Stanovisko MZ ze dne 20.7.2012

Dokument naleznete zde.