Usnesení sjezdu SAS - 2.11.2012

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

U S N E S E N Í    S J E Z D U

S D R U Ž E N Í   A M B U L A N T N Í C H   S P E C I A L I S T Ů   Č R, o. s.

konaného dne 2.11. 2012.

 

 

I. Sjezd schvaluje

-          zprávu o činnosti rady za uplynulé období od minulého sjezdu,

-          zprávu o hospodaření SAS ČR.

 

II. Sjezd zvolil pro další volební období

 

a)     do funkce předsedy SAS ČR: MUDr. Zorjan Jojko,

b)     do funkce výkonného místopředsedy SAS ČR: MUDr. Marie Duřpektová,

c)     do funkce místopředsedy – správce  SAS: MUDr. Jan Šťastný,

d)     do funkce pokladníka SAS: MUDr. Ivan Juliš.

 

IV. Sjezd zvolil :

 

Radu SAS ČR ve složení:

MUDr. František Plhoň,

MUDr. Eugen Příbaň,

MUDr. Vladimír Medek,

MUDr. Jiří Nedělka,

MUDr. Lubomír Berka,

MUDr. Václav Šupík,

MUDr. Marta Červenková,

MUDr. Jan Šmejkal,

MUDr. Andrea Vocilková.

 

MUDr. Syrovátka – je náhradníkem pro Radu SAS.

 

Revizní komisi SAS ČR ve složení:

MUDr. Ivana Závrská,

MUDr. Zuzana Lapková,

MUDr. Pavel Kostka.

 

 

           

V. Další usnesení dle průběhu sjezdu:

 

a/         Sjezd

 

II. Sjezd vyzývá  MZ, aby v úhradové vyhlášce pro rok 2013 zajistilo přiměřené navýšení úhrad práce zdravotnických zařízení tak, aby nebyla zhoršena kvalita a dostupnost ambulantní zdravotní péče o občany v ČR.

Sjezd žádá ministra zdravotnictví, aby i v úhradách ambulantních specialistů bylo zohledněno již realizované i plánované navýšení DPH. Jiný postup, resp. stagnaci nebo snížení příjmů  ambulancí bude sjezd považovat za jednání v rozporu s článkem 2 a 3 Memoranda uzavřeného mezi MZ a Koalicí soukromých lékařů 30.8.2011. V době, kdy v systému veřejného zdravotního pojištění chybí prostředky, považuje sjezd SAS za zbytečné plýtvání investovat tyto peníze do projektů jako je IZIP, AKORD, Akord Max a pod.

Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví, aby v úhradové vyhlášce nestupňoval regulace na předepsané léky a vyžádanou péči. Pokud bude politická vůlesnižovat  náklady na léky ze zdravotního pojištění, pak roli nositele důsledků tohoto opatření nelze přenášet na lékaře pod hrozbou finančně likvidačních pokut.

 

III. Sjezd žádá  MZ, aby jemu svěřenou pravomocí donutil VZP, aby konečně začala v jednáních o úhradách a regulacích respektovat  úhradovými vyhláškami stanovenou lhůtu 120 dnů po ukončení období pro vzájemné vypořádání mezi VZP a zdravotnickými zařízeními.

 

IV. Sjezd důrazně odmítá  návrh VZP i Svazu zdravotních pojišťoven přesunout financování části dětské kardiologie, genetiky a některých komplementárních vyšetření  na zdravotnická zařízení gynekologů.

Sjezd v tomto vyjadřuje plnou podporu stanovisku Rady SAS ze dne 6.9.2012.

 

V. Sjezd opakuje svůj důrazný nesouhlas s povinností plošné „přeregistrace“, jak je žádaná § 121  zákona o zdravotních službách. Sjezd toto ustanovení považuje za zbytečné obtěžování  soukromých zdravotnických zařízení, jejich zbytečnou administrativní  a finanční zátěž, za zásah do jejich dříve nabytých práv.

Sjezd žádá MZ, aby pokračovalo v novelizaci Zákona o zdravotních službách tak, aby se odstranily alespoň základní nedostatky tohoto zákona.  SAS je připraven mu v tomto úsilí účinně na základě svých zkušeností z praxe pomáhat.

 

VI. Sjezd žádá všechny kompetentní orgány ČR, aby v prosazování forem e.health respektovaly pravidlo, že elektronizace má být pomocníkem v komunikaci mezi zdravotníky, nikoli prostředkem ke shromažďování dat, že má peníze šetřit a nikoli generovat další výdaje zdravotnických zařízení.

 

VII. Sjezd odmítá jakoukoliv formu i částečného gate-keepingu, který by znamenal porušení svobodné volby lékaře a dalších práv pacienta, která jsou zakotvená v zák. 372/2011 Sb. Sjezd žádá, aby vztahy mezi obory a skupinami zdravotnických zařízení byly postaveny na vzájemné spolupráci a respektování typů vzdělání, aby nedocházelo ke zbytečnému:

- administrativnímu obtěžování pacientů,

- nárůstu jejich finanční zátěže,

- snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče o ně

 

 

VIII.  Sjezd vyzývá všechny členy SASu, aby se odvolali proti uplatnění regulačních srážek od zdravotních pojišťoven vždy, pokud takovou srážku považují za nespravedlivou,  vždy, pokud ze strany zdravotní pojišťovny nebylo provedeno řádné zdůvodnění regulační srážky  a/nebo pokud není respektována lhůta 120 dnů po ukončení období pro vzájemné finanční vypořádání a další pravidla vyplývající z příslušné úhradové vyhlášky.

 

IX. Sjezd vyzývá MZ, aby pravidla tzv. interního auditu kvality upravilo do takové podoby, která odpovídá reálným podmínkám života ambulancí. Vyzývá MZ, aby škrtlo povinnost vyvěšovat v ordinacích schémata mytí rukou.

 

X. Sjezd vyjadřuje podporu Radě v jejím úsilí zavést ASAC jako plnohodnotný akreditační systém ve smyslu zákona o zdravotních službách, dle něhož bude hodnocena opravdová kvalita ambulantních ZZ při minimalizaci jejich finančních nákladů investovaných do akreditace.

Sjezd vyjadřuje souhlas s tím, že SAS jako jediný zakladatel vytvořil ASAC zdravotní o.p.s., která bude mít pod přímým dohledem SASu akreditaci zdravotních zařízení na starosti.

 

XI. Sjezd vyzývá MZ, aby ve spolupráci s Radou SASu dokončilo text  vyhlášky o externím hodnocení kvality ambulantních zařízení dle zákona o zdravotních službách a tuto pak v krátké době vydalo.

 

 

Kongresové centrum hotelu Floret, Průhonice u Prahy 2. 11. 2012.

 

 

Podpisy:

 

Předseda mandátové komise………………………………………….

 

Předseda volební komise……………………………………………….

 

 

Předseda SAS ČR………………………………………………………..