Stanovisko Rady SAS k v mediích dostupné části návrhů MZ pro stabilizaci finanční situace rezortu zdravotnictví

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k návrhům ministra zdravotnictví pro vládu ČR

v podobě, jak byly zveřejněny v Hospodářských novinách 17.10.2012.

Přijato 19.10.2012.

 

Rada SAS registruje mediální zprávy o tom, že vedení ministerstva zdravotnictví ČR opět  bez jakékoli diskuse s odbornou veřejností připravuje pro vládu návrhy a jiné texty, které prý nejsou  návrhy, ale jsou jen v návrhu uvedené, na údajné zlepšení finanční situace českého zdravotnictví.

 

Hlavními body těchto (ne)návrhů MZ dle Hospodářských novin jsou:

1.      navýšení regulačních poplatků u ambulantních specialistů ze 30,- na 100,- Kč v případě, že k nim přijde pacient bez doporučení od praktického lékaře,

2.      navýšení regulačních poplatků z 30,-  na 60,- Kč těm pacientům, kteří budou zanedbávat prevenci.

3.      plné zpoplatnění amalgámových plomb,

4.      alternativní zvýšení zdravotního pojištění,

5.      zvýšení zdravotního pojištění živnostníkům (OSVČ),

6.      větší intenzita kontrol zdravotních pojišťoven v nemocnicích a ambulancích,

7.      omezení využití fondů prevence zdravotních pojišťoven.

 

Rada SAS souhlasí s tím, že je třeba řešit situaci ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, která ambulantním zařízením:

-          stále ještě nedoplatila za výkony  za rok 2011,

-          zálohové platby v roce 2012 vyplácí v nižších částkách (minimálně o 2%), než odpovídá úhradové vyhlášce pro tento rok,

-          začíná oznamovat, že bude zpožďovat své platby.

 

 

Rada SAS považuje tuto situaci, která je ale specifická právě pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, za alarmující a vyzývá vládu ČR, aby ji opravdu účinně a ve velmi krátkém čase řešila tak, aby nedošlo ke zbytečnému zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče. To by se při dominantním postavení VZP dotklo jistě všech českých pacientů nezávisle na tom, u které zdravotní pojišťovny jsou zdravotně pojištěni.

 

 

Rada SAS je ale toho názoru, že výše vyjmenovaná opatření (ne)navržená MZ by tuto situaci neřešila, nebo řešila jen zčásti, event.. s  příliš velkým zpožděním.

Rada SAS vyjadřuje politování nad tím, že se žádné z (ne)navržených opatření nezabývá zabráněním úniků financí ze systému, ačkoli nejen z medií jsou k dispozici jasné informace, kudy nejspíše peníze opravdu bez prospěchu pacientům jen mizí.

 

Stanovisko Rady SAS k jednotlivým (ne)návrhům:

 

Ad 1. Navýšení regulačních poplatků u ambulantních specialistů na 100,- Kč v případě, že k nim přijde pacient bez doporučení od praktického lékaře:

 

     K této otázce se Rada SAS vyjadřovala již opakovaně. Naposledy v dubnu 2012. Její usnesení k dané věci ze 14.4.2012 je  přílohou č. 1 tohoto Stanoviska (viz níže).

     Rada SAS vyjadřuje politováním nad tím, že k dané věci dosud nebyla zahájena žádná solidní diskuse a vyjadřuje jednoznačný názor, že prosté a isolované navýšení regulačního poplatku by znamenalo jen prodražení a zhoršení dostupnosti zdravotní péče s potenciálně významným nebezpečím zejména pro opravdu nemocné pacienty.

 

Ad 2. Navýšení regulačních poplatků z 30,-  na 60,- Kč těm pacientům, kteří budou zanedbávat prevenci:

 

     (Ne)návrh MZ neobsahuje žádná konkrétní data, přesto si Rada SAS dovoluje s tímto opatřením souhlasit. Zároveň  má ale za to, že jde o opatření, které bude mít spíše dlouhodobý efekt a v začátku bude jistě znamenat zvýšení nákladů na zdravotní péči, nikoli rychlé ušetření peněz.

     Za nezbytné Rada SAS považuje, aby byl zajištěn dostatečný počet lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří budou mít volnou kapacitu pro vykonávání preventivních prohlídek,  musí být také s předstihem zajištěna osvěta občanů ČR, aby měli možnost na dané opatření reagovat včas, nikoli až ve chvíli, kdy jim začne reálně hrozit jen zdražení zdravotní péče.

 

Ad 3. Plné zpoplatnění amalgámových plomb:

 

     Rada SAS nezastupuje stomatology, přesto doporučuje, bude-li v plánu tento (ne)návrh přijmout, v předstihu dát k dispozici nejen odborné veřejnosti výsledky studií, které nezpochybnitelně dokazují, že intensita výskytu zubních kazů  je závislá plně a jen na kvalitě ústní hygieny pacientů.

 

Ad 4. Alternativní zvýšení zdravotního pojištění,

 

     Rada SAS považuje zdravotní pojištění v dnešní podobě za „zdravotní daň“, přičemž nesouhlasí s jakýmkoli plošným nebo skoro plošným navyšováním daní, tedy i sazeb zdravotního pojištění.

 

Ad 5. Zvýšení zdravotního pojištění živnostníkům,

 

     Mimo stanovisko k bodu 4. zde Rada SAS doplňuje, že velká většina soukromých lékařů pracuje formou OSVČ. Bude-li tedy tento (ne)návrh zvažován, je třeba počítat s tím, že nepůjde jen o plošnou pomoc zdravotnictví, ale i o navýšení jeho finanční zátěže. Je to podobné jako  v případě zvýšení DPH, které řada zdravotnických zařízení ucítila velmi silně v nárůstu svých nákladů.

 

Ad 6. Větší intenzita kontrol zdravotních pojišťoven v nemocnicích a ambulancích:

 

     Toto opatření by Rada SAS podpořila. Mnoho let upozorňujeme na to, že zdravotní pojišťovny prakticky zcela rezignovaly na cílené revize ve zdravotnických zařízeních, což nahrazují tlakem na plošné snižování úhrad všem. Rada SAS také věří, že by se  na základě tohoto opatření také ukázalo, že články v denním tisku, které se snažily dokázat, že všichni  nebo alespoň většina lékařů jsou podvodníci, nebyly pravdivé.

     V této souvislosti občas registrujeme názor, že by bylo věci prospěšné  zveřejňování smluv mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Rada SAS upozorňuje na to, že  zařízení ambulantní specializované péče nejsou hrazena dle „základní sazby“, jak tomu je u nemocnic, ale čistě a jen dle Seznamu výkonů. Finanční částky uvedené  ve smlouvách tedy nevypovídají o ničem jiném, než o frekvenci těchto výkonů v dané ambulanci. Jde o veličiny, které by veřejnost, jež  nezná  vzorec pro objemovou úhradu a reálné výše regulačních srážek za předpisy léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče, jen mátly.

 

Ad 7. Omezení využití fondů prevence zdravotních pojišťoven.

 

    Toto opatření by Rada SAS také podpořila. A to i přes riziko, že nemožnost zdravotních pojišťoven využít rezervní fondy může v konečném důsledku v očích veřejnosti vést k jejich minimálně optickému splynutí v jednu.

    Jsme ale toho názoru, že zdravotní pojišťovny mají v první řadě hradit zdravotní péči. Peníze kamkoli jinam byl měly smět vydávat teprve tehdy, pokud by neměly žádný nesplacený závazek vůči poskytovatelům zdravotní péče.

     Deklarujeme, že nemáme nic proti tomu, pokud zdravotní pojišťovna, která nebude mít žádné závazky po lhůtě splatnosti, včas a reálně vyúčtuje a zaplatí výkony a regulace, které  bude uplatňovat se zohledněním medicínských a finančních možností zdravotnických zařízení, bude zároveň motivovat  své pojištěnce k příslušnosti k ní právě přes rezervní fondy.

 

Závěrem se omlouváme, pokud jsou v názvech či charakteristikách (ne)návrhů nějaké nepřesnosti, či pokud některé chybí. Při absenci odborné diskuse na daná témata nám nezbývalo, než vyjít z mediálních zpráv, které mohou být nepřesné či neúplné.

 

Rada SAS.

 

 

Příloha č. 1 Stanoviska, kterou doplňujeme Stanovisko v bodě 1):

 

 

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k záměru navýšit regulační poplatky u ambulantních specialistů.

Přijato 14.4.2012.

 

Rada SAS registruje, že:

-          mediální zprávy o tom, že vedení ministerstva zdravotnictví ČR opět  bez dalšího upřesnění diskutuje o navýšení regulačních poplatků mimo jiné u ambulantních specialistů v případě, že k nim přijde pacient bez doporučení praktického lékaře.

-          vláda ČR ve svém programovém prohlášení akceptovala bod koaliční dohody, který říká, že – citujeme: „Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení “.

-          neexistuje žádný  ucelený a odborníky prodiskutovaný návrh, který by toto řešil, mnozí jen spekulují, jaká částka by byla pro populaci českých pacientů únosná.

 

Rada SAS se obává, že absence kvalitní na opravdu odborné úrovni vedené diskuse může mít za důsledek

-          nežádoucí snížení dostupnosti zdravotní péče v ČR,

-          významné zkomplikování situace opravdu nemocných lidí za cenu prodražení této péče (i pro samotné pacienty),

-          nežádoucí nárůst počtu pacientů v čekárnách praktických lékařů,

-          významný nárůst administrativní zátěže všech lékařů, zvláště ale lékařů praktických.

-          kritické omezení práva pacienta na svobodnou volbu lékaře.

 

Rada SAS vyhlašuje, že je připravena podpořit všechny návrhy změn českého systému zdravotnictví, které budou plnit následující kriteria:

 

1.     Potřebnost takového kroku,

-          Na tomto místě musí Rada SAS konstatovat, že argumenty t.č. dohledatelné v tisku neplatí. Péče ambulantního specialisty není v sumě o nic dražší, než péče praktického lékaře. Všechny dosavadní souhrny vytvořené hlavně zdravotními pojišťovnami vycházejí tak, že počet lidí, kteří mají tendenci s jednou diagnosou navštěvovat více ambulantních specialistů, je tak malý, že náklady na jejich usměrňování by vysoce převýšily možný profit.

-          Rada SAS doporučuje, aby systém počítal i s opravdu nemocnými lidmi (zítra jím může být kdokoli z nás), aby jim situaci jen  zbytečně nekomplikoval a neprodražoval.

-          Rada SAS požaduje, aby pravidla přístupu k ambulancím mimo nemocnice a v nemocnicích byla stejná, aby systém nemotivoval pacienty k vyhledávání hospitalizací, neboť je-li problém řešitelný ambulantně, je ambulantní léčba vždy levnější, než pobyt v nemocnici.

-          Rada SAS nebude souhlasit s žádnou změnou, jejímž výsledkem by bylo omezování rovnosti subjektů poskytujících zdravotní péči. Mezi takové změny  řadí Rada SAS i zavedení různé výše  regulačních poplatků. Nebude-li toto provázeno i změnou motivací jednotlivých subjektů v systému pracovat a o nemocné pacienty opravdu pečovat, nelze od toho očekávat jakýkoli pro občany ČR žádoucí efekt.

 

2.      Únosnost takového kroku ve vztahu ke kapacitě ambulancí praktických lékařů  a to hlavně  s ohledem

-          na fakt, že praktický lékař má již dnes v systému předepsanou funkci preventivní, což se nejčastěji pro malou motivovanost pacientů nedaří plnit v rozsahu, který požaduje dnes platná legislativa.

-          na to, že případné navýšení  práv praktického lékaře bude jistě provázeno navýšením jeho odpovědnosti včetně nárůstu jeho administrativní zátěže, neboť má-li mít doporučení medicínský smysl, nesmí jít o prostý „výměnný list“, ale o solidní zprávu obsahující výsledky všech do té doby provedených vyšetření.

 

3.     Sociální únosnost takového kroku

-          vypočtenou na různé výše regulačních poplatků s odhady dopadů  takovéhoto opatření na všechny skupiny obyvatelstva.

-          Za klíčové Rada SAS považuje, že systém musí dát možnost pacientům se na jakékoli nově vniklé   „vícenáklady“  připojistit, nejen  odlišit péči standardní a nadstandardní.

 

4.     Příslušným opatřením v žádném případě nesmí dojít k poškození zdraví pacientů nebo ke zbytečnému prodloužení jejich léčby.

-          Systém musí počítat s kvalitní dostupností i specializované péče pro pacienty, musí jasně stanovit odpovědnosti všem, kteří budou na péči spolupracovat nebo ji jakkoli usměrňovat a to včetně odpovědnosti trestně-právní.

-          Systém musí počítat s tím, že pokud doporučující lékař žádá o pomoc odborníka, nemusí vždy mít přesné informace o rozsahu činnosti příslušného žádaného lékaře, resp. musí být dána možnost rychlé dostupnosti jiného specializovaného event.  superspecializovaného pracoviště.

-          Systém musí počítat s urgentními stavy vzniklými mimo klasickou ordinační dobu.

-          Systém musí počítat s mírou motivací jednotlivých skupin lékařů o pacienty opravdu pečovat, výše regulačních poplatků a jejich vzájemný poměr musí této motivaci plně odpovídat.

 

Rada SAS tímto veřejně  vyzývá

-          Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR,

-          Zdravotní pojišťovny,

-          Českou lékařskou komoru,

-          Sdružení zastupující pacienty,

-          Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a to včetně jejich reprezentantů z regionů mimo velká města konečně k zahájení diskuse, výsledkem které bude opravdová racionalizace systému zdravotní péče v ČR s pro pacienty žádoucím vyhověním všem výše uvedeným kriteriím.

Dovětek: Jsme si vědomi, že tuto výzvu zveřejňujeme již opakovaně (naposledy 19.3.2011). Vyjadřujeme tímto lítost na přístupem vedení MZ, které místo solidní racionální diskuse preferuje s nikým neprojednané cyklicky se opakující  výkřiky do médií.

 

Rada SAS