Souhrn usnesení Rady SSL ZP ČR

Souhrn usnesení Rady SSL ZP ČR z 1. schůze volebního období 1999 - 2002 11.12.1999

Rada zvolila předsednictvo:

  • výkonný místopředseda MUDr. Lubomír Berka,
  • místopředsedkyně MUDr. Marta Holanová,
  • místopředseda-pokladník MUDr. Ivan Juliš.

Ustavena skupina pro realizaci průběžného e-mailového spojení všech členů Rady (MUDr. Jelínková, MUDr. Jojko, MUDr. Juliš).

SSL ZP ČR podalo připomínky k návrhu zákona o zdravotní péči, k návrhu rámcových smluv a k návrhu novely Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (k dispozici v Informačním centru).

Rada konstatuje, že současná síť ambulantních zdravotnických zařízení je v podstatě funkční a jakékoliv její změny je třeba provádět uvážlivě. SSL ZP ČR je nepominutelným partnerem ve všech jednáních týkajících se sítě. SSL ZP ČR považuje plnoúvazková zdravotnická zařízení za zásadní základ sítě a kategoricky vystupuje proti souběhu nesmluvních a smluvních praxí. Je nutné podrobné šetření nákladovosti nemocničních ambulancí, aby bylo možné objektivní srovnání s ambulancemi terénními. SSL ZP ČR je připraveno nabídnout zdravotním radům a zdravotním pojišťovnám konsultanty pro jednotlivé odbornosti. Ustavena pracovní skupina pro síť, náklady a režii (MUDr. Berka, Doc.MUDr. Hanuš, MUDr. Holanová, MUDr. Jelínková, MUDr. Juliš, MUDr. Knajfl).

Předsednictvo požádá o pracovní schůzku ústřední ředitelku VZP, prezidenty obou Svazů zdravotních pojišťoven, předsedy obou sdružení praktiků, prezidenta ČLK a místopředsedu vlády pověřeného řízením ministerstva zdravotnictví.

Rada pověřila MUDr. Holanovou a MUDr. Nedělku zmapovat jednotlivé odborné sekce SSL ZP ČR , jejich činnost a názory na aktuální dění a zjistit možnosti další součinnosti a integrace úsilí v hájení oprávněných zájmů smluvních ambulantních lékařů.

Členové Rady sdělí své návrhy ke Stanovám SSL ZP ČR do 15. ledna 2000 sekretariátu a koordinátorovi práce na nových Stanovách MUDr. Jojkovi, aby první informace o stavu práce na Stanovách byla k dispozici koncem ledna 2000.

Ustavena redakční rada Zpravodaje SSL ZP ČR na stránce časopisu ČLK, na webové stránce www.ssl.cz, pro případná sdělení ve Zdravotnických novinách a rozesílání aktuálních informací členům SSL ZP ČR (MUDr. Horčička, MUDr. Chlebovský, MUDr. Vaněk, MUDr. Vydrová).

MUDr. Pavel Tauterman
předseda SSL ZP ČR