Prohlášení Rady SAS k záměru ministra zdravotnictví zavést v ČR povinnost lékařů sdílet na internetu citlivá data o jejich pacientech

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

k záměru MZ dát lékařům povinnost sdílet medicínská data o pacientech.

Přijato 20.2.2012.

 

 

     Rada SAS posoudila mediální výstupy z konference o e.health pořádané MZ dne  19.6.2012.

     Její členové se sice hlásili k účasti na této konferenci, bylo jim ale sděleno, že kapacita sálu je vyčerpaná a že tedy se účastnit nemohou. Proto nám nezbylo nic jiného než počkat, až budou k dispozici  prezentace na webu MZ a články v denním tisku.

 

     Rada SAS registrovala, že MZ ohlásilo záměr nejspíše vytvořit nové centrální úložiště všech dat o pacientech, do nichž budou lékaři povinni zasílat data o pacientech,resp. v nichž budou povinni ta data sdílet.

 

 

     Rada SAS nesouhlasí:

 

-         se způsobem, jakým byl tento záměr vyhlášen.  Došlo k tomu na „konferenci“, kde  zástupci valné většiny ambulantních specialistů a možná i jiných skupin zdravotníků nesměli  být přítomni.

 

-         se samotnou podstatou myšlenky. Rada SAS se obává, že vytvoření jakékoli centrální databáze dostupné přes internet naopak sníží bezpečí nejcitlivějších dat o pacientech a sníží bezpečí jejich životů, zdraví a nejspíše i jejich majetků. Zkušenosti z poslední doby dokazují, že žádná přes internet dostupná databáze na světě není opravdu  bezpečně zajištěna proti zcizení či zneužití dat v ní obsažených.

 

-         s tím, že v době, kdy je zdravotnictví jako celek zatěžováno stále vyššími náklady (např. navýšením DPH, ceny energií atd.), kdy v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2013 jsou zdravotnickým zařízením ze strany zdravotních pojišťoven nabízeny nižší úhrady než v roce letošním, byly vymýšleny další cesty, kam se dají utratit peníze, nejde-li o zdravotní péči samotnou.

 

-         s  myšlenkou, která často ze strany tvůrců různých elektronických úložišť zaznívá, že lékaři jsou v naprosté většině zloduši a podvodníci a že je tedy třeba hodných úředníků a IT pracovníků, kteří je ohlídají.

 

Rada SAS vyhlašuje, že

 

-         nepovažuje za správnou snahu synonymizovat slova „e.health“ a „tvorba centrálních úložišť“. Ve skutečnosti mají tyto výrazy zcela jiné významy.

 

-          stupeň elektronizace českého zdravotnictví (počet PC v ambulancích, způsoby vedení elektronické dokumentace, komunikace mezi zdravotnickými zařízeními vzájemně a se zdravotními pojišťovnami) je přiměřený stupni elektronizace v jiných oblastech společnosti. Toto  dovoluje hledat zcela racionální cesty, jak s vynaložením i ne velkých finančních prostředků  lékařům a ostatním zdravotníkům jejich práci zjednodušit a v konečném důsledku i zlevnit. Využití těchto možností považuje Rada SAS za správné.

 

Rada SAS  odmítá tvrzení, že konference 19.6.2012 byla jakýmsi výkopem k tvorbě nového systému e.health.

 

Rada SAS tímto veřejně  vyzývá ministra zdravotnictví,  aby

 

-         přehodnotil záměry prezentované zástupci MZ na konferenci 19.6.2012, aby tyto záměry dal do souladu se současnými finančními možnostmi systému a aby chránil systém před zcela zbytečnými výdaji do oblastí, které zdravotnictví vůbec nepotřebuje.

 

-         inicioval zahájení  opravdové diskuse s účastí i reprezentace lékařů na téma, co české zdravotnictví i např. v oblasti své elektronizace zcela jistě potřebuje a pak aby výsledky této diskuse respektoval.

 

Rada SAS