Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 21. 9. 2011

Tiskové prohlášení

     Koalice soukromých lékařů (dále také jen KSL) vzhledem k obavám, že v současné době dochází k vážnému ohrožení samotné existence  soukromého sektoru v českém zdravotnictví, obnovuje činnost tzv. Krizového štábu, který původně vznikl v roce 2006.

KSL je k tomu vedena těmito důvody:

  1. Dne 21.9. bylo ukončeno tzv. dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2012. Výstupem jednání zdravotních pojišťoven se zástupci zdravotnických zařízení je nedohoda ve všech segmentech péče. O našich úhradách bude tedy rozhodovat ministerstvo zdravotnictví. Z jeho vyhlášení 21.9.2011 lze vyvodit, že český stát plánuje v roce 2012 pro soukromá zdravotnická zařízení vyhradit kriticky malé množství finančních prostředků. Tím může být ohrožena kvalita i dostupnost ambulantní péče v ČR.
  2. KSL odmítá návrhy vyhlášek MZ o zdravotnické dokumentaci, o kvalitě a bezpečí zdravotních služeb. Registrujeme v nich ustanovení přímo ohrožující činnost soukromých zdravotnických zařízení v ČR
  3. V návrhu zákona o zdravotních službách, který je v současné době projednáván Parlamentem, jsou ustanovení, podle kterých by mohla být zdravotnická zařízení ohrožena až likvidačními pokutami za malicherná a s kvalitou zdravotní péče nesouvisející provinění, což ve spojení s dalšími především nově zaváděnými administrativními povinnostmi, může být důvodem ukončení činnosti řady ambulancí.
  4. KSL registruje projevy prosazování e-health do legislativních norem  bez toho, že by příslušná ustanovení byla s KSL projednána odpovídajícím způsobem.
  5. Ve stejném návrhu zákona, který je jmenován v bodě 3 výše, se v posledních týdnech objevil § 121, který  bude znamenat povinnost všech v současné době existujících zdravotnických zařízení nově žádat  u krajských úřadů o oprávnění ke své činnosti. Pro  zdravotnická zařízení půjde o zcela zbytečnou administrativní zátěž, zásah do jejich dříve nabytých práv, pro část z nich   to může znamenat ohrožení existence.

KSL uzavřela  s Ministerstvem zdravotnictví dne 30.8.2011 Memorandum, jež je přílohou tohoto prohlášení. Po zhodnocení současného  vývoje situace vyjadřuje KSL vážnou obavu, že MZ rezignuje na  plnění závazků plynoucích právě z tohoto memoranda.

KSL prostřednictvím regionálních zástupců svých organizací zahajuje přípravu protestních akcí.

   Za Koalici soukromých lékařů:
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR