Prohlášení předsednictva Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR ze dne 6. 7. 2000.

Prohlášení předsednictva Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR ze dne 6. 7. 2000.


Předsednictvo Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR považuje za nutné reagovat na některá mediální sdělení v posledních dnech. Protestujeme proti dezinformujícím titulkům a zprávám typu "Lékaři chtějí odvolání ředitelky VZP Ing. Jiřiny Musílkové", které jsou projevem mínění jen části předsednictva České lékařské komory v čele s MUDr. Rathem. Situace, která od nedávna zneklidňuje zejména ambulantní lékaře, vznikla neuváženým a ukvapeným vyhlášením nového licenčního řádu České lékařské komory, které naše Sdružení vzápětí kritizovalo. Toto vyhlášení má nevyhnutelně za následek neúčinnost dosud platné úpravy úhrad výkonů značné části ambulantních lékařů, kteří nyní mají mít za poskytování zdravotní péče na stejné úrovni a při stejně dlouhé délce praxe jako dříve úhrady až o 40% nižší. Sdružení smluvních lékařů ČR už v dohodě s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR učinilo kroky, které - jak doufáme - povedou k nápravě. Je třeba říci, že na konkrétní možnosti takové nápravy vstřícně upozornilo samo vedení VZP.
Chceme také ubezpečit ambulantní specialisty, že s vedením VZP je dohodnuto prodloužení jejich smluv stejně jako u praktických lékařů na 3 až 5 let, přičemž podrobnosti řešení budou v souladu s usnesením skupiny ambulantních specialistů z 5. 4. t.r. Je nutno znovu připomenout, že dohodování úhrad zdravotní péče a dalších smluvních otázek je věcí smluvních stran: zástupců profesních sdružení reprezentujících smluvní zdravotnická zařízení na jedné straně a zástupců zdravotních pojišťoven na straně druhé. Česká lékařská komora je z těchto jednání vyloučena zákonem, protože není smluvní stranou. Jejím zákonným posláním je především dbát o odborný a etický výkon lékařského povolání a v tomto smyslu se o ni chceme nadále vždy opírat.

Za předsednictvo SSL ZPČR:
MUDr. Pavel Tautermann, MUDr. Lubomír Berka CSc., MUDr. Marta Holanová.