Stanovisko Rady SAS k projektu Akord

Stanovisko k projektu Akord

vydané Radou Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

dne 15.12.2008.

 

Dne 9.12. 2008 jsme se bez jakékoli předchozí konsultace s námi dověděli z médií informace o plánovaném projektu Akord.

 

Přesný text tiskové zprávy (převzato z webu VZP):

 

9. prosinec 2008

Akord - nový program kvality péče VZP

Nový program kvality péče pod názvem „Akord“ zavádí od 1. ledna 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna. Projekt má za cíl zaručit pacientovi poskytnutí správné péče ve správném čase, na správném místě a správným způsobem. Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny dostanou možnost výrazně si zkrátit čekací dobu, kterou stráví u praktického lékaře, ale i u specialisty. Pilotní fázi projektu Akord spustí VZP od ledna v Plzeňském, Ústeckém, Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Během následujících tří let by se do tohoto systému kvality péče mělo zapojit všech 6,5 milionů pojištěnců VZP a přes 20 tisíc lékařů a zdravotnických zařízení.

 

Akord přináší změnu v tom, že praktičtí lékaři budou svým pacientům, po předchozím objednání, garantovat maximální čekací dobu 15 minut. Dále je budou v případě potřeby elektronicky či telefonicky objednávat na určitou hodinu ke specialistům na navazující odborné vyšetření. Pacient tedy nebude ztrácet čas domluvou návštěvy a nebude muset absolvovat mnohdy úmorné čekání na vyšetření. Systém navíc postupně umožní i elektronické sdílení zdravotnické dokumentace mezi všemi lékaři, kteří se na léčení pacienta budou podílet. To výrazně zefektivní a zkvalitní péči o pacienta a předejde se tak zbytečnému plýtvání léky.

 

„Cílem projektu je zajistit kvalitu a klientský komfort zdravotních služeb a zároveň dosáhnout větší efektivity při nakupování této zdravotní péče. U lůžkové péče se pojišťovna prioritně zaměří na efektivní systém jejího nasmlouvání, při dodržení garance kvality, a to jak u velmi nákladné péče, tak u velmi časté péče, která vyžaduje hospitalizaci. V ambulantní péči pak chceme primárně klást důraz na zvýšení komfortu pojištěnců, na účelnost léčení a na vzájemnou koordinaci služeb. To vše je hlavním obsahem projektu,“ říká Pavel Vepřek, ředitel odboru strategie a rozvoje VZP.

 

VZP se projektem kvality péče hlásí k větší odpovědnosti za zdravotní služby poskytované jejím pojištěncům a ujímá se aktivnější role v jejich zajištění. „Zapojení do programu však není povinné ani pro pacienta ani pro lékaře,“ zdůrazňuje Pavel Vepřek. Svobodná volba výběru lékaře bude i nadále zachována. Pro pacienta, který se nebude chtít spolehnout na databázi lékařů zapojených do programu kvality péče, se nic měnit nebude. Praktik mu pouze vypíše doporučení a vše ostatní si pacient zařídí sám.

 

Zdravotnické zařízení v souvislosti se vstupem do projektu Akord:

  • bude viditelně označeno logem projektu
  • povede elektronickou dokumentaci v elektronicky zabezpečené formě
  • bude komunikovat s VZP, zdravotnickými zařízeními a pojištěnci přednostně elektronickým způsobem
  • vede objednávkový systém a pojištěnce objednává k vyšetření na přesně stanovené termíny s čekací dobou nepřesahující obvykle 15 minut
  • přizpůsobuje smluvně dohodnutý počet a rozložení ordinačních hodin potřebám pojištěnců
  • zajišťuje objednání pacientů ke specializované či nemocniční péči a bude pacienty směřovat do zdravotnického zařízení v rámci systému kvality péče, s výjimkou, kdy v systému kvality péče není potřebná odbornost nebo síť zdravotnických zařízení nemá volnou kapacitu v požadované odbornosti. 

K seznamu lékařů, kteří vstoupili do pilotního projektu kvality péče Akord, se zájemci již brzy dostanou přes internetové stránky VZP a tyto informace budou také k dispozici na pobočkách pojišťovny. Mgr. Jiří Rod,vedoucí tiskového oddělení a

tiskový mluvčí

Konec tiskové zprávy VZP.

 

 

Stanovisko Rady SAS ČR k programu AKORD:

Chápeme vůli VZP dosáhnout zkvalitnění zdravotní péče o své pojištěnce. My sami, ambulantní privátní lékaři, máme prioritní zájem na tom , aby u nás ošetření pacienti byli spokojení. Většina z nás pacienty objednává, vždy ale s tím, že akutní případy je nutno ošetřit kdykoli a to přednostně, většina z nás na konci vyšetření předává pacientům zprávy, aby mohla být zajištěna návaznost péče jinými odborníky. Řada návrhů jednotlivých bodů v prohlášení uvedených je tedy již dávno v našich ambulancích dodržována. Jsme ovšem toho názoru, že v  našich čekárnách musí nadále platit zásada, že o přednostním přijetí rozhoduje zdravotní stav pacienta.

Problémem je, že čas potřebný k vyšetření toho konkrétního pacienta je možno určit jen orientačně. Při objednávání pacientů tedy nelze pracovat zcela exaktně s přesností na minuty. Čas vyšetření přeci závisí na akutnosti stavu pacienta, na charakteru jeho potíží, na jeho věku i osobnostním typu, což jsou přísně individuální a mnohdy těžko předvídatelné hodnoty.

Medicína prostě není automat na pacienty. Je to částečně i umění, kde osobnost lékaře a jeho kontakt s pacientem je nezbytný a nelze zcela ho přesně naprogramovat.

Čas objednání pacienta pak také velmi často není časem jeho vstupu do ordinace. Je totiž třeba počítat i s dobou potřebnou pro administrativní činnost sestry, která musí vyšetření předcházet a jež nemůže být provedena dříve, než bude jisté, že pacient na vyšetření opravdu přišel, tedy až v době jeho přítomnosti v čekárně.

Ani v  sebepřesněji pracující ambulanci není tedy možné vydat odpovědně myšlený závazek, že žádný pacient nestráví v čekárně více než 15 minut bez toho, že by o příslušnou ambulanci buď byl ze strany pacientů malý zájem, nebo že by čekací doba na vyšetření byla významně prodlužována, neboť těm 15 minutám by se musel přizpůsobit počet lidí objednaných na celou ordinační dobu.

Za jisté považujeme, že systém Akord by vyvolal nesolidární prostředí a zcela jistě i konflikty v čekárně mezi pacienty různých pojišťoven i mezi pacienty různých tíží onemocnění. Jako takový se nám tedy jeví v rozporu se smlouvami, které máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami, neboť v nich jsme všichni se zavázali, že nebudeme ve své péči upřednostňovat žádného pojištěnce žádné zdravotní pojišťovny kromě důvodů vyvolaných jejich zdravotním stavem.

Z výše uvedeného prohlášení VZP je vidět, že nebylo konzultováno s lékaři z praxe, ani s praktiky, ani se specialisty.

Výše nezmíněným, ale důležitým faktem je také to, že projekt Akord vyžaduje sdílení medicínských dat mezi lékaři a lékaři a VZP prostřednictvím internetu. Elektronická komunikace je zde stavěna jako jediná možná k tomu, aby byl zajištěn mezi lékaři pro kvalitní zdravotní péči potřebný tok informací.

Jsme toho názoru, že pro návaznost zdravotní péče a předávání pacienta včetně všech informací o něm mezi lékaři není potřebné, aby přísně jeho soukromá data byla umísťována do jakýchkoliv serverů, které nikdy nebudou absolutně bezpečné a pro nepovolané nedostupné.

Za současné situace, při:

1.    stávající úrovni finančního ohodnocení zdravotnických výkonů,

2.    zavedené organizaci práce,

3.    obtížné vymahatelnosti dochvilnosti našich pacientů bez jakýchkoli sankcí vůči nim

 

považujeme projekt Akord za utopii a NEDOPORUČUJEME lékařům se jej zúčastnit.

 

Jsme ale připraveni diskutovat o tom, za jakých podmínek by i projekt Akord reálný byl, resp. o tom, jak péči o pacienty opravdu zlepšovat.

 

Uveďme některé podmínky:

-         zdravotní pojišťovny musí zajistit dostatečný počet lékařů příslušné odbornosti v daném regionu, aby nedošlo ke snížení dostupnosti potřebné péče pro ty pacienty, kteří nejsou pojištěnci VZP, resp. účastníky projektů.

-         v kalkulacích cen výkonů nesmí být počítáno s průměrným časem jeho trvání, ale s časem maximálním. Čas uvedený v sazebníku pro výkony by tedy musel být 2-3 násobný proti tomu, co se uvádí nyní.

-         pacient musí být dochvilný,

-         i při nedodržení termínu ze strany pacienta musí být tato čekací doba zaplacena lékařům stejně, jakoby vyšetření provedl a to včetně výkonů, které by sice za jiné situace zdravotní pojišťovna nehradila (byly by za přímou úhradu od pacienta), ale na které byl pacient prokazatelně objednán.

-         předem musí být stanovena podmínka pro výjimku ze sankcí pro lékaře pro případ ošetření akutního pacienta, přičemž o tom, kdo je akutní pacient, musí rozhodovat jen ten příslušný lékař.

-         podmínkou zapojení do projektu nesmí být sdílení medicínských dat mezi lékaři a zdravotní pojišťovnou větší, než je potřebné pro revizní činnost pojišťovny. Lékaři sice musí spolupracovat a v rámci této spolupráce si předávat maximum informací o pacientovi, čímž bude zajištěna kvalitní návaznost péče, pro takovou spolupráci však není internetová komunikace vůbec nezbytná.

 

Závěrem:

Je třeba si uvědomit, že současná doba trpí narůstajícím nedostatkem jak praktických lékařů, tak postupně i specialistů stále více odborností. Jakýkoli projekt, má-li skutečně vést ke kvalitnější péči o pacienty, nesmí být příčinou prodloužení čekacích dob na vyšetření, snížení dostupnosti péče pro jakkoli definovanou skupinu pacientů a nesmí vyvolávat zbytečné investice, které systém jen prodraží, ale ke zlepšení nepovedou.

Rada SAS upozorňuje na systém ASAC, který obsahuje opravdová kriteria kvality zdravotnických zařízení všech ambulantních odborností bez toho, že by měl jakékoli výše vyjmenované negativní vlivy.

 

Rada SAS ČR, o.s.