MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Tiskové prohlášení Rady SAS přijaté 9.1.2011

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

Tiskové prohlášení

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k mediálním informacím z posledních dnů týkajících se vztahu ambulantních specialistů k akci

„Děkujeme, odcházíme“.

Radou SAS přijato 9.1.2011.

 

     V posledních dnech Rada SAS registrovala v mediích řadu zkreslených, ale i zcela nepravdivých tvrzení, která se týkala vztahu SAS, ale i ambulantních specialistů obecně k akci „Děkujeme, odcházíme“ a k situaci, která může v rámci ní po 1.3.2011 nastat. Posledním takovýmto počinem byla zcela zkreslená informace  o průběhu jednání s vedením Ministerstva zdravotnictví 6.1.2011.

 

     Rada SAS se tedy rozhodla tímto tiskovým prohlášením uvést příslušná data na pravou míru.

 

     Rada SAS při vědomí si toho, že vedení Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení soukromých gynekologů zastávají jiný názor (který deklarovali i na jednání  na MZ 6.1.2011), připomíná, že nadále hodlá postupovat v duchu usnesení sjezdu SAS ze dne 5.11.2010, které zní:

 

     Sjezd vyjadřuje podporu hnutí lékařů „Děkujeme, odcházíme“. Vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby konečně již vyhovělo požadavkům nemocničních lékařů na navýšení příjmů jejich i ostatních zdravotníků a to systémově, tj. formou navýšení ohodnocení jejích práce v Seznamu výkonů.

 

      Rada SAS deklaruje, že na všech jednáních, která se dané věci týkala, její zástupci informovali, že

 

-          podle informací vedení SAS ambulantní specialisté žádné přerušení provozů svých ambulancí po 1.3.2011 neplánují, neplánují ale také žádný svůj přesun do nemocnic.

 

-          ambulantní specialisté  jsou v mnohých případech v míře kapacity své ambulance schopni se o ty pacienty, kteří budou potřebovat ambulantní péči v jejich oboru, plně postarat, musí mít ale záruky od zdravotních pojišťoven  (nikoli jen od vedení ministerstva zdravotnictví, ale přímo od každé jednotlivé své smluvní zdravotní pojišťovny), že příslušná práce navíc bude opravdu zaplacena a ambulantní specialista  se nedostane do rizika regulací .

 

-          předseda SAS 30.12.2010 napsal dopis všem ředitelům zdravotních pojišťoven, ve kterém je žádá, aby  předem,  otevřeně a jasně deklarovali, jak hodlají po 1.3. 2011 k úhradám ambulantních specialistů  přistupovat, pokud těmto naroste množství práce, přičemž k dnešnímu dni máme odpovědi jen dvou  pojišťoven (207 a217), dle kterých se dá soudit, že pojišťovny  zatím jen vyčkávají. Dopisy žádné konkrétní plány či přísliby neobsahují, což považujeme za znepokojivé(Dopis předsedy SAS i se všemi  odpověďmi ze strany pojišťoven průběžně publikujeme na našem webu www.sasp.cz).

 

-          Rada SAS navrhuje, aby na úrovni těch krajů, kde potřeba zvýšení intenzity práce ambulantních specialistů bude třeba, byl za zdravotní pojišťovny jmenován koordinátor (nejlépe by asi bylo, kdyby šlo o pracovníka VZP), který by byl  informován, kde jsou v daném regionu ambulance s volnou kapacitou, kteroužto informaci by předával pacientům, aby tito zbytečně nebloudili mezi  čekárnami jednotlivých zdravotnických zařízení.

 

      Na jednání 6.1.2011 vedení ministerstva zdravotnictví  přislíbilo, že se  zdravotními pojišťovnami věc projedná v tom smyslu, aby, dojde-li k větší  zátěži ambulancí ambulantních specialistů  v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“, byla tato práce řádně zaplacena, aby jejím důsledkem nebylo jen následné navýšení regulačních srážek dotčených zdravotnických zařízení.


     Ze strany vedení SAS nezazněl ani 6.1. ani jindy žádný ani ústní příslib kompletního převzetí péče o pacienty, kteří by jinak byli  hospitalizováni v nemocnicích.

     Řešíme jen pragmaticky to, že za eventuelně více práce má být i
více zaplaceno. V žádném případě se ale nechceme „pást“ na problémech nemocnic.

 

     Rada SAS si je vědoma (a trvá na tom), že se  již cca 10 let ve svých  prohlášeních vyjadřuje v tom smyslu, že

-          za nezbytný krok k racionalizaci a zvýšení efektivity zdravotní péče v ČR považuje restrukturalizaci lůžkových zařízení,

-          za racionální by považovala, pokud by v nemocnicích byly pouze ambulance příjmové, superspecializované a pohotovostní, aby činnost personálu byla v maximální možné míře soustředěna na v dané nemocnici ležící pacienty,

-          je žádoucí revidovat  příjmy nemocnic za hospitalizované pacienty tak, aby hospodářský výsledek nemocnic nebyl závislý na provozu ambulancí.

-          počet souběhů praxí lékařů pracujících u lůžek v nemocnicích je nezbytné přizpůsobit míře jejich medicínské i finanční efektivity a v případě, že se prokáže jejich zbytečnost pro systém, pak redukovat.

-          je třeba důsledně zajistit dodržování Zákoníku práce pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.

Na tomto místě ale deklarujeme, že bychom považovali za nešťastné, pokud by jediným kriteriem ke změnám, redukci, či dokonce rušení celých oddělení a nemocnic byla míra osobní odvahy dotčených lékařů podat výpověď. 

 

     Rada SAS vyzývá všechny novináře, aby, nečinili-li tak doposud, alespoň napříště vždy, když budou chtít veřejnost informovat o něčem, co se týká ambulantních specialistů, se právě jich zeptali na skutečný stav věcí a ten pak nezkresleně zveřejnili v mediích.

 

Za Radu SAS  ČR  MUDr. Zorjan Jojko, předseda.