Usnesení sjezdu SAS ČR

 

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

U S N E S E N Í S J E Z D U

S D R U Ž E N Í a m b u l a n t n í c h s p e c i a l i s t ů Č R, o. s.

konaného dne 3.10. 2009.

 

 

I. Sjezd schvaluje

-          zprávu o činnosti rady za uplynulé období od minulého sjezdu,

-          zprávu o hospodaření SAS ČR,

-          zprávu revizní komise.

 

II. Další usnesení dle průběhu sjezdu:

 

 

1)     Sjezd SAS deklaruje, že SAS bude nadále prosazovat takové legislativní změny, aby bylo bráněno vytváření monopolů ve zdravotnictví, bude prosazovat výkon funkce lékaře formou svobodného lékařského povolání.

 

2)     Sjezd SAS bere za své stanovisko Rady SAS ze dne 26.8.2009 týkající se plánu zavést do Seznamu výkonů tzv. sesterské kódy prováděné středním zdravotnickým personálem bez přímé návaznosti na péči lékaře. Sjezd žádá odložit projednávání těchto kódů až do doby, kdy budou plně a uspokojivě zodpovězeny otázky, které toto stanovisko obsahuje. Systémově sjezd žádá neschvalovat řádné změny Seznamu výkonů, které by mohly znamenat snížení kvality péče o pacienty a při kterých by mohlo dojít k poklesu úhrad nejen klinických vyšetření lékaři dotčených oborů.

 

3)     Sjezd SAS se plně staví za stanovisko Rady SAS z 31.7.2009 k plánu zavést v řešení úhradových sporů ve zdravotnictví tzv. Rozhodčí soudy. Sjezd SAS doporučuje všem členům SAS nepodepisovat žádnou smlouvu nebo jiný dokument, ve kterém by po nich bylo žádáno právě tento typ soudů akceptovat.

 

4)     Sjezd SAS ukládá Radě SAS v jednáních o hodnocení kvality prosazovat kriteria obsažená v systému ASAC a tato promítnout do smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Sjezd nesouhlasí s tím, aby pod záminkou uplatnění hodnocení kvality byly do českého zdravotnictví prosazovány prvky řízené péče. Sjezd vyzývá všechny orgány a organizace, aby respektovaly, že pro pacienta je ekonomicky i odborně nejpřínosnějším takový režim, kdy lékař vykonává svou práci jako svobodné lékařské povolání.

 

5)     Sjezd SAS respektuje, že se naše země nachází v ekonomické krizi, zároveň však i registruje, že ve výběru zdravotního pojistného nedochází letos k poklesu, že tento výběr fakticky stagnuje. Sjezd SAS proto vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby úhradová pravidla pro rok 2010 nastavilo tak, aby nedošlo k poklesu příjmů zdravotnických zařízení AS a aby tím zabránilo vzniku možné, ale t.č. jistě nepotřebné krizi kvality a dostupnosti zdravotní péče. Sjezd SAS žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby v úhradových pravidlech na rok 2010 zohlednilo potřebu financí na letos realizovanou stabilizaci počtu středního zdravotnického personálu.

 

6)     Sjezd SAS vyzývá zdravotní pojišťovny, aby v regionech s dostatečným rozsahem sítě ambulantních zdravotnických zařízení  příslušné odbornosti nenavazovaly další smluvní vztahy, neboť druhotným důsledkem takové činnosti je vznik relativního nedostatku finančních prostředků pro stávající praxe. Sjezd SAS vyzývá zdravotní pojišťovny, aby tento postup dodržely i u pracovišť zabývajících se zobrazovacími metodami.

 

7)     Sjezd vyzývá zdravotní pojišťovny k dodržování uzavřených úhradových smluv a nesouhlasí s jednostranným měněním výší úhrad ze strany ZP.

 

8)     Sjezd SAS ukládá svým zástupcům, aby při jednání se zástupci MZ a pojišťoven dále prosazovali změny týkající se předpisu některých PZT (vozíků, protéz, chodítek apod.). Není nadále možné, zvláště v době uvažovaných stále tvrdších finančních regulací za preskripci těchto PZT, přenášet konflikt mezi nárokem pacienta a finančními možnostmi systému do ordinací lékařů specialistů odborností ortopedie, neurologie a rehabilitace. V první etapě  navrhujeme snížení finančního stropu, který se počítá do limitu předepisujícího lékaře na léky a PZT z nynějších 15 000,- na 5000,- Kč, čímž by se velká část sporných pomůcek dostala mimo limit na léky a PZT. V další etapě žádáme změnu preskripčního omezení tak, aby mohli předpisovat vybrané PZT příslušní ošetřující lékaři. Většinou se jedná o praktické lékaře, ale může jít i o lékaře chirurgy a další. Předpis pomůcek nemá být vázán až na dobu po ukončení hospitalizace, ale naopak by měl být realizován ihned, když tato potřeba nastane.

 

9)     Sjezd SAS vyzývá SÚKL, aby, bude-li pokračovat v zavádění tzv. Centrálního úložiště receptů, respektoval, že tato databáze bude obsahovat osobní data jen těch pacientů a lékařů, kteří k tomu dají výslovný souhlas.

 

10) Sjezd SAS vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby splnilo svůj na jaře daný slib, že začne plně hradit náklady a práci zdravotnických zařízení vzniklé a prováděné v rámci  vypisování a vedení pracovních neschopností.

 

11) Sjezd SAS vyzývá vládu a Parlament ČR, aby v žádném případě nedopustili další stagnaci nebo event. pokles plateb státu za jeho pojištěnce. Vzhledem, k tomu, že tzv. státních pojištěnců v poslední době přibývá, mohl by takový krok znamenat reálný pokles příjmu systému zdravotní péče v ČR a kromě krize finanční by to mohlo vyvolat krizi dostupnosti a kvality péče o pacienty.

 

12) Sjezd SAS vyzývá Parlament ČR, aby v žádném případě nerušil tzv. regulační poplatky v ambulancích. Dosavadní zkušenosti s nimi jasně prokázaly, že plní potřebnou regulační funkci, přičemž vzhledem ke stagnaci příjmů zdravotnických zařízení od zdravotních pojišťoven se za dobu své existence staly místy i významnou složkou financování provozu zdravotnických zařízení.

 

13) Sjezd podporuje společné požadavky Koalice soukromých lékařů formulované na jejím jednání 8.9.2009. Jsou to:

 

-          Trvalé oddělení peněz určených v systému české zdravotní péče na ambulance se zajištěním trvalého postupného nárůstu podílu těchto finančních prostředků v systému.

-          Místo Seznamu výkonů hodnotit práci zdravotnických zařízení pomocí korunového ceníku, jenž by obsahoval reálné a nepodkročitelné ceny včetně pojistek proti dumpingu.

-          Posílení postavení zástupců zdravotnických zařízení v nejen cenových jednáních se zdravotními pojišťovnami tak, aby zdravotnická zařízení měla své zástupce ve správních nebo alespoň dozorčích orgánech zdravotních pojišťoven,

-          Upravit legislativní prostředí v ČR tak, aby se organizace zastupující zdravotnická zařízení nemohla dostat do kolize s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.

-          Změnit pravidla dohodovacího řízení o úhradách tak, aby v něm bylo možné uzavřít dohodu nejen, pokud souhlasí všechny zdravotní pojišťovny, ale i při souhlasu jen části z nich ( např. 3/4 nebo 2/3 z nich).

 

 

Kongresové centrum hotelu Slunce Hlavíčkův Brod 3.10.2009