Schůzka s ekonomickým náměstkem MZ

Schůzka s ekonomickým náměstkem MZ.


Na pozvání nového ekonomického náměstka ministra zdravotnictví, Ing. Antonína Hlaváčka, CSc. se na Ministerstvu zdravotnictví 15. 3. 2000 konala schůzka, které se zúčastnili za SSL ZP ČR předseda MUDr. Tautermann spolu s předsedou Sdružení ambulantních chirurgů ZP ČR MUDr. Příbaňem. Jednání byl přítomen poradce ministra zdravotnictví MUDr. Šilhan.


Hlavním tématem byla "informační symetrie" mezi jednacími stranami v dohodovacím řízení, t.j. maximální otevřenost VZP a ostatních zdravotních pojišťoven ve věcech dat, která až dosud nebyla zveřejňována. Na straně poskytovatelů smluvních ambulantních specialistů jde o podrobné a objektivní zpracování nákladů na provoz jednotlivých ordinací. Až dosud získávané informace jsou zatíženy vysokou subjektivitou a vynecháváním některých nákladových položek. Náměstka Ing. Hlaváčka, CSc. jsme informovali i o skutečnosti, že dosavadní úhradové varianty znemožňují některým odbornostem zejména invazijním a materiálově náročným pokrýt nevyhnutelné náklady na materiál.

Ing. Hlaváček, CSc. navrhuje některé odlišné přístupy k účtování výkonů zdravotním pojišťovnám. Jedním modelem by mohlo být určení průměrných fixních nákladů ordinací specialistů a k tomu pak přičtení výkonů v bodech podle sazebníku určeném pouze pro ambulantních specialisty a sestaveném z tohoto hlediska odlišně od dosavadního způsobu.. Změny úhrad ambulantním specialistům budou i předmětem dalšího jednání za 3 až 4 týdny, kdy se bude jednat o regulačních mechanizmech, zkušenostech s jejich uplatňováním a možnostech jejich zásadních změn.

Jednání o Rámcových smlouvách probíhá paralelně a nyní je ve fázi vnějšího připomínkového řízení, jehož se účastní všech 9 segmentů poskytovatelských skupin. Návrh Rámcové smlouvy pro ambulantní specialisty je v dalším článku na našich stránkách. Své připomínky můžete písemně, faxem, e-mailem adresovat Informačnímu centru SSL ZP ČR , U Elektry 82, 190 00 Praha 9 - Vysočany.


Zapsal: Tautermann