Tisková zpráva

Tisková zpráva.


Dne 18. 7. 2000 se na žádost představenstva Sdružení Smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR konala na ministerstvu zdravotnictví schůzka představenstva SSL ZP ČR a ře-ditelky VZP ing. Jiřiny Musílkové s ministrem zdravotnictví MUDr. Bohumilem Fischerem a prv-ním náměstkem ministra MUDr. Michalem Pohankou.
Předmětem jednání byla krizová situace v úhradách zdravotní péče dopadající na znač-nou část ambulantních specialistů. Tato krizová situace byla vyvolána vydáním nového licenč-ního řádu České lékařské komory. Jeho vyhlášení mělo nevyhnutelně za následek neúčinnost dosud platné úpravy úhrad výkonů značné části ambulantních lékařů, kteří nyní mají mít za po-skytování zdravotní péče na kvalitativně stejné úrovni a při stejné odpovědnosti jako dříve úhra-dy až o 40% nižší. Takový pokles příjmů by měl na tato zdravotnická zařízení likvidační účinek a ohrozil by dostupnost nezbytné zdravotní péče.
Výsledkem jednání byl souhlas vedení ministerstva zdravotnictví a ředitelky VZP ing. J. Musílkové s řešením navrhovaným Sdružením smluvních lékařů ZP ČR:
Ministerstvo zdravotnictví doplní připravovaný zákon o vzdělávání o úpravu, která tento problém zohlední . Než tato norma vstoupí v platnost:
1) Péče poskytovaná lékaři, kteří jsou ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami, bude hrazena původně a dosud platným způsobem.
2) Pro lékaře, kteří dosáhnou 20-ti let ambulantní praxe v okamžiku, kdy nový zákon vstoupí v platnost, bude dosavadní způsob hodnocení kvalifikace trvalý.
3) Lékaři s kratší praxí si doplní kvalifikaci v souladu s novým zákonem.
4) Tyto zásady by ve smluvních vztazích měly respektovat všechny zdravotní pojišťovny.


Představenstvo SSL ZP ČR:
MUDr. Pavel Tautermann, MUDr. Lubomír Berka, MUDr. Marta Holanová.

.