MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Rada SAS nedoporučuje ambulantním specialistům účast v projektu MAX

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

 

Stanovisko

Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

k programu Max (pro VZP v podobě AkordMax).

Přijato dne 21.6.2011.

 

     Rada SAS byla v posledních dnech upozorněna, že lékařům – ambulantním specialistům – volají údajní zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny a sjednávají si schůzky v jejich ambulancích s tím, že jim nabízejí účast v systému MAX. Rada SAS identifikovala, že ve skutečnosti jde o agenty společnosti Santé Network s.r.o., že i smlouva, která je zdravotnickým zařízením nabízena a kterou Rada SAS považuje za jednostrannou, pro zdravotnická zařízení nevýhodnou,  není s VZP (ačkoli ta to snad opravdu k našemu překvapení financuje), ale se Santé Network s.r.o.

 

    Rada SAS proto všem svým členům

-         nabízí níže uvedený rozbor systému i smlouvy,

-         nedoporučuje se do systému MAX se jakkoli zapojovat.

 

     Lékaři - zdravotnická zařízení

-         nevydávejte prakticky zadarmo citlivá data o svých pacientech,

-         nedávejte vlastně své konkurenci práva, aby o Vás získala kompletní informace u VZP a to bez záruky skutečného prospěchu pro Vás nebo pro Vaše pacienty s možností je pak komukoli předat bez toho, že byste to Vy sami mohli ovlivnit,

-         nenechávejte se isolovat od svých pacientů.

 

Rada SAS registruje, že program MAX:

 

-          je produktem společnosti Santé s.r.o, která jinak provozuje zdravotnické zařízení zabývající se hlavně ambulantní specialisovanou péčí. Jde nejspíše vlastně o snahu rozšířit jejich vlastní organizační systém. Smlouva ZZ je t.č. nabízena společností Santé Network, na základě v ní obsažených formulacích může tato společnost předat práva kterékoli jiné složce společnosti Santé s.r.o.

-          stojí na tom, že lékaři budou prostřednictvím správce systému (společnosti Santé s.r.o.) sdílet své objednací diáře včetně kontaktních dat na své pacienty, budou prostřednictvím správcem (společností Santé s.r.o.) zřízeného call-centra nechat objednávat k sobě pacienty.

-          počítá s tím, že lékaři budou motivováni k tomu, aby se svými pacienty i kolegy  komunikovali přes internetové ústředny správce programu (společnost Santé s.r.o.). Pacient, bude-li se chtít dovolat svému lékaři, bude vytáčet nikoli telefon svého lékaře, ale telefon call-centra a následně čtyřmístný kód, pomocí nějž pak bude, či nebude spojen s lékařem, kterému volá.

-          dle údajů od vedení společnosti Santé s.r.o. má podporu ze strany vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta prý projekt financuje, zástupci společnosti Santé se dokonce do telefonu ohlašují jako zaměstnanci VZP Každá objednávka pacienta touto cestou má být v současné době honorována 14,- Kč objednávajícímu lékaři, vyšetření realizované touto cestou pak dalšími 14,- Kč specialistovi. Dle společností Santé nabízené smlouvy mohou  být tyto částky kdykoli jednostranně měněny.

-          Společnost Santé si v jí nabízené smlouvě vyhrazuje právo vlastně kdykoli od smlouvy odstoupit nebo práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy postoupit jiné společnosti, kdykoli jednostranně měnit cenu služeb,  od VZP si vyžádat podrobné informace o rozsahu medicínských činností těch zdravotnických zařízení, která do systému MAX vstoupí. Vše toto vyjmenované vnímá Rada SAS jako krajně nevýhodné pro ta zdravotnická zařízení, která smlouvu se Santé Network s.r.o. podepíší.

 

Rada SAS je toho názoru, že program MAX:

 

-          neřeší ty problémy českého zdravotnictví, kterým je t.č. nezbytné  se věnovat. Rada SAS si není vědoma, že by si pacienti stěžovali, že se nemohou dovolat svým ošetřujícím lékařům, ani že by si lékaři stěžovali na to, že je jejich pacienti svými telefonáty obtěžují. Ambulantní specialisté mají již v naprosté většině dávno zavedené objednávkové systémy telefonické či elektronické dle specifik místních a specifik jednotlivých lékařských odborností. Z těchto důvodů považuje rada SAS systém MAX za  zbytečnou aktivitu, která jen zdraží systém zdravotní péče v ČR bez jakéhokoli prospěchu

-          má-li být dlouhodobě funkční, musí být samofinancovatelný. Rada SAS se obává, že finanční podpora ze strany VZP je jen krátkodobým, resp. dočasným krokem.Rada SAS se zamýšlí nad tím, jak budou užita kontaktní data na pacienty poté, co podpora ze strany VZP skončí.

-          systémově může vést k tomu, že lékaři začnou porušovat pravidlo, ke kterému jsme se všichni zavázali smlouvami se všemi pojišťovnami: tj. nezvýhodňovat vzájemně pojištěnce žádné zdravotní pojišťovny.

-          neposkytuje lékařům žádné záruky, že kontaktní data jejich pacientů nebudou využívána i k jiným účelům, než k objednávání,  může být považován za snahu ze zdravotnických zařízení jen vytáhnout citlivá data o jejich pacientech.

-          neposkytuje  žádné záruky, že reálná nedostupnost příslušného lékaře bude vždy tím jediným důvodem, proč se k němu nebude moci pacient dovolat nebo objednat.

-          pro mnohé odbornosti neznamená žádné zlepšení kvality objednávání pacientů na vyšetření.

-          se snaží do českého zdravotnictví zavést systém, kdy o tom, kdo a kdy poskytne zdravotní péči, bude rozhodovat pracovník call-centra správce (společnostiSanté s.r.o.), přičemž při neexistenci objektivních kriterií je jistě důvodná obava, že tento pracovník může rozhodnout dle jiných než striktně zdravotním stavem pacienta daných kritérií.

-          resp. smlouva nabízená společností Santé Network s.r.o. je nevyvážená, pro společnost Santé výhodnější.

 

Rada SAS

 

-          se pozastavuje nad informací, že by snad vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny v době finanční krize vydávalo takto zbytečně peníze určené na zdravotní péči o jejich klienty. Uvedená aktivita by byla nejspíše jen reklamní, marketingovou akcí pojišťovny nejspíše vedenou snahou získat konkurenční výhodu před ostatními pojišťovnami, zároveň ale i podporou jednoho poskytovatele zdravotní péče, který s pomocí VZP získá kontaktní data na nové pacienty. Tato aktivita by dle našeho názoru neměla být hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a to  ani v době hospodářské konjunktury, natož v krizi. Jsme toho názoru, že podobné aktivity by si měl hradit klient sám z vlastních zdrojů či z komerčního připojištění.

-          uzavírá, že program Max by sice mohl pro soukromé lékaře znamenat krátkodobě přilepšení v jejich finančních příjmech (ze strany finanční podpory VZP), z dlouhodobého hlediska jej ale vnímá  jako zbytečný komunikační mezičlánek mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři vzájemně, který by jednak sám  peníze nikoli vydělával, ale spotřebovával a navíc by vedl k odosobnění vztahu lékař-pacient. Lékař by dle názoru Rady SAS zcela zbytečně vydal kontaktní data svých pacientů bez záruky, že by byla využita jen  ku prospěchu pacienta a jeho ošetřujících lékařů.

-          považuje smlouvu nabízenou zdravotnickým zařízením ze strany Santé Network s.r.o. za jednostranně výhodnou.

 

Z těchto důvodů Rada SAS lékařům nedoporučuje, aby se do projektu MAX, resp. AkordMax zapojovali.

 

Rada SAS.