Usnesení sjezdu SAS ČR

 

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

U S N E S E N Í S J E Z D U

S D R U Ž E N Í a m b u l a n t n í c h s p e c i a l i s t ů Č R, o. s.

konaného dne 22.11. 2008.

 

 

 

I. Sjezd schvaluje

-          zprávu o činnosti rady za uplynulé období od minulého sjezdu,

-          zprávu o hospodaření SAS ČR,

-          zprávu předsedy revizní komise,

-          změnu sídla SAS, o.s. na: U Elektry 82, 190 00 Praha,

-          změnu § 3 stanov – prosazování svobodného lékařského povolání,

-          volební řád sjezdu SAS, o.s.,

- změnu, že členský příspěvek bude od počátku roku 2009 členským příspěvkem, nikoli poplatkem za služby, schvaluje výši členských příspěvků od r. 2009 na 1500,- Kč.

 

II. Sjezd zvolil čestného předsedu SAS, o.s. MUDr. Pavla Tautermanna.

 

III. Sjezd zvolil pro další volební období

 

a)     MUDr. Zorjana Jojka do funkce předsedy SAS ČR,

b)     MUDr. Marii Duřpektovou do funkce výkonného místopředsedy SAS ČR,

c)     MUDr. Jana Šťastného do funkce místopředsedy – správce SAS,

d)     MUDr. Ivana Juliše do funkce pokladníka SAS.

 

IV. Sjezd zvolil :

 

a) Radu SAS ČR ve složení: MUDr. František Plhoň, MUDr. Eugen Příbáň, MUDr. Vladimír Medek, MUDr. Jiří Nedělka, MUDr. Marta Červenková, MUDr. Jan Šmejkal, MUDr. Andrea Vocílková, MUDr. Václav Šupík, MUDr. Luboš Berka.

 

b) Revizní komisi SAS ČR ve složení: MUDr. Jaroslav Vaněk, MUDr. Blanka Hanušová, MUDr. Ivana Závrská.

 

V. Další usnesení dle průběhu sjezdu:

a/ Sjezd podporuje další kultivaci systému hodnocení kvality lékařských praxí systémem ASAC a pověřuje nově zvolenou Radu SAS k dalším jednáním se zdravotními pojišťovnami o zavedení tohoto systému.

 

b/ Sjezd SAS vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v úhradách na rok 2009 zachovalo pro ambulantní specialisty minimálně 8-10% meziroční navýšení úhrad s uplatněním takového systému hlídání nákladů na předpis léků a vyžádané péče, aby postižena mohla být jen zdravotnická zařízení finančními prostředky skutečně plýtvající.

 

c/ Sjezd ukládá radě, aby, bude-li pokračovat připomínkové řízení k zákonům tvořených na MZ, jednala i nadále ve věci připomínek k návrhu Zákona o zdravotnických službách se všemi, kteří konečný text zákona mohou ovlivnit , v tom smyslu:

-          aby byla zrušena povinnost přeregistrace pro stávající nestátní zdravotnická zařízení (takovéto ustanovení může znamenat zneplatnění stávajících smluv se zdravotními pojišťovnami), aby prosazovala zachování platnosti stávajících registrací, event. jen připustila, že zákon bude vyžadovat místo přeregistrace jen potvrzení původní registrace.

-          k maximálnímu vyjasnění účelu a obsahu tzv. katalogu služeb, který má nejspíše nahradit v budoucnu seznam výkonů, aby požadovala, aby tento katalog služeb obsahoval i ceny služeb, resp. zdravotnických výkonů, nebo alespoň jejich bodové ohodnocení.

-          aby byla maximálně snížena zatím neúměrná výše většiny v zákoně navrhovaných pokut.

 

d/ Sjezd ukládá radě, aby v jednáních o regulacích nákladů zdravotnických zařízení, včetně systémů řízení péče prosazovala:

-          přiměřené cenové ohodnocení této péče i pro zdravotnická zařízení AS,

-          omezení sdílení dat na jen takovou míru, která bude nezbytná pro zachování obvyklé kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven ve zdravotnických zařízeních,

-          maximální míru sdílení i medicínských rizik mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou v případě, že bude požadováno jakékoli navyšování sdílení finančních rizik mezi těmito subjekty.

-          na straně zdravotnického zařízení zachování maximální míry svobody ve výběru toho, zda bude pracovat ve standardním systému péče, nebo zda si vybere spolupráci v systému řízené péče.

-          vyloučení jakýchkoli zbytečných a jen peníze a informace odčerpávajících mezičlánků mezi lékařem a pacientem.

-          maximální zajištění toho, aby informace vydané ze strany zdravotnického zařízení nemohly být zneužity v jeho neprospěch.

-          plnou informovanost pacientů, kteří budou zavzati od systémů řízené péče.

 

e/ Sjezd podporuje dosavadní protesty rady proti záměru MZ a SÚKLu změnit kompetence lékárníku v České republice v tom smyslu, že by prováděli jakákoli vyšetření, na základě kterých by pak mohli sami bez konsultace s lékařem indikovat výdej léků, nebo měnit typ vydaných léků. Sjezd je toho názoru, že vzdělání farmaceuta a lékaře má zcela jiný obsah a jakékoli bagatelizování rozdílů v jejich erudici považuje za hazard se zdravím i životy pacientů. Sjezd odmítá přílišné rozšíření skupiny léků „bez receptu s omezením“

 

f/ Sjezd ukládá radě nadále důsledně trvat na co nejrychlejší novelizaci vyhlášky o předpisu léků v bodě, který požaduje, aby lékař - fyzická osoba musel na razítku, kterým označuje recepty, mít uvedenu svou soukromou adresu, požaduje, aby na tomto razítku musela být uvedena jen adresa zdravotnického zařízení, ve kterém předepisující lékař pracuje.

 

 

g/ Účastníci sjezdu vítají záměr „přispět k lepšímu zdravotnímu stavu občanů České republiky, zefektivnit poskytování zdravotní péče nejen občanům ČR ale i celé EU a tím v konečném důsledku zvyšovat kvalitu těchto služeb a bezpečí pacientů“ cestou projektu Národní koncepce rozvoje eZdraví (eHealth).

 

Sjezd však

 

-          upozorňuje, že uvést v život tento ušlechtilý záměr a z jednotlivých modulů eHealth vytvořit účinný nástroj použitelný v souvislosti s péči o zdraví občanů státu v souladu s lékařskou etikou i se zákonnými normami nejen České republiky, ale i Evropské unie vyžaduje soustředěné úsilí odborníků mnoha profesí, mimo jiné také lékařů aktivně provozujících léčebnou péči.

 

-          vyslovuje značné znepokojení v souvislosti s rozporem mezi proklamacemi záměrů a konkrétním postupem při přípravě projektu eHealth, toto znepokojení je definováno v příloze tohoto usnesení

 

Další upřesnění stanoviska sjezdu k eHealth viz příloha č. 1 k zápisu.

 

h/ Sjezd vyzývá Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, aby zajistily, že v úhradách nebude docházet k poklesu procenta vyhrazeného pro segment ambulantních specialistů, že nebude docházet k přesunu financí z tohoto segmentu do segmentů jiných.

 

i/ Sjezd ukládá radě, aby vystupovala proti jakýmkoli změnám v systému vybírání  regulačním poplatků, které by znevýhodňovaly zdravotnická zařízení soukromých ambulantních specialistů a to včetně takové změny, která by znamenala, že by zdravotnická zařízení vybírala poplatky pro zdravotní pojišťovny.

 

 

Podpisy:

 

Předseda mandátové komise………………………………………….

 

Předseda volební komise……………………………………………….

 

 

Předseda SAS ČR………………………………………………………..

 

 

 

Příloha č 1 usnesení sjezdu SAS ČR, o.s. - k bodu g):

 

Příkladem nežádoucího postupu je snaha o překotné zavedení elektronické preskripce. Navržené a prosazované řešení s využitím centrálního úložiště dat nejen nerespektuje potřeby dostupnosti informací v procesu vlastní preskripce farmakoterapie, ale přímočaře směřuje k nežádoucí centralizaci dat o jednotlivých nemocných. Děje se tak v době, kdy není připraven registr předepisujících lékařů ani zdravotnických zařízení, neexistuje registr lékáren, natož registr lékárníků požadujících neomezený a nepřetržitý přístup k všem datům týkajícím se veškeré preskripce určitému pacientovi.

Ambulantní specialisté napříč všemi specializačními obory považují informace o struktuře předepisovaných léčiv za údaje nejintimnější povahy a jako takové je nutno je chránit, což navržený systém neumožňuje, ačkoliv k 1.1.2009 by měl být dle zákona spuštěn.

Elektronická preskripce naopak nehodlá řešit požadavek lékařů i pacientů na elektronicky přístupnou aktualizovanou databázi údajů o spektru preparátů dostupných v jednotlivých lékárnách včetně úrovně aktuálně vyžadovaného doplatku. Tyto údaje jsou předepisujícími lékaři i pacienty nejčastěji požadovány a v době preskripce jsou jen stěží dostupné. Přitom v současnosti již je systém napojení skladového hospodářství s aktuálními cenami zboží u širokého spektra komodit vyřešen a již nějakou dobu běžně používán.

V této souvislosti sjezd ambulantních specialistů požaduje, aby byla zahájena odborná diskuse nejen na úrovni informatiků a státní správy, ale také na odborné medicínské a medicinsky legislativní úrovni o struktuře dat, u kterých je předpokládáno sdílení zdravotnickými zařízeními. Považujeme za důležité, aby byly řešeny s předstihem otázky vlastnictví jednotlivých typů dat a informací, jejich ochrany a odpovědnosti za jejich případné zneužití.

Sjezd ambulantních specialistů vyzývá ostatní profesní sdružení lékařů i představenstvo a presidenta České lékařské komory, aby se podrobně seznámili se zjevnými i dalšími záměry projektu eHealth.

Vyzýváme zástupce lékařské veřejnosti i zástupce sdružení pacientů, aby podnikli všechny potřebné kroky k přípravě medicínsky i právně bezpečného způsobu využívání dat pacientů a informací vznikajících v rámci diagnostického a léčebného procesu a k jejich ochraně před zneužitím na jakékoliv úrovni.

Sdružení ambulantních specialistů nesouhlasí se spouštěním modulů eHealth, u nichž není ověřen nový způsob získávání a využívání dat, ani není zajištěna jejich ochrana. Mezi takové moduly v současnosti patří i současná teoreticky diskutovaná varianta ePreskripce.