Stanovisko Rady SAS k záměru navýšit u ambulantních specialistů tzv. regulační poplatek při návštěvě pacienta bez doporučení praktického lékaře

Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky

(dříve Sdružení smluvních lékařů ČR)

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

190 00 Praha 9 – Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sslzpcr@mbox.vol.cz; kontakt@ssl.cz; http://www.sasp.cz

 

 

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k záměru navýšit regulační poplatky u ambulantních specialistů.

Přijato 11.8.2010.

 

Rada SAS registruje, že:

-          nová vláda ČR ve svém programovém prohlášení akceptovala bod koaliční dohody, který říká, že – citujeme: „Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení “.

-          tato jediná věta bez toho, že by t.č. někde existoval ucelený a odborníky prodiskutovaný návrh se stala předmětem řady spekulací zejména v mediích.

-          že se již hlavně na stránkách tisku začalo odhadovat, jak, na kolik a v jakých konkrétních případech by mělo dojít k navýšení regulačního poplatku při návštěvě pacienta u ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře.

 

Rada SAS se obává, že absence kvalitní na opravdu odborné úrovni vedené diskuse může mít za důsledek

-          nežádoucí snížení dostupnosti zdravotní péče v ČR,

-          významné zkomplikování situace opravdu nemocných lidí za cenu prodražení této péče (i pro samotné pacienty),

-          nežádoucí nárůst počtu pacientů v čekárnách praktických lékařů,

-          významný nárůst administrativní zátěže všech lékařů, zvláště ale lékařů praktických.

-          kritické omezení práva pacienta na svobodnou volbu lékaře.

 

Rada SAS vyhlašuje, že je připravena podpořit všechny návrhy změn českého systému zdravotnictví, které budou plnit následující kriteria:

 

1.     Potřebnost takového kroku,

-          Na tomto místě musí Rada SAS konstatovat, že argumenty t.č. dohledatelné v tisku neplatí. Péče ambulantního specialisty není v sumě o nic dražší, než péče praktického lékaře, všechny dosavadní souhrny vytvořené hlavně zdravotními pojišťovnami vycházejí tak, že počet lidí, kteří mají tendenci s jednou diagnosou navštěvovat více ambulantních specialistů, je tak malé, že náklady na jejich usměrňování by vysoce převýšily možný profit.

-          Rada SAS doporučuje, aby systém počítal i s opravdu nemocnými lidmi (zítra jím může být kdokoli z nás), aby jim situaci zbytečně nekomplikoval.

-          Rada SAS požaduje, aby pravidla přístupu k ambulancím mimo nemocnice a v nemocnicích byla stejná, aby systém nemotivoval pacienty k vyhledávání hospitalizací, neboť je-li problém řešitelný ambulantně, je ambulantní léčba vždy levnější, než pobyt v nemocnici.

-          Rada SAS nebude souhlasit s žádnou změnou, jejímž výsledkem by bylo omezování rovnosti subjektů poskytujících zdravotní péči.

 

2.     Únosnost takového kroku ve vztahu ke kapacitě ambulancí praktických lékařů a to hlavně s ohledem

-          na fakt, že praktický lékař má již dnes v systému předepsanou funkci preventivní, což se nejčastěji pro malou motivovanost pacientů nedaří plnit v rozsahu, který požaduje dnes platná legislativa.

-          na to, že případné navýšení práv praktického lékaře bude jistě provázeno navýšením jeho odpovědnosti včetně nárůstu jeho administrativní zátěže, neboť má-li mít doporučení medicínský smysl, nesmí jít o prostý „výměnný list“, ale o solidní zprávu obsahující výsledky všech do té doby provedených vyšetření.

 

3.     Sociální únosnost takového kroku

-          vypočtenou na různé výše regulačních poplatků s odhady dopadů takovéhoto opatření na všechny skupiny obyvatelstva.

-          Za klíčové Rada SAS považuje, že systém musí dát možnost pacientů se na jakékoli nově vniklé „vícenáklady“ připojistit.

4.     Příslušným opatřením v žádném případě nesmí dojít k poškození zdraví pacientů nebo ke zbytečnému prodloužení jejich léčby.

-          Systém musí počítat s kvalitní dostupností i specializované péče pro pacienty, musí jasně stanovit odpovědnosti všem, kteří budou na péči spolupracovat nebo ji jakkoli usměrňovat a to včetně odpovědnosti trestně-právní.

-          Systém musí počítat s tím, že pokud doporučující lékař žádá o pomoc odborníka, nemusí vždy mít přesné informace o rozsahu činnosti příslušného žádaného lékaře, resp. musí být dána možnost rychlé dostupnosti jiného specializovaného event. superspecializovaného pracoviště.

-          Systém musí počítat s urgentními stavy vzniklými mimo klasickou ordinační dobu, nesmí potřebným pacientům blokovat přístup k LSPP nebo RZP.

 

Rada SAS tímto veřejně vyzývá

-          Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR,

-          Zdravotní pojišťovny,

-          Českou lékařskou komoru,

-          Sdružení zastupující pacienty,

-          Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a to včetně jejich reprezentantů z regionů mimo velká města

k zahájení diskuse, výsledkem které bude opravdová racionalizace systému zdravotní péče v ČR s pro pacienty žádoucím vyhověním všem výše uvedeným kriteriím.

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.