Situace kolem registrů zavedených zákonem o zdravotních službách

Již v současné době je možné se zaregistrovat a vkládat data do níže uvedených a již dříve provozovaných Národních zdravotních registrů.

U všech registrů, resp. Portálů pro předávání předepsaného datového rozhraní se musí uživatel (poskytovatel zdravotních služeb) zaregistrovat. Na základě registrace jsou mu přidělena přístupová práva (přístupové jméno-login, heslo) a role (určuje k jakým datům má uživatel přístup a zda může data vkládat a aktualizovat nebo pouze prohlížet).

U jednotlivých registrů jsou vždy odkazy na webové stránky s popisem registrů, popř. vstupní stránky do registrů nebo portálů.

Správce a zpracovatel ÚZIS ČR

o                          NRNAR    -   Národní registr novorozenců

o                          NRPOT      -  Národní registr potratů

o                          NRROD    -   Národní registr rodiček

o                          NRVV       -   Národní registr vrozených vad

NRULISL   -   Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

NRULISL je webová aplikace s on-line přístupem (zápis se provádí přímo do centrální databáze).

Do ostatních registrů se data (ve formátu xml, viz Datový standard MZ http://ciselniky.dasta.mzcr.cz) zasílají prostřednictvím datového portálu Centrální úložiště dat:http://www.uzis.cz/registry-nzis/centralni-uloziste-povinnych-hlaseni

 

Správce ÚZIS ČR a zpracovatel KSRZIS

NOR       -   Národní onkologický registr

NRKN    -   Národní registr kloubních náhrad

NRKI      -   Národní registr kardiovaskulárních intervencí

NKchR    -   Národní kardiochirurgický registr

NRAR     -   Národní registr asistované reprodukce

NROD     -   Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Všechny registry jsou webové aplikace s on-line přístupem (zápis se provádí přímo do centrální databáze). Většina umožňuje předat data ve formátu xml, viz Datový standard MZ (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz).

 

Správce ÚZIS ČR a zpracovatel SZÚ

NRNP   -   nemocí z povolání

Protože pan MUDr. Zorjan Jojko je též zástupcem Sdružení ambulantních kardiologů ČR, chceme upozornit na další dvě aplikace, které zajišťují sběr dat do Národního zdravotnického informačního systému. Jedná se o výkazy z resortního Programu statistických zjišťování

Centrální úložiště výkazů (CÚV) - Aplikace je přístupná pouze registrovaným uživatelům (institucím). Úložiště umožňuje vyplňování formulářů a jejich následné podávání elektronickou cestou. Údaje z jednotlivých výkazů jsou sbírány prostřednictvím xml šablon, které jsou uvedeny na internetových stránkách ÚZIS ČR na adrese: https://snzr.uzis.cz/cud . Zde může každé zdravotnické zařízení s přístupem do aplikace zjistit, které výkazy má za povinnost vyplnit a současně si tyto šablony stáhnout s již předvyplněnou identifikační částí. Vyplnění šablon se kontroluje v rozsahu kontrolních vztahů předepsaných závaznými pokyny NZIS. Po vyplnění je zdravotnické zařízení zašle na definovanou internetovou adresu. Data jsou přenášena prostřednictvím zabezpečeného protokolu

Registr ekonomických výkazů (REV) - Elektronický on-line sběr dat od definovaných zpravodajských jednotek prostřednictvím webové aplikace. Přístup pouze pro registrované uživatele (https://snzr.uzis.cz/uzis/rev/index.html). Vyplnění každého výkazu se kontroluje v rozsahu kontrolních vztahů předepsaných závaznými pokyny Národního zdravotnického informačního systému. Data jsou přenášena prostřednictvím zabezpečeného protokolu v prostředí globální sítě Internet

 

 

Ve výše uvedených podkladech je popsán současný stav technologií používaných k zajištění sběru a zpracování uvedených šetření.

Proto považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že v současné době je již v realizaci projekt 23 – Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry VS, reg.č. CZ.1.06/1.1.00/07.06382, který je spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti podpory 1.1. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Projekt je realizovaný Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy jako příjemcem finanční podpory.

Cíl projektu:

Projekt Registry resortu zdravotnictví má za cíl zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické veřejnosti a tím zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče.

Registry naplňují jeden ze základních pilířů elektronického zdravotnictví, jehož zavedení je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví a napomáhají naplňovat Programové prohlášení vlády pro oblast Zdravotnictví.

Konsolidace registrů a dat, vybudování technologické platformy pro resortní registry zajistí konzistenci zde ukládaných dat, bezpečný přístup k nim a jejich verifikaci na základní registry podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt mění způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání registrů ve zdravotnictví. Bude vytvořen technologický základ, který umožní bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty poskytujícími data a současně zajistit efektivní naplňování registrů s podporou automatizace validace pořizovaných dat a vytěžování informací z jednotlivých registrů.

Architektura projektu Registry bude vycházet z koncepce, kdy každý z registrů jako „zásuvný modul“ navazuje a využívá standardní obecné technologické prostředí sestávající z prostředí pro běh aplikací registrů, integrační a komunikační platformy, obecného provozního prostředí a vytěžovacích systémů. Jednotlivé evidence a agendy budou buď konsolidovány a přímo převedeny do jednotné platformy, nebo alternativně mohou být ponechány ve stávající podobě a do nového systému integrovány, pouze pokud by se tento postup ukázal provozně efektivnější.

Tato koncepce změní způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů a budou položeny technologické základy umožňujících bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty, které do registrů poskytují data a vlastním registrem tak, aby i vlastní naplňování registrů bylo co možná efektivní.

V rámci tohoto projektu budou nově realizovány Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve, Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.  Součástí tohoto projektu je i zajištění resortního Programu statistických zjišťování (viz CÚV aREV), který je nedílnou součástí Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS"). NZIS je definován v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v § 70 odst. 1 (platnost zákona od 1. dubna 2012).

 

Předpokládané datum zahájení činnosti v rozsahu výše uvedeného projektu je dle  harmonogramu plánováno na 1. ledna 2014.