rozhodujícím

 

II. Sjezd zvolil za člena revizní komise MUDr. Jiřího Syrovátku

 

           

V. Další usnesení dle průběhu sjezdu:

 

a)     Sjezd  žádá všechny zdravotní pojišťovny, aby v co nejkratším čase zveřejnily přesný technický postup, jak plánují splnit slib z jednání s vedením SASu na půdě MZ 27.2.2013 v otázce pomoci zdravotnickým zařízením oborů, která by mohla být  letos v rámci meziročního poklesu bodového ohodnocení jejich výkonů v SZV hrubě poškozena.

 

b)    Sjezd vyzývá MZ, aby v rámci novelizace SZV v roce 2014 v účinnost uvedlo jen takové změny, u nichž je jisté, že nepovedou k možnému ohrožení existence zdravotnických zařízení podobně, jak tomu je v roce 2013 zejména u interny (ale nejen u ní). Novela SZV, jak byl dána do připomínkového řízení v říjnu 2013, je polotovar,  jako k polotovaru je tedy třeba k němu přistupovat. V dalším postupu „kultivace“  SZV, nechť se jako první položka upraví kriticky podhodnocené ocenění režie.

 

c)     Sjezd vyzývá  MZ, aby v úhradové vyhlášce pro rok 2014 zajistilo přiměřené navýšení úhrad práce zdravotnických zařízení tak, aby nebyla zhoršena kvalita a dostupnost ambulantní zdravotní péče o občany v ČR. Sjezd žádá ministra zdravotnictví, aby se k ambulancím mimo nemocnice stavěl stejně jako k ambulancím nemocničním, aby v úhradách terénní ambulance nijak nediskriminoval  a zohlednil v nich nárůst inflace a DPH a kurzové změny.

 

d)    Sjezd vyzývá MZ, aby v úhradových pravidlech pro roky 2014 a další i ambulancím plně kompenzovalo  již realizovaná i plánovaná zrušení regulačních poplatků. Segment ambulantních specialistů byl jediným, kterému byla v roce 2008 v souvislosti se zavedením regulačních poplatků snížena hodnota bodu, a to o 5%.   Sjezd zásadně nesouhlasí se záměrem zrušení regulačních poplatků v segmentu AS jako jedné z důležitých složek finanční spoluúčasti pacienta. 

 

e)     Sjezd žádá MZ, aby v pravidlech úhrad i regulací pro rok respektovalo rozsudek Ústavního soudu ze dne 30.10.2013, aby ve výši plateb   zohlednilo nárůst nákladů poskytovatelů v rámci již realizovaného i plánovaného navýšení DPH. Sjezd žádá, aby absolutní limit regulací byl stanovován vzhledem k jednotlivým odbornostem a ne vzhledem k poskytovatelům jako celku.

 

f)       Sjezd vítá souhlas vedení VZP s tím, že po roce 2015 s ní budou mít poskytovatelům AS smlouvy na dobu neurčitou. Zároveň vyzývá  VZP, aby tuto nabídku nepodmiňovala požadavky, které by byly nad rámec platných právních předpisů.

 

g)    Sjezd vyzývá všechny ostatní ZP (mimo VZP a RBP), aby také poskytovatelům AS nabídly pro další období smlouvy na dobu neurčitou.

 

h)    Sjezd plně podporuje požadavky Rady SAS ze dne 5.9.2013, jejichž splněním podmínila respektování existence tzv. pozitivních lékových  listů zdravotních pojišťoven. Bez akceptace těchto podmínek sjezd pozitivní listy odmítá a vyzývá všechny lékaře v CR, aby se jimi neřídili.

 

i)       Sjezd nadále žádá všechny kompetentní orgány ČR, aby v prosazování forem e.health respektovaly pravidlo, že elektronizace má být pomocníkem v komunikaci mezi zdravotníky, nikoli prostředkem ke shromažďování dat, že má peníze šetřit a nikoli generovat další výdaje zdravotnických zařízení.

 

j)       Sjezd odmítá jakoukoliv formu i částečného gate-keepingu, který by znamenal porušení svobodné volby lékaře a dalších práv pacienta, která jsou zakotvená v zák. 372/2011 Sb. Sjezd žádá, aby vztahy mezi obory a skupinami zdravotnických zařízení byly postaveny na vzájemné spolupráci a respektování typů vzdělání, aby nedocházelo ke zbytečnému administrativnímu obtěžování pacientů, nárůstu jejich finanční zátěže a snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče o ně. Sjezd odmítá programy bonifikující  omezení  přístupu k odborné péči. Jakékoliv změny obsahu  činností oborů musí být podloženy změnou jejich  odpovědnosti a souhlasem pacienta.

 

k)     Sjezd vyzývá všechny členy SASu, aby se odvolali proti uplatnění regulačních srážek od zdravotních pojišťoven vždy, pokud takovou srážku považují za nespravedlivou,  vždy, pokud ze strany zdravotní pojišťovny nebylo provedeno řádné zdůvodnění regulační srážky  a/nebo pokud není respektována lhůta 120 dnů po ukončení období pro vzájemné finanční vypořádání a další pravidla vyplývající z příslušné úhradové vyhlášky.

 

l)       Sjezd podporuje na MZ ČR odeslané námitky Rady SASu vůči návrhu na změnu seznamu výkonů v podobě, v jaké byl dán do připomínkového řízení v říjnu 2013.

 

Kongresové centrum hotelu Floret, Průhonice u Prahy 8. 11. 2013.

 

 

 

 

Podpisy:

 

Předseda  návrhové komise ...........................................................

 

Předseda mandátové komise………………………………………….

 

Předseda volební komise……………………………………………….

 

 

Předseda SAS ČR……………………………………………………….