Tiskové prohlášení Rady SAS k 10.12.2009 dohodnutým úpravám návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2010.

 

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

Tiskové prohlášení

 

Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

k výsledkům jednání

 

MUDr. Zorjana Jojka, předsedy SAS

a

Bc. Marka Šnajdra,1. náměstka ministryně zdravotnictví ČR

 

o úpravě příloh úhradové vyhlášky týkající se

segmentu ambulantních specialistů a části komplementu,

které proběhlo 10.12.2009.

 

 

Rada SAS s uspokojením přijala výsledek jednání s těmito rozdíly proti původnímu návrhu příslušné části vyhlášky (proti návrhu ze dne  24.11.2009):

 

1)      Hodnota bodu pro většinu segmentu ambulantních specialistů nebude 1,- Kč, ale 1,02 Kč (příloha č. 3, odstavec A), 1), f).

 

2)      Pro subsegment hemodialýzy bude plně ctěna jeho parciální dohoda se zdravotními pojišťovnami z dohodovacího řízení.

 

3)      Hodnota bodu pro logopedy nebude 0,65, ale 0,70 Kč (příloha č. 3, odst. A), 1) c).

 

4)      V textu přílohy č. 3 bude zohledněna připomínka pneumoftizeologů o potřebě zohlednit změnu struktury onemocnění jejich pacientů v souvislosti se změnou pravidel očkování proti TBC.

 

5)      Bude dodržen příslib daný MUDr. Hledíkové, předsedkyni Sdružení nestátních ambulantních radiodiagnostiků: Hodnota bodu pro radiodiagnostiku bude 1,10 Kč do výše 100% v referenčním období vykázaných a uznaných bodů, 0,36 Kč nad tuto hranici.

 

Rada SAS:

 

1)     plně akceptuje potřebu respektovat, že ekonomika ČR je t.č. v krizi a že tedy není možné v úhradách zdravotní péče žádat více, než je tzv. nulová varianta, tj. že na péči v roce 2010 bude vydáno maximálně stejné množství peněz jako v roce 2009.

 

2)     je toho názoru, že pokud budou výše vypsané změny bez dalších úprav plně promítnuty do definitivního znění vyhlášky, bude možné přílohy řešící úhrady v segmentu ambulantních specialistů a ambulantní radiodiagnostiky označit právě za tuto nulovou variantu. Pro dotčená zdravotnická zařízení začne být vyhrazeno v systému stejné množství peněz, jako v roce 2009 - jak bylo původně slibováno. Vnímá tedy navržené změny jednak jako pozitivní a jednak jako nejspíše nejlepší možný posun proti původnímu návrhu.

 

3)     vnímá pozitivně, že vedení Ministerstva zdravotnictví akceptovalo argumenty SAS ČR nesnižovat úhrady  dotčených částí zdravotní péče.

 

4)     vnímá pozitivně, že Ministerstvo zdravotnictví ČR akceptovalo dohodu uzavřenou v rámci příslušného dohodovacího řízení i v subsegmentu hemodialýzy a že akceptovalo i argumenty obhajující nesnižování úhrad radiodiagnostikům.

 

5)     vnímá pozitivně, že Ministerstvo zdravotnictví ČR navýšením hodnoty bodu ve většině segmentu ambulantních specialistů nejjednodušším a nejprůhlednější možným způsobem realizuje alespoň od začátku roku 2010 svůj příslib přispět ke stabilizaci počtu středního zdravotnického personálu. Tento slib byl sice vyhlášen již k 1.7.2009, reálně však platil jen z části, neboť prakticky 50% zdravotních pojišťoven žádné finanční prostředky k tomuto účelu neposlalo. Velká většina ambulantních specialistů odpovídající navýšení platů sestrám provedla již od 1.7.2009 a hodlá tento jejich navýšený příjem zachovat.

 

6)     upozorňuje zdravotnická zařízení, že regulační opatření na předpis léků a indukované péče jsou také nastavena na stejnou úroveň, jaká byla v roce 2009 s tím, že je plně kopírován text úhradové vyhlášky právě pro rok 2008. Podmínky jsou tedy stanoveny stejně, zdravotně-pojistné plány zdravotních pojišťoven nejspíše ale nebudou připouštět žádné navýšení. V roce 2010 bude tedy třeba na straně zdravotnických zařízení důsledně sledovat veškerou regulovanou preskripci.

 

Přijato Radou SAS 10.12.2009 v 21.00 hod.