Stanovisko Rady SAS s programu MAX resp. AkordMax.

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

Stanovisko

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

k programu Max (pro VZP v podobě AkordMax).

Přijato dne 14.1.2010.

 

 

Rada SAS registruje, že program MAX:

 

-          je produktem společnosti Santé s.r.o, která jinak provozuje zdravotnické zařízení zabývající se hlavně ambulantní specialisovanou péčí. Jde nejspíše vlastně o snahu rozšířit jejich vlastní organizační systém.

-          stojí na tom, že lékaři budou prostřednictvím správce systému (společnosti Santé s.r.o.) sdílet své objednací diáře včetně kontaktních dat na své pacienty, budou prostřednictvím správcem (společností Santé s.r.o.) zřízeného call-centra nechat objednávat k sobě pacienty.

-          počítá s tím, že lékaři budou motivováni k tomu, aby se svými pacienty i kolegy komunikovali přes internetové ústředny správce programu (společnost Santé s.r.o.). Pacient, bude-li se chtít dovolat svému lékaři, bude vytáčet nikoli telefon svého lékaře, ale telefon call-centra a následně čtyřmístný kód, pomocí nějž pak bude, či nebude spojen s lékařem, kterému volá.

-          dle údajů od vedení společnosti Santé s.r.o. má podporu ze strany vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Každá objednávka pacienta touto cestou má být honorována 14,- Kč objednávajícímu lékaři, vyšetření realizované touto cestou pak dalšími 14,- Kč specialistovi. Telefonická konsultace 80,- Kč. Sdružení ambulantních specialistů, o.s. dostalo od vedení společnosti Santé nabídku, že při pomoci s reklamou získá od této společnosti finance v rozsahu 1,- za každé objednání pacienta cestou programu Max.

 

Rada SAS je toho názoru, že program MAX:

 

-          neřeší ty problémy českého zdravotnictví, kterým je t.č. nezbytné se věnovat. Rada SAS si není vědoma, že by si pacienti stěžovali, že se nemohou dovolat svým ošetřujícím lékařům, ani že by si lékaři stěžovali na to, že je jejich pacienti svými telefonáty obtěžují. Ambulantní specialisté mají již v naprosté většině dávno zavedené objednávkové systémy telefonické či elektronické dle specifik místních a specifik jednotlivých lékařských odborností.

-          má-li být dlouhodobě funkční, musí být samofinancovatelný. Rada SAS se obává, že finanční podpora ze strany VZP je jen krátkodobým, resp. dočasným krokem. Rada SAS se zamýšlí nad tím, jak budou užita kontaktní data na pacienty poté, co podpora ze strany VZP skončí.

-          systémově může vést k tomu, že lékaři začnou porušovat pravidlo, ke kterému jsme se všichni zavázali smlouvami se všemi pojišťovnami: tj. nezvýhodňovat vzájemně pojištěnce žádné zdravotní pojišťovny.

-          neposkytuje lékařům žádné záruky, že kontaktní data jejich pacientů nebudou využívána i k jiným účelům, než k objednávání,

-          neposkytuje žádné záruky, že reálná nedostupnost příslušného lékaře bude vždy tím jediným důvodem, proč se k němu nebude moci pacient dovolat nebo objednat. Rada SAS upozorňuje, že prostá telefonická konsultace lékařem, který nezná konkrétní zdravotní stav pacienta a nemá přehled o jeho konkrétních nálezech, může být v mnoha oborech i pro pacienty nebezpečná.

-          pro mnohé odbornosti neznamená žádné zlepšení kvality objednávání pacientů na vyšetření.

-          se snaží do českého zdravotnictví zavést systém, kdy o tom, kdo a kdy poskytne zdravotní péči, bude rozhodovat pracovník call-centra správce (společnosti Santé s.r.o.), přičemž při neexistenci objektivních kriterií je jistě důvodná obava, že tento pracovník může rozhodnout dle jiných než striktně zdravotním stavem pacienta daných kritérií.

 

Rada SAS

 

-          se pozastavuje nad informací, že by snad vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny v době finanční krize vydávalo takto zbytečně peníze určené na zdravotní péči o jejich klienty. Uvedená aktivita by byla nejspíše jen reklamní, marketingovou akcí pojišťovny nejspíše vedenou snahou získat konkurenční výhodu před ostatními pojišťovnami, zároveň ale i podporou jednoho poskytovatele zdravotní péče, který s pomocí VZP získá kontaktní data na nové pacienty. Tato aktivita by dle našeho názoru neměla být hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a to ani v době hospodářské konjunktury, natož v krizi. Jsme toho názoru, že podobné aktivity by si měl hradit klient sám z vlastních zdrojů či z komerčního připojištění.

-          uzavírá, že program Max by sice mohl pro soukromé lékaře znamenat krátkodobě přilepšení v jejich finančních příjmech (ze strany finanční podpory VZP), z dlouhodobého hlediska jej ale vnímá jako zbytečný komunikační mezičlánek mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři vzájemně, který by jednak sám peníze nikoli vydělával, ale spotřebovával a navíc by vedl k odosobnění vztahu lékař-pacient. Lékař by dle názoru Rady SAS zcela zbytečně vydal kontaktní data svých pacientů bez záruky, že by byla využita jen ku prospěchu pacienta a jeho ošetřujících lékařů.

 

Z těchto důvodů Rada SAS lékařům nedoporučuje, aby se do projektu MAX, resp. AkordMax zapojovali.

 

Rada SAS.