Stanovisko Rady SAS k záměru vedení MZ zpoplatnit lékařské atestace

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

Stanovisko

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k záměru zpoplatnit lékařské atestace.

(přijato 17.6.2009)

 

Rada SAS vyjadřuje tímto svůj nesouhlas se záměrem vedení MZ zpoplatnit lékařské atestace v ČR.

Rada SAS se o záměru vedení MZ dověděla až poté, co příslušný návrh projednala vláda ČR.

 

Návrh tedy považuje za:

 

-          nijak neprojednaný s odbornou veřejností,

-          ekonomicky nevhodný, neboť v době finanční krize, kdy lze předpokládat i stagnaci či pokles příjmů zdravotnických zařízení, zavádí novou výdajovou položku na straně zdravotnických zařízení a lékařů,

-          špatně načasovaný, neboť neomluvené absence žadatelů o atestace, kterými potřebnost zpoplatnění obhajuje vedení MZ, nejsou novým dříve neznámým jevem, jehož neřešení by mohlo znamenat významné ohrožení zdravotnického systému ČR. Problém lze tedy řešit v době, která nebude zatížená konflikty v rámci předvolební kampaně.

-          nepromyšlený, neboť vysoce pravděpodobně povede k tomu, že naroste počet mladých lékařů odcházejících do zahraničí.

 

Rada SAS je toho názoru, že vedení Ministerstva zdravotnictví by mělo

 

-          příslušný návrh stáhnout z legislativního procesu.

-          považuje-li tento problém za důležitý, zahájit širokou diskusi s odbornou veřejností o návrzích, jak problém neomluvených absencí u atestačních komisí řešit bez zbytečného navyšování povinných výdajů lékařům, kteří v naprosté většině ke zkoušce včas a řádně přijdou.

-          v jakémkoli návrhu řešení tohoto problému počítat s tím, že absolvování atestace je součástí povinného vzdělávacího systému (bez atestace není možné v daném oboru pracovat samostatně) a že v rámci s atestací spojených finančních a časových výdajů není ani dnes možné na absolvování atestace pohlížet tak, že je snad pro lékaře zdarma.

-          začít pracovat na takových opatřeních, která vytvoří motivaci mladým lékařům se v ČR nejen vzdělávat, ale i zde pracovat. Bude-li nezbytné mladé lékaře motivovat k tomu, aby včas a řádně přišli k atestaci, je Rada SAS toho názoru, že má jít o motivaci pozitivní. Negativní motivace, jako jsou např. poplatky, by měly být využívány jen tehdy, pokud pro danou situaci nebude pozitivní forma existovat, nebo tam, kde se pozitivní motivace prokáže jako neúčinná.

 

Rada SAS.